Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.1: Wat is een sensorisch systeem?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is a Sensory System?
 
TRANSCRIPT

19.1: What is a Sensory System?

19.1: Wat is een sensorisch systeem?

Sensory systems detect stimuli—such as light and sound waves—and transduce them into neural signals that can be interpreted by the nervous system. In addition to external stimuli detected by the senses, some sensory systems detect internal stimuli—such as the proprioceptors in muscles and tendons that send feedback about limb position.

Sensory systems include the visual, auditory, gustatory (taste), olfactory (smell), somatosensory (touch, pain, temperature, and proprioception), and vestibular (balance, spatial orientation) systems.

All sensory systems have receptor cells that are specialized to detect a particular type of stimulus. For example, hair cells in the inner ear have cilia that move in the presence of sound waves, while olfactory receptor neurons in the nasal cavity have receptors that bind to odorant molecules.

The presence of an appropriate stimulus triggers electrochemical changes in the nervous system. This stimulus typically changes the membrane potential of a sensory neuron, triggering an action potential. The information is then transmitted from the sensory organ to the spinal cord and then the brain, or directly to the brain (as in the visual system).

The different types of sensory information—also called modalities—travel in different pathways through the central nervous system, but most are transmitted to the thalamus—a structure in the middle of the brain. From here, sensory information is typically sent to areas of the cerebral cortex dedicated to the analysis of specific modalities—for instance, primary visual cortex or primary auditory cortex.

These areas, in turn, send information to the association cortex, where sensory information is integrated with other types of information for higher-level analysis. Ultimately, the neural processing that occurs throughout these pathways and networks allows for accurate perception of sensory stimuli—such as the identity and location of objects in the visual world, or the understanding of speech.

Sensorische systemen detecteren stimuli - zoals licht- en geluidsgolven - en zetten deze om in neurale signalen die door het zenuwstelsel kunnen worden geïnterpreteerd. Naast externe prikkels die door de zintuigen worden gedetecteerd, detecteren sommige sensorische systemen interne prikkels - zoals de proprioceptoren in spieren en pezen die feedback sturen over de positie van de ledematen.

Zintuiglijke systemen omvatten de visuele, auditieve, smaak (smaak), olfactorische (geur), somatosensorische (aanraking, pijn, temperatuur en proprioceptie) en vestibulaire (balans, ruimtelijke oriëntatie) systemen.

Alle sensorische systemen hebben receptorcellen die gespecialiseerd zijn om een bepaald type stimulus te detecteren. Haarcellen in het binnenoor hebben bijvoorbeeld trilharen die bewegen in aanwezigheid van geluidsgolven, terwijl olfactorische receptorneuronen in de neusholte receptoren hebben die zich binden aan geurmoleculen.

De aanwezigheid van een geschikte stimulus veroorzaakt elektrochemische veranderingen in het zenuwstelsel. Deze stimulus typischverandert het membraanpotentiaal van een sensorisch neuron, waardoor een actiepotentiaal wordt geactiveerd. De informatie wordt vervolgens overgedragen van het sensorische orgaan naar het ruggenmerg en vervolgens naar de hersenen, of rechtstreeks naar de hersenen (zoals in het visuele systeem).

De verschillende soorten sensorische informatie - ook wel modaliteiten genoemd - reizen via verschillende paden door het centrale zenuwstelsel, maar de meeste worden overgebracht naar de thalamus - een structuur in het midden van de hersenen. Van hieruit wordt sensorische informatie meestal naar gebieden van de hersenschors gestuurd die zijn bedoeld voor de analyse van specifieke modaliteiten, bijvoorbeeld de primaire visuele cortex of de primaire auditieve cortex.

Deze gebieden sturen op hun beurt informatie naar de associatiecortex, waar sensorische informatie wordt geïntegreerd met andere soorten informatie voor analyse op hoger niveau. Uiteindelijk zorgt de neurale verwerking die via deze paden en netwerken plaatsvindt voor een nauwkeurige perceptie van sensorische stimuli, zoals de identiteit en locatie van objecten in de visuele wereld, of het begrijpen van spraak.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter