Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.5: Horen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Hearing
 
TRANSCRIPT

19.5: Hearing

19.5: Horen

When we hear a sound, our nervous system is detecting sound waves—pressure waves of mechanical energy traveling through a medium. The frequency of the wave is perceived as pitch, while the amplitude is perceived as loudness.

Sound waves are collected by the external ear and amplified as they travel through the ear canal. When sounds reach the junction between the outer and middle ear, they vibrate the tympanic membrane—the eardrum. The resulting mechanical energy causes the attached ossicles—a set of small bones in the middle ear—to move.

The ossicles vibrate the oval window, the outermost part of the inner ear. In the labyrinth of the inner ear, the sound wave energy is transferred to the cochlea—a coiled structure in the inner ear—causing the fluid within it to move. The cochlea contains receptors that transduce mechanical sound waves into electrical signals that can be interpreted by the brain. Sounds within the hearing range vibrate the basilar membrane in the cochlea and are detected by hair cells on the organ of Corti, the site of transduction.

Along the primary auditory pathway, the signals are sent through the auditory nerve to the cochlear nuclei in the brainstem. From here, they travel to the inferior colliculus of the midbrain and up to the thalamus, and then to the primary auditory cortex. Along this pathway, information about the sound is maintained such that once the signal reaches the primary auditory cortex, basic characteristics (like pitch) can be identified and perceived. From the primary auditory cortex, sound information is sent to nearby areas of the cerebral cortex for higher-level processing—such as Wernicke’s area, which is critical for understanding speech.

Als we een geluid horen, detecteert ons zenuwstelsel geluidsgolven - drukgolven van mechanische energie die door een medium reizen. De frequentie van de golf wordt waargenomen als toonhoogte, terwijl de amplitude wordt waargenomen als luidheid.

Geluidsgolven worden opgevangen door het uitwendige oor en versterkt terwijl ze door de gehoorgang reizen. Wanneer geluiden de kruising tussen het buiten- en middenoor bereiken, trillen ze het trommelvlies - het trommelvlies. De resulterende mechanische energie zorgt ervoor dat de aangehechte gehoorbeentjes - een reeks kleine botten in het middenoor - bewegen.

De gehoorbeentjes trillen het ovale venster, het buitenste deel van het binnenoor. In het labyrint van het binnenoor wordt de geluidsgolfenergie overgebracht naar het slakkenhuis - een opgerolde structuur in het binnenoor - waardoor de vloeistof erin beweegt. Het slakkenhuis bevat receptoren die mechanische geluidsgolven omzetten in elektrische signalen die door de hersenen kunnen worden geïnterpreteerd. Klinkt binnen het gehoorbereik vibroeden het basilaire membraan in het slakkenhuis en worden gedetecteerd door haarcellen op het orgaan van Corti, de plaats van transductie.

Langs de primaire gehoorgang worden de signalen via de gehoorzenuw naar de cochleaire kernen in de hersenstam gestuurd. Van hieruit reizen ze naar de inferieure colliculus van de middenhersenen en naar de thalamus, en vervolgens naar de primaire auditieve cortex. Langs dit pad wordt informatie over het geluid bewaard, zodat zodra het signaal de primaire auditieve cortex bereikt, basiskenmerken (zoals toonhoogte) kunnen worden geïdentificeerd en waargenomen. Vanuit de primaire auditieve cortex wordt geluidsinformatie naar nabijgelegen gebieden van de hersenschors gestuurd voor verwerking op hoger niveau, zoals het gebied van Wernicke, dat cruciaal is voor het verstaan van spraak.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter