Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

12.19: Natuur en Opvoeding
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Nature and Nurture
 
TRANSCRIPT

12.19: Nature and Nurture

12.19: Natuur en Opvoeding

Many human characteristics, like height, are shaped by both nature—in other words, by our genes—and by nurture, or our environment. For example, chronic stress during childhood inhibits the production of growth hormones and consequently reduces bone growth and height. Scientists estimate that 70-90% of variation in height is due to genetic differences among individuals, and 10-30% of variation in height is due to differences in the environments that individuals experience, such as differences in diet. Many other phenotypes are similarly influenced by both genes and environments. Some of these phenotypes arise later in life, like cancer and other diseases.

Nutrition’s Influence on Height

Hundreds of genes that influence height in humans have been identified. One study found that the most important factor explaining current differences in stature among men in different nations was the ratio between the intake of high-quality animal protein and low-quality proteins from grain and vegetables during childhood.

The tallest early men are believed to be Upper Paleolithic hunters from the Gravettian culture, which thrived in Europe 34,000 to 26,000 years ago. Their stature (ranging from 5’10” to 6’2”) was due in part to a low population density and a diet abundant in high-quality animal protein. In modern times, increased stature is attributed to nutritional and socioeconomic improvements.

The Impact of Stress on Stature

Physical growth is metabolically demanding and is inhibited by stress, in part through the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. For example, corticotropin-releasing hormone (CRH) stimulates the synthesis of adrenocorticotropic hormone (ACTH), which induces the release of glucocorticoids (e.g., cortisol, the “stress hormone”). Cortisol stimulates appetite but reduces the liver’s production of IGF-1, which is also needed for bone growth and development. Additionally, an excess of glucocorticoids increases somatostatin release, which inhibits the release of growth hormone.

In children, chronic stress has been shown to inhibit bone growth and weight gain—both of which can resume when stress is reduced or eliminated. In addition, when children are raised under socially stressful conditions, where too many children are sharing too few resources, and both physical and emotional needs are unmet, children can also experience growth delay. This is evident in institutionalized children who do not develop strong, consistent relationships with their caregivers. Therefore, stress, psychosocially-induced growth hormone reduction, and inadequate nutrition can all stunt stature.

A Combination of Nature and Nurture

Because people inherit different genes and grow, live, and develop under different environmental conditions, it is important to consider that both nature and nurture influence the final appearance of many phenotypes—even those that may develop later in life, like cancer or heart disease.

Veel menselijke kenmerken, zoals lengte, worden gevormd door zowel de natuur - met andere woorden, door onze genen - en door opvoeding, of onze omgeving. Chronische stress tijdens de kindertijd remt bijvoorbeeld de aanmaak van groeihormonen en vermindert bijgevolg de botgroei en -hoogte. Wetenschappers schatten dat 70-90% van de lengteverschillen te wijten is aan genetische verschillen tussen individuen, en 10-30% van de lengteverschillen is te wijten aan verschillen in de omgeving die individuen ervaren, zoals verschillen in dieet. Veel andere fenotypes worden op dezelfde manier beïnvloed door zowel genen als omgevingen. Sommige van deze fenotypes ontstaan pas later in het leven, zoals kanker en andere ziekten.

De invloed van voeding op de hoogte

Er zijn honderden genen geïdentificeerd die de lengte bij mensen beïnvloeden. Een studie wees uit dat de belangrijkste factor die de huidige verschillen in gestalte tussen mannen in verschillende landen verklaarde, de verhouding was tussen de inname van hoogwaardige dierlijke producten.oteïne en lage kwaliteit eiwitten uit granen en groenten tijdens de kindertijd.

Aangenomen wordt dat de langste vroege mannen jagers uit het Boven-Paleolithicum zijn uit de Gravettiaanse cultuur, die 34.000 tot 26.000 jaar geleden bloeide in Europa. Hun gestalte (variërend van 5'10 "tot 6'2") was gedeeltelijk te danken aan een lage bevolkingsdichtheid en een dieet dat rijk was aan hoogwaardige dierlijke eiwitten. In moderne tijden wordt een grotere gestalte toegeschreven aan voedings- en sociaaleconomische verbeteringen.

De impact van stress op gestalte

Fysieke groei is metabolisch veeleisend en wordt geremd door stress, gedeeltelijk via de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. Corticotropine-releasing hormone (CRH) stimuleert bijvoorbeeld de synthese van adrenocorticotroop hormoon (ACTH), dat de afgifte van glucocorticoïden induceert (bijv. Cortisol, het "stresshormoon"). Cortisol stimuleert de eetlust maar vermindert de productie van IGF-1 door de lever, wat ook nodig is voor botgroei enontwikkeling. Bovendien verhoogt een teveel aan glucocorticoïden de afgifte van somatostatine, wat de afgifte van groeihormoon remt.

Bij kinderen is aangetoond dat chronische stress botgroei en gewichtstoename remt - die beide kunnen hervatten wanneer stress wordt verminderd of geëlimineerd. Bovendien, wanneer kinderen worden opgevoed onder sociaal stressvolle omstandigheden, waar te veel kinderen te weinig middelen delen en er niet wordt voorzien in zowel fysieke als emotionele behoeften, kunnen kinderen ook groeiachterstand ervaren. Dit is duidelijk bij geïnstitutionaliseerde kinderen die geen sterke, consistente relatie met hun verzorgers ontwikkelen. Daarom kunnen stress, psychosociaal geïnduceerde vermindering van groeihormoon en ontoereikende voeding allemaal de gestalte belemmeren.

Een combinatie van natuur en opvoeding

Omdat mensen verschillende genen erven en groeien, leven en zich ontwikkelen onder verschillende omgevingsomstandigheden, is het belangrijk om te bedenken dat zowel de natuur als de opvoeding de uiteindelijke verschijning beïnvloeden.Een van de vele fenotypes - zelfs diegene die zich later in het leven kunnen ontwikkelen, zoals kanker of hartaandoeningen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter