Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

15.3: Rekombinant DNA
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Recombinant DNA
 
TRANSCRIPT

15.3: Recombinant DNA

15.3: Rekombinant DNA

Overview

Scientists create recombinant DNA by combining DNA from different sources—often, other species—in the laboratory. DNA cloning allows researchers to study specific genes by inserting them into easily manipulated cells, such as bacteria. Organisms that contain recombinant DNA are known as genetically modified organisms (GMOs). Recombinant DNA technology produces organisms with new genes that can benefit science, medicine, and agriculture.

How Do Scientists Create Recombinant DNA?

Creation of recombinant DNA involves inserting a gene of interest into a vector—a vehicle that carries foreign DNA into host cells for DNA replication and protein expression. The most commonly used cloning vectors are plasmids, small circular pieces of DNA that replicate independently from the host’s chromosomal DNA.

To create recombinant DNA, both the donor DNA, including the gene of interest, and the vector are cut at specific nucleotide sequences—called restriction sites—using restriction enzymes. The enzyme DNA ligase seals the sugar-phosphate backbone where the gene of interest and plasmid connect.

The result is a recombinant DNA molecule consisting of a vector with an integrated piece of donor DNA—called an insert. A scientist may then introduce this hybrid DNA molecule into a host organism—typically bacteria or yeast—where it easily and rapidly replicates. This creates many copies of the gene of interest, which is necessary for scientific research and other applications. The gene may also be transcribed and translated into the desired protein—such as human insulin—by using the host’s cellular machinery.

Creating recombinant DNA is an imperfect process, and errors often occur. For example, the vector may close without the insert or the insert may be incorrect (e.g., backward). Before using the recombinant DNA for further studies, researchers have to check for errors. Nucleotide sequencing can help identify bacteria colonies that carry plasmids with the correct insert.

Scientists Use Recombinant DNA to Study Genes and Proteins

Recombinant DNA technology is particularly advantageous when a scientist needs many copies of a gene of interest or a protein product. However, a scientist’s research may require an added level of complexity, such as the detection or purification of their desired protein. To achieve this objective, a researcher may attach a tag or reporter—proteins used to identify a gene product—to their desired protein to create a fusion gene, or chimeric gene.

Applications in Medicine and Agriculture

Scientists first used recombinant DNA technology to produce human insulin in bacteria, resulting in a treatment for diabetes. Since that initial discovery, researchers have generated other recombinant DNAs for therapeutic use. Recombinant bacteria make human growth hormone—a protein required for normal growth and development—to treat patients with growth hormone deficiency. Recombinant mammalian cells, derived from humans and hamsters, produce Factor VIII—a protein required for normal blood-clotting—to treat patients with hemophilia. Evidently, recombinant DNA technology is a powerful tool for the large-scale production of essential proteins.

Agricultural advances in recombinant DNA technology also impact human well-being. For example, corn farmers suffered substantial crop damage due to the pest European corn borer. In response, scientists isolated genes from a soil-dwelling bacterium—Bacillus thuringiensis (Bt)—to create genetically modified, pest-resistant corn. Bacillus thuringiensis naturally produces proteins that are toxic to certain insects but not humans, plants, or other animals. The introduction of pest-resistant Bt corn improved crop yields and decreased use of chemical pesticides. Such agricultural applications enhance the quality and quantity of the global food supply.

Genel bakış

Bilim adamları laboratuvarda farklı kaynaklardan (genellikle diğer türler) DNA'yı birleştirerek rekombinant DNA oluştururlar. DNA klonlama araştırmacıların bakteriler gibi kolayca manipüle edilen hücrelere yerleştirerek belirli genleri incelemelerine olanak tanır. Rekombinant DNA içeren organizmalar genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) olarak bilinir. Rekombinant DNA teknolojisi bilim, tıp ve tarıma fayda sağabilecek yeni genlere sahip organizmalar üretir.

Nasıl Bilim Adamları Rekombinant DNA oluşturur?

Rekombinant DNA'nın yaratılması, DNA replikasyonu ve protein ekspresyonu için ana bilgisayar hücrelerine yabancı DNA taşıyan bir araç olan bir vektöre ilgi geni eklemeyi içerir. En sık kullanılan klonlama vektörleri, konakçozomal DNA'sından bağımsız olarak çoğalan plazmidlerdir, küçük dairesel DNA parçalarıdır.

Rekombinant DNA oluşturmak için, hem donör DNA, ilgi geni de dahil olmak üzere, ve vektör belirli nükleotit dizileri kesilir-kısıtlama siteleri denilen-kısıtlama enzimleri kullanarak. DNA ligaz enzimi, ilgi ve plazmid geninin bağlandığı şeker-fosfat omurgasını mühürler.

Sonuç, entegre bir donör DNA parçasına sahip bir vektörden oluşan bir rekombinant DNA molekülüdür. Bir bilim adamı daha sonra bu melez DNA molekülünü bir konak organizmaya sokabilir- tipik olarak bakteri veya maya- kolayca ve hızla çoğalır. Bu bilimsel araştırma ve diğer uygulamalar için gerekli olan ilgi geni, birçok kopya oluşturur. Gen aynı zamanda konaksahibinin hücresel mekanizması kullanılarak istenilen proteine (insan insülini gibi) dönüştürülebilir.

Rekombinant DNA oluşturmak kusurlu bir süreçtir ve hatalar genellikle meydana gelir. Örneğin, ekleme olmadan vektör kapanabilir veya kesici uç yanlış olabilir (örn. geriye doğru). Daha ileri çalışmalar için rekombinant DNA kullanmadan önce, araştırmacılar hataları kontrol etmek zorunda. Nükleotid dizilimi, plazmid taşıyan bakteri kolonilerinin doğru kesici uçla belirlenmesine yardımcı olabilir.

Bilim Adamları Genler ve Proteinler Çalışma Rekombinant DNA kullanın

Rekombinant DNA teknolojisi, bir bilim adamı nın ilgi çeken bir genin veya protein ürününün birçok kopyasına ihtiyacı olduğunda özellikle avantajlıdır. Ancak, bir bilim adamının araştırma karmaşıklığı ek bir düzeyde gerektirebilir, algılama veya istenilen protein saflaştırma gibi. Bu amaca ulaşmak için, bir araştırmacı bir gen ürünlerini tanımlamak için kullanılan bir etiket veya muhabir-proteinler-bir füzyon geni veya şimerik gen oluşturmak için istedikleri proteine ekleyebilir.

Tıp ve Tarım Uygulamaları

Bilim adamları ilk olarak bakterilerde insan insülini üretmek için rekombinant DNA teknolojisini kullandılar ve bu da diyabet tedavisiyle sonuçlandı. Bu ilk keşif bu yana, araştırmacılar terapötik kullanım için diğer rekombinant DNA üretti. Rekombinant bakteriler insan büyüme hormonu yapmak- normal büyüme ve gelişme için gerekli bir protein- büyüme hormonu eksikliği olan hastaların tedavisinde. Rekombinant memeli hücreleri, insanlar ve hamsterttelde, Faktör VIII üretmek - normal kan pıhtılaşması için gerekli bir protein- hemofili hastalarının tedavisinde. Besbelli, rekombinant DNA teknolojisi temel proteinlerin büyük ölçekli üretimi için güçlü bir araçtır.

Rekombinant DNA teknolojisindeki tarımsal gelişmeler insan refahını da etkiler. Örneğin, mısır çiftçileri haşere Avrupa mısır borer nedeniyle önemli ürün zarar gördü. Buna karşılık, bilim adamları genetiği değiştirilmiş, haşere dirençli mısır oluşturmak için bir toprak yaşayan bakteri genleri izole-Bacillus thuringiensis (Bt)- . Bacillus thuringiensis doğal olarak bazı böcekler için toksik olan proteinler üretir, ancak insanlar, bitkiler veya diğer hayvanlar için toksik değildir. Haşare dirençli Bt mısır giriş ürün verimleri geliştirilmiş ve kimyasal pestisitlerin kullanımı azaldı. Bu tür tarımsal uygulamalar, küresel gıda arzının kalitesini ve miktarını artırır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter