Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.2: Glikoliz Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Glycolysis?
 
TRANSCRIPT

8.2: What is Glycolysis?

8.2: Glikoliz Nedir?

Overview

Cells make energy by breaking down macromolecules. Cellular respiration is the biochemical process that converts “food energy” (from the chemical bonds of macromolecules) into chemical energy in the form of adenosine triphosphate (ATP). The first step of this tightly regulated and intricate process is glycolysis. The word glycolysis originates from Latin glyco (sugar) and lysis (breakdown). Glycolysis serves two main intracellular functions: generate ATP and intermediate metabolites to feed into other pathways. The glycolytic pathway converts one hexose (six-carbon carbohydrate such as glucose), into two triose molecules (three-carbon carbohydrate) such as pyruvate, and a net of two molecules of ATP (four produced, two consumed) and two molecules of nicotinamide adenine dinucleotide (NADH).

Elucidation of Glycolysis

Did you know that glycolysis was the first biochemical pathway discovered? In the mid-1800s, Louis Pasteur determined that microorganisms cause the breakdown of glucose in the absence of oxygen (fermentation). In 1897, Eduard Buchner found that fermentation reactions can still be carried out in cell-free yeast extracts, achieved by breaking open the cell and collecting the cytoplasm which contains the soluble molecules and organelles. Shortly thereafter in 1905, Arthur Harden and William Young discovered that the rate of fermentation decreases without the addition of inorganic phosphate (Pi) and that fermentation requires the presence of both a heat-sensitive component (later identified to contain a number of enzymes) and a low molecular weight, heat-stable fraction (inorganic ions, ATP, ADP and coenzymes like NAD). By 1940, with the effort of many individuals, the complete pathway of glycolysis was established by Gustav Embden, Otto Meyerhof, Jakub Karol Parnas, et al. In fact, glycolysis is now known as the EMP pathway.

Destiny of Glucose

Glucose can enter cells in two ways: Facilitated diffusion via a group of integral proteins called GLUT (glucose transporter) proteins that shuttle glucose into the cytosol. Members of the GLUT protein family are present in specific tissues throughout the human body. Alternatively, secondary active transport moves glucose against its concentration gradient via a transmembrane symporter protein. The symporter uses the electrochemical energy from pumping an ion. Examples are the sodium-glucose linked transporters in the small intestine, heart, brain, and kidneys.

Under both aerobic (O2 rich) and anaerobic (O2 deficient) conditions, glycolysis can commence once glucose enters the cytosol of a cell. There are two main phases of glycolysis. The first phase is energy-requiring and is considered a preparatory step, trapping glucose in the cell and restructuring the six-carbon backbone so that it can be efficiently cleaved. The second phase is the pay-off phase, releasing energy and generating pyruvate.

Fate of Pyruvate

Depending on the oxygen level and presence of mitochondria, pyruvate may have one of two possible fates. Under aerobic conditions, with mitochondria present, pyruvate enters the mitochondria, undergoing the Citric Acid Cycle and the electron transport chain (ETC) to be oxidized to CO2, H2O, and even more ATP. In contrast, under anaerobic conditions (i.e., working muscles) or lack of mitochondria (i.e., prokaryotes), pyruvate undergoes lactate fermentation (i.e., is reduced to lactate in anaerobic conditions). Interestingly, yeast and some bacteria under anaerobic conditions can convert pyruvate to ethanol through a process known as alcohol fermentation.

Regulation of Glycolysis

Tight control and regulation of enzyme-mediated metabolic pathways, such as glycolysis, is critical for the proper functioning of an organism. Control is exerted by substrate limitation or enzyme-linked regulation. Substrate limitation occurs when the concentration of substrate and products in the cell are near equilibrium. Consequently, the availability of the substrate determines the rate of the reaction. In enzyme-linked regulation, the concentration of substrate and products are far away from the equilibrium. The activity of the enzyme determines the rate of reaction, which controls the flux of the overall pathway. In glycolysis, the three regulatory enzymes are hexokinase, phosphofructokinase, and pyruvate kinase.

Genel bakış

Hücreler makromolekülleri parçalayarak enerji yapar. Hücresel solunum, "gıda enerjisini" (makromoleküllerin kimyasal bağlarından) adenozin trifosfat (ATP) şeklindekimyasal enerjiye dönüştüren biyokimyasal bir süreçtir. Bu sıkı düzenlenmiş ve karmaşık sürecin ilk adımı glikoliolduğunu. Glikoliz kelimesi Latince gliko (şeker) ve lysis (bozulma) kaynaklanmaktadır. Glikoli iki ana hücre içi fonksiyona hizmet eder: atp ve ara metabolitleri diğer yollara beslemek için oluşturmak. Glikolitik yol bir heksoz (glikoz gibi altı karbonkarbonhidrat), pirüuvat gibi iki triose molekülü (üç karbon karbonhidrat) ve iki molekül ATP (dört üretilen, iki tüketilen) ve nikotinamid adenin dinükleotid (NADH) iki molekülüne dönüştürür.

Glikoliz Başlangıcı

Glikolisin keşfedilen ilk biyokimyasal yol olduğunu biliyor muydun? 1800'lerin ortalarında, Louis Pasteur mikroorganizmalarOksijen yokluğunda glikoz arıza neden olduğunu belirledi (fermantasyon). 1897'de Eduard Buchner fermantasyon reaksiyonlarının hücreyi açıp çözünür molekülleri ve organelleri içeren sitoplazmayı toplayarak hücresiz maya ekstrelerinde hala gerçekleştirilebileceğini buldu. Kısa bir süre sonra 1905 yılında, Arthur Harden ve William Young fermantasyon oranı inorganik fosfat (Pi)eklenmesi olmadan azalır ve fermantasyon hem ısıya duyarlı bir bileşenin varlığını gerektirir keşfetti (daha sonra enzimler bir dizi içerecek şekilde tanımlanan) ve düşük molekül ağırlığı, ısı-kararlı fraksiyonu (inorganik iyonlar, ATP, ADP ve NAD gibi koenzimler). 1940 yılına gelindiğinde, birçok bireyin çabası yla, glikolisin tam yolu Gustav Embden, Otto Meyerhof, Jakub Karol Parnas ve ark. Aslında, glikoli şimdi EMP yolu olarak bilinir.

Glikozun Kaderi

Glikoz hücrelere iki şekilde girebilir: Glukozu sitosola dönüştüren GLUT (glukoz taşıyıcı) proteinleri adı verilen bir grup integral protein aracılığıyla kolaylaştırılmış difüzyon. GLUT protein ailesinin üyeleri insan vücudunda belirli dokularda mevcuttur. Alternatif olarak, sekonder aktif taşıma, glikozu transmembran simaz proteini ile konsantrasyon gradyanına doğru hareket ettirir. Symporter bir iyon pompalama elektrokimyasal enerji kullanır. Örnekler ince bağırsak, kalp, beyin ve böbreklerde sodyum-glikoz bağlantılı taşıyıcılar vardır.

Hem aerobik altında (O2 zengin) ve anaerobik (O2 eksik) koşullar, glikoz bir hücrenin sitosol girer kez glikoliz başlayabilir. Glikolisin iki ana evresi vardır. İlk aşama enerji gerektiren ve bir hazırlık adımı olarak kabul edilir, hücrede glikoz bindirme ve verimli bir şekilde yarık olabilir böylece altı karbon omurgayeniden yapılanma. İkinci aşama ödeme aşamasıdır, enerji açığa çıkarır ve pirüler üretir.

Pyruvate Kaderi

Oksijen seviyesine ve mitokondrinin varlığına bağlı olarak, pirüvat iki olası kaderden birine sahip olabilir. Aerobik koşullar altında, mitokondri mevcut, pirüvat mitokondri girer, Sitrik Asit Döngüsü ve elektron taşıma zinciri (ETC) geçerek CO2okside edilecek , H2O, ve daha fazla ATP. Buna karşılık, anaerobik koşullar altında (yani, çalışma kasları) veya mitokondri eksikliği (yani, prokaryotlar), pirüuvat laktat fermantasyonu uğrar (yani, anaerobik koşullarda laktat azalır). İlginçtir, maya ve anaerobik koşullar altında bazı bakteriler alkol fermantasyon olarak bilinen bir süreç ile etanol pirüde dönüştürebilirsiniz.

Glikolilerin Düzenlenmesi

Glikoli gibi enzim aracılı metabolik yolların sıkı kontrolü ve düzenlenmesi, bir organizmanın düzgün çalışması için kritik öneme sahiptir. Kontrol substrat sınırlaması veya enzime bağlı düzenleme ile yapılır. Substrat sınırlaması, hücredeki substrat ve ürünlerin konsantrasyonu dengeye yakın olduğunda oluşur. Sonuç olarak, substrat durumu reaksiyon oranını belirler. Enzime bağlı regülasyonda, substrat ve ürünlerin konsantrasyonu dengeden çok uzak. Enzimin aktivitesi reaksiyon oranını belirler, hangi genel yolun akı kontrol eder. Glikolizde, üç düzenleyici enzim heksokinaz, fosfatruktokinaz ve pirüuvat kinazdır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter