Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

18.11: Langetermijndepressie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Long-term Depression
 
TRANSCRIPT

18.11: Long-term Depression

18.11: Langetermijndepressie

Long-term depression, or LTD, is one of the ways by which synaptic plasticity—changes in the strength of chemical synapses—can occur in the brain. LTD is the process of synaptic weakening that occurs over time between pre and postsynaptic neuronal connections. The synaptic weakening of LTD works in opposition to synaptic strengthening by long-term potentiation (LTP) and together are the main mechanisms that underlie learning and memory.

Calcium Ion Concentration Mechanism

If over time, all synapses are maximally strengthened through LTP or some other mechanism, the brain would plateau in efficiency making learning and forming new memories difficult. LTD is a way to prune weaker synapses thereby freeing up resources and putting flexibility back into the central nervous system. One mechanism by which LTD occurs depends on the number of calcium ions in the postsynaptic neuron after presynaptic stimulation. Infrequent or low levels of presynaptic stimulation lead to low calcium ion influx and consequently, low calcium ion concentration in the postsynaptic neuron.

The low calcium ion concentration initiates a signaling cascade that culminates in the endocytosis or removal of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) glutamate receptors from the plasma membrane. As a result, the postsynaptic response to the same sporadic presynaptic stimulation is further weakened, since there are fewer channels for positively charged ions to enter and depolarize the membrane. The neuron reuses the AMPA receptors at a later time and/or separates them into their constituent subunits.

LTD was first described as occurring in the hippocampus, where it is thought to clear old memories. Subsequently, LTD has been shown to occur in many brain regions such as the cerebellum, striatum, and the cortex. The ubiquitous presence of LTD underlies its importance in proper brain functioning.

LTD and Disease

Malfunctioning mechanisms of LTD are thought to contribute to numerous neurological and cognitive disorders such as addiction, mental retardation, and Alzheimer's disease. Research is ongoing to better understand the mechanisms of LTD, how neurological disorders occur, and to develop treatments.

Langdurige depressie, of LTD, is een van de manieren waarop synaptische plasticiteit - veranderingen in de sterkte van chemische synapsen - in de hersenen kan optreden. LTD is het proces van synaptische verzwakking dat in de loop van de tijd optreedt tussen pre- en postsynaptische neuronale verbindingen. De synaptische verzwakking van LTD werkt in tegenstelling tot synaptische versterking door langdurige potentiëring (LTP) en vormen samen de belangrijkste mechanismen die ten grondslag liggen aan leren en geheugen.

Mechanisme voor calciumionenconcentratie

Als na verloop van tijd alle synapsen maximaal worden versterkt door LTP of een ander mechanisme, zou de efficiëntie van de hersenen afvlakken, waardoor het leren en het vormen van nieuwe herinneringen moeilijk wordt. LTD is een manier om zwakkere synapsen te snoeien, waardoor middelen worden vrijgemaakt en flexibiliteit wordt teruggebracht in het centrale zenuwstelsel. Een mechanisme waardoor LTD optreedt, hangt af van het aantal calciumionen in het postsynaptische neuron na presynaptische stimulatie. Onregelmatige of lage niveaus van presynaptische stimulation leiden tot een lage instroom van calciumionen en bijgevolg tot een lage calciumionenconcentratie in het postsynaptische neuron.

De lage calciumionenconcentratie zet een signaalcascade op gang die culmineert in de endocytose of verwijdering van α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionzuur (AMPA) glutamaatreceptoren uit het plasmamembraan. Als resultaat wordt de postsynaptische respons op dezelfde sporadische presynaptische stimulatie verder verzwakt, aangezien er minder kanalen zijn voor positief geladen ionen om het membraan binnen te dringen en te depolariseren. Het neuron hergebruikt de AMPA-receptoren op een later tijdstip en / of scheidt ze in hun samenstellende subeenheden.

LTD werd voor het eerst beschreven als voorkomend in de hippocampus, waarvan wordt gedacht dat het oude herinneringen opruimt. Vervolgens is aangetoond dat LTD voorkomt in veel hersenregio's, zoals het cerebellum, het striatum en de cortex. De alomtegenwoordige aanwezigheid van LTD ligt ten grondslag aan het belang ervan voor het goed functioneren van de hersenen.

LTD en ziekte

MalfuncDe mechanismen van LTD worden geacht bij te dragen aan talrijke neurologische en cognitieve stoornissen zoals verslaving, mentale retardatie en de ziekte van Alzheimer. Er wordt onderzoek gedaan om de mechanismen van LTD beter te begrijpen, hoe neurologische aandoeningen optreden en om behandelingen te ontwikkelen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter