Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

17.1: Wat is Monogastrische Spijsvertering?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Monogastric Digestion?
 
TRANSCRIPT

17.1: What is Monogastric Digestion?

17.1: Wat is Monogastrische Spijsvertering?

The human body contains a monogastric digestive system. In a monogastric digestive system, the stomach only contains one chamber in which it digests food. Several other animal species also have monogastric digestive systems, including pigs, horses, dogs, and birds. This chapter, however, focuses on the human digestive system.

Saliva and Diagnostics

Saliva is a watery substance secreted by the salivary glands into the mouth. Human saliva contains 99.5% water with electrolytes, mucus, white blood cells, epithelial cells, enzymes, and antimicrobial agents. The enzymes found in saliva are essential in beginning the process of digestion. They also play a role in breaking down food particles trapped around the teeth, protecting them from decay.

Saliva is obtained easily, inexpensively, and non-invasively from patients which spurs research interest. Ongoing research identified novel ways of using saliva in molecular diagnostics. DNA, RNA, and proteins found in saliva serve as useful sources of diagnostic information in the early detection of various cancers including oral, pancreatic, and gastric cancer.

Gastric Acid

The primary component of gastric acid is hydrochloric acid. Hydrogen and chloride ions released by parietal cells lining the stomach react in the stomach cavity to form hydrochloric acid. Parietal cells are coupled to feedback systems that increase and decrease acid production as needed. To prevent the acidic environment from damaging the cells lining the stomach, other cells in the stomach produce mucus, which lubricates the stomach lining and contains bicarbonate that neutralizes the acid.

The Gut Microbiome and Fecal Microbiota Transplant

Immunocompromised patients are at an elevated risk for developing Clostridium difficile infection (CDI). CDI, alarmingly, has increased to epidemic proportions in North America over the past decade. There has been increasing interest in understanding the role of the human gut microbiome in order to counter this epidemic. One potential therapy is fecal microbiota transplant (FMT), or stool transplant. FMT is the process in which fecal bacteria from an individual with a healthy gut microbiome are transferred to a recipient to increase their microbial diversity. Some studies have shown that FMT is an effective treatment for patients with CDI. FMT has also been used experimentally in the treatment of other gastrointestinal diseases such as inflammatory bowel disease.

Het menselijk lichaam bevat een monogastrisch spijsverteringssysteem. In een monogastrisch spijsverteringssysteem bevat de maag slechts één kamer waarin het voedsel verteert. Verschillende andere diersoorten hebben ook een maagdarmstelsel, waaronder varkens, paarden, honden en vogels. Dit hoofdstuk richt zich echter op het menselijke spijsverteringssysteem.

Speeksel en diagnostiek

Speeksel is een waterige substantie die door de speekselklieren in de mond wordt uitgescheiden. Menselijk speeksel bevat 99,5% water met elektrolyten, slijm, witte bloedcellen, epitheelcellen, enzymen en antimicrobiële middelen. De enzymen die in speeksel worden aangetroffen, zijn essentieel bij het begin van het verteringsproces. Ze spelen ook een rol bij het afbreken van voedseldeeltjes die rond de tanden zitten en beschermen ze tegen bederf.

Speeksel wordt gemakkelijk, goedkoop en niet-invasief van patiënten verkregen, wat de belangstelling voor onderzoek stimuleert. Lopend onderzoek identificeerde nieuwe manieren om speeksel te gebruiken bij moleculaire diagnostiek. DNA, RNA en eiwitten gevonden in saliva dienen als nuttige bronnen van diagnostische informatie bij de vroege opsporing van verschillende soorten kanker, waaronder orale, pancreas- en maagkanker.

Maagzuur

Het belangrijkste bestanddeel van maagzuur is zoutzuur. Waterstof- en chloride-ionen die vrijkomen door pariëtale cellen langs de maag reageren in de maagholte om zoutzuur te vormen. Pariëtale cellen zijn gekoppeld aan feedbacksystemen die de zuurproductie naar behoefte verhogen en verlagen. Om te voorkomen dat de zure omgeving de cellen aan de binnenkant van de maag beschadigt, produceren andere cellen in de maag slijm, dat de maagwand smeert en bicarbonaat bevat dat het zuur neutraliseert.

Het darmmicrobioom en fecale microbiota-transplantatie

Immuungecompromitteerde patiënten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van Clostridium difficile- infectie (CDI). Het is alarmerend dat CDI de afgelopen tien jaar tot epidemische proporties is toegenomen in Noord-Amerika. Er is steeds meer belangstelling voor begripde rol van het menselijke darmmicrobioom om deze epidemie tegen te gaan. Een mogelijke therapie is fecale microbiota-transplantatie (FMT) of stoelgangtransplantatie. FMT is het proces waarbij fecale bacteriën van een persoon met een gezond darmmicrobioom worden overgebracht naar een ontvanger om hun microbiële diversiteit te vergroten. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat FMT een effectieve behandeling is voor patiënten met CDI. FMT is ook experimenteel gebruikt bij de behandeling van andere gastro-intestinale aandoeningen zoals inflammatoire darmaandoeningen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter