Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

13.10: Mutaties
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Mutations
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT

13.10: Mutations

13.10: Mutaties

Overview

Mutations are changes in the sequence of DNA. These changes can occur spontaneously or they can be induced by exposure to environmental factors. Mutations can be characterized in a number of different ways: whether and how they alter the amino acid sequence of the protein, whether they occur over a small or large area of DNA, and whether they occur in somatic cells or germline cells.

Consequences of Point Mutations at the Molecular Level

Mutations that occur at a single nucleotide are called point mutations. When point mutations occur within genes, the consequences can vary in severity depending on what happens to the encoded amino acid sequence. A silent mutation does not change the amino acid identity and will have no effect on an organism. A missense mutation changes a single amino acid, and the effects might be serious if the change alters the function of the protein. A nonsense mutation produces a stop codon that truncates the protein, likely rendering it nonfunctional. Frameshift mutations occur when one or more nucleotides are inserted into or deleted from a protein-coding DNA sequence, affecting all of the codons downstream of the location of the mutation.

Chromosomal Alterations Are Large-Scale Mutations

The most drastic type of mutation, chromosomal alteration, changes the physical structure of a chromosome. Chromosomal alterations can include deletion, duplication, or inversion of large stretches of DNA within a single chromosome, or integration of a portion of a different chromosome. These mutations are typically far more serious than point mutations because they encompass many genes and regulatory elements. Chromosomal alterations can be detected by karyotyping the affected cell.

Only Germline Mutations Are Inherited

Mutations can occur in any cell, but only germline mutations—those present in egg and sperm cells—can be transmitted to offspring. For instance, hereditary diseases are a subtype of genetic disorder that are caused by deleterious germline mutations. They can be autosomal, occuring on chromosomes one through 22, or sex-linked, occurring on the X or Y chromosome. One example of a hereditary disease is cystic fibrosis (CF), a disease that primarily affects the lungs. It is caused by a deletion within the gene CFTR that removes a single amino acid from the CFTR protein. CF is an autosomal recessive disease, meaning that a person with one mutated copy of the gene and one normal copy will not develop the disease; other diseases, like Huntington’s disease, a neurodegenerative disorder, are autosomal dominant, meaning that only one mutated copy of the gene is necessary for the disease to develop.

Some Mutations Are Caused by Environmental Factors

Both somatic mutations—those that occur outside the germline—and germline mutations can arise spontaneously during DNA replication, but they can also be caused by exposure to radiation or chemicals in the environment. External factors that damage DNA and cause mutations are called mutagens. One well-characterized environmental mutagen is ultraviolet (UV) radiation. UV radiation carries more energy than visible light and damages DNA by breaking the bonds between base pairs, causing thymine bases on the same strand of DNA to pair with one another in characteristic thymine dimers. The sun is a natural source of UV radiation. The most damaging wavelengths, UV-C, are intercepted high in the atmosphere, but UV-A and UV-B rays reach the surface of the Earth. Artificial sources of UV exposure include tanning beds, which transmit primarily UV-A rays with smaller amounts of UV-B. Fortunately, cells have mechanisms to repair damaged DNA, but sometimes the damage is not repaired before cell division in rapidly-dividing cells, such as skin cells. If the DNA damage occurs in a genomic region that is important for regulation of cell growth and division, it can lead to cancer if it is not repaired.

Overzicht

Mutaties zijn veranderingen in de volgorde van DNA. Deze veranderingen kunnen spontaan optreden of ze kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan omgevingsfactoren. Mutaties kunnen op een aantal verschillende manieren worden gekarakteriseerd: of en hoe ze de aminozuursequentie van het eiwit veranderen, of ze voorkomen over een klein of groot DNA-gebied, en of ze voorkomen in somatische cellen of in kiembaancellen.

Gevolgen van puntmutaties op moleculair niveau

Mutaties die op een enkele nucleotide voorkomen, worden puntmutaties genoemd. Wanneer er puntmutaties binnen genen optreden, kunnen de gevolgen in ernst variëren, afhankelijk van wat er met de gecodeerde aminozuursequentie gebeurt. Een stille mutatie verandert de aminozuuridentiteit niet en heeft geen effect op een organisme. Een missense-mutatie verandert een enkel aminozuur en de effecten kunnen ernstig zijn als de verandering de functie van het eiwit verandert. Een onzinmutatie produceert een stopcodon dat het eiwit waarschijnlijk afkapty waardoor het niet-functioneel is. Frameshift-mutaties treden op wanneer een of meer nucleotiden worden ingevoegd in of verwijderd uit een eiwitcoderende DNA-sequentie, waardoor alle codons stroomafwaarts van de locatie van de mutatie worden beïnvloed.

Chromosomale veranderingen zijn grootschalige mutaties

Het meest ingrijpende type mutatie, chromosomale verandering, verandert de fysieke structuur van een chromosoom. Chromosomale veranderingen kunnen deletie, duplicatie of inversie van grote stukken DNA binnen een enkel chromosoom omvatten, of integratie van een deel van een ander chromosoom. Deze mutaties zijn doorgaans veel ernstiger dan puntmutaties omdat ze veel genen en regulerende elementen bevatten. Chromosomale veranderingen kunnen worden gedetecteerd door de aangetaste cel te karyotypen.

Alleen kiemlijnmutaties worden overgenomen

Mutaties kunnen in elke cel voorkomen, maar alleen kiembaanmutaties - die aanwezig zijn in ei- en zaadcellen - kunnen worden overgedragen op het nageslacht. Heredit bijvoorbeeldZiekten zijn een subtype van genetische aandoeningen die worden veroorzaakt door schadelijke mutaties in de kiembaan. Ze kunnen autosomaal zijn en voorkomen op chromosomen één tot en met 22, of geslachtsgebonden zijn op het X- of Y-chromosoom. Een voorbeeld van een erfelijke ziekte is cystische fibrose (CF), een ziekte die vooral de longen aantast. Het wordt veroorzaakt door een deletie in het CFTR- gen dat een enkel aminozuur uit het CFTR-eiwit verwijdert. CF is een autosomaal recessieve ziekte, wat betekent dat een persoon met één gemuteerde kopie van het gen en één normale kopie de ziekte niet zal ontwikkelen; andere ziekten, zoals de ziekte van Huntington, een neurodegeneratieve aandoening, zijn autosomaal dominant, wat betekent dat slechts één gemuteerde kopie van het gen nodig is om de ziekte te ontwikkelen.

Sommige mutaties worden veroorzaakt door omgevingsfactoren

Zowel somatische mutaties - die buiten de kiembaan voorkomen - als kiembaanmutaties kunnen spontaan ontstaan tijdens DNA-replicatie, maar ze kunnen ook voorkomena gebruikt door blootstelling aan straling of chemicaliën in de omgeving. Externe factoren die het DNA beschadigen en mutaties veroorzaken, worden mutagenen genoemd. Een goed gekarakteriseerd omgevingsmutageen is ultraviolette (UV) straling. UV-straling draagt meer energie dan zichtbaar licht en beschadigt het DNA door de bindingen tussen basenparen te verbreken, waardoor thyminebasen op dezelfde DNA-streng met elkaar paren in karakteristieke thyminedimeren. De zon is een natuurlijke bron van UV-straling. De meest schadelijke golflengten, UV-C, worden hoog in de atmosfeer onderschept, maar UV-A- en UV-B-stralen bereiken het aardoppervlak. Kunstmatige bronnen van UV-blootstelling zijn onder meer zonnebanken, die voornamelijk UV-A-stralen met kleinere hoeveelheden UV-B doorlaten. Gelukkig hebben cellen mechanismen om beschadigd DNA te herstellen, maar soms wordt de schade niet hersteld vóór celdeling in snel delende cellen, zoals huidcellen. Als de DNA-schade optreedt in een genomisch gebied dat belangrijk is voor regulering van celgroei en -delingn, het kan tot kanker leiden als het niet wordt gerepareerd.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter