Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.6: Ozmos
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Osmosis
 
TRANSCRIPT

5.6: Osmosis

5.6: Ozmos

Approximately 60% to 95% of the weight of living organisms is attributed to water. Therefore, maintaining appropriate water balance within cells is of paramount importance. Osmosis is the movement of water across a semipermeable membrane, such as a cell’s plasma membrane. In living organisms, water plays a crucial role as a solvent—a molecule that dissolves other molecules.

Diffusion Versus Osmosis

Both diffusion and osmosis are types of passive transport—cellular transport that does not require additional energy. Diffusion is the transport of a substance (solute) dissolved in a liquid (solvent) from an area of high concentration to an area of low concentration. Diffusion may also occur across a membrane if the membrane is permeable for that solute. A membrane that hinders the passage of a specific solute is a semipermeable membrane. While the semipermeable membrane stops the flow of the solute, the solvent moves freely—a process called osmosis.

Mechanism

Osmosis occurs when there is more solute on one side of the semipermeable membrane than on the other. The ratio of water to solute is called osmolarity. During osmosis, water flows from the side with low osmolarity (more water relative to solute) to the side with high osmolarity (less water relative to solute) until the osmolarity on both sides is approximately equal. For instance, a cell surrounded by a semipermeable membrane has water flowing in, if there is a higher concentration of solute inside the cell compared to the outside.

Osmotic Imbalance in Cells

Whenever osmotic balance is disrupted, cells may expand or shrink. The underlying mechanisms of osmotic imbalance and prevention of dangerous outcomes are further discussed in subsequent sections.

Canlı ların ağırlığının yaklaşık %60 ila %95'i suya atfedilir. Bu nedenle, hücreler içinde uygun su dengesinin korunması son derece önemlidir. Osmoz, suyun hücreplazma zarı gibi yarı geçirimli bir membran boyunca hareketidir. Yaşayan organizmalarda, su bir çözücü olarak önemli bir rol oynar- diğer molekülleri çözünen bir molekül.

Difüzyon Karşı Ozmoz

Hem difüzyon hem de ozmoz, ek enerji gerektirmeyen pasif taşıma-hücresel taşıma türleridir. Difüzyon, yüksek konsantrasyonlu bir bölgeden sıvı (çözücü) içinde çözünmüş bir maddenin (çözünmüş) düşük konsantrasyonlu bir alana taşınmasıdır. Membran bu çözünür için geçirilebilir ise difüzyon da bir membran boyunca oluşabilir. Belirli bir çözünür geçişini engelleyen bir membran yarı geçirbilebilir bir membrandır. Yarı geçirimli membran çözünür akışını durdururken, çözücü serbestçe hareket eder- ozmoz adı verilen bir süreç.

Mekanizması

Ozmoz, yarı geçirimli membranın bir tarafında diğer inden daha fazla çözünür olduğunda oluşur. Suyun çözünüre oranıozazlık olarak adlandırılır. Ozmoz sırasında, su düşük ozmolarite ile taraftan akar (solute göre daha fazla su) yüksek ozmolarite ile yan (daha az su solute göre) her iki tarafta ozmolarite yaklaşık eşit olana kadar. Örneğin, yarı geçirbilebilir bir zarla çevrili bir hücre, hücre içinde dışarıya göre daha yüksek bir solute konsantrasyonu varsa, akan su vardır.

Hücrelerde Ozmotik Dengesizlik

Ozmotik denge bozulduğunda hücreler genişleyebilir veya küçülebilir. Ozmotik dengesizliğin altında yatan mekanizmalar ve tehlikeli sonuçların önlenmesi sonraki bölümlerde daha fazla tartışılmıştır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter