Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.7: Koklea
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
The Cochlea
 
TRANSCRIPT

19.7: The Cochlea

19.7: Koklea

The cochlea is a coiled structure in the inner ear that contains hair cells—the sensory receptors of the auditory system. Sound waves are transmitted to the cochlea by small bones attached to the eardrum called the ossicles, which vibrate the oval window that leads to the inner ear. This causes fluid in the chambers of the cochlea to move, vibrating the basilar membrane.

The basilar membrane extends from the basal end of the cochlea near the oval window to the apical end at its tip. Although the cochlea itself narrows towards the apical end, the basilar membrane has the opposite geometry—becoming wider and more flexible towards the apical end.

Primarily because of these physical characteristics, the apical end of the basilar membrane maximally vibrates when exposed to low-frequency sounds, while the narrower, stiffer basal end maximally vibrates when exposed to high frequencies. This gradient of frequency response creates tonotopy—a topographic map of pitch—in the cochlea.

The hair cells are stimulated by the shearing force created by the vibration of the basilar membrane below them, relative to the stiffer tectorial membrane above them. Because of the tonotopy of the basilar membrane, hair cells are maximally stimulated by different frequencies depending on where they are in the cochlea. Those at the basal end respond best to high frequencies, and those at the apical end respond best to low frequencies. Consequently, their postsynaptic cells—the auditory nerve cells—have the same tonotopic pattern of responses.

This tonotopy is maintained throughout the auditory pathway, with information from different regions of the cochlea traveling in organized, parallel pathways through the brain. Ultimately, the primary auditory cortex contains a “map” of inputs from the basal to the apical end of the cochlea. The neurons that are stimulated within this map correlate with the frequencies that were heard, aiding in pitch discrimination.

Therefore, the cochlea plays a vital role both in the transduction of sound information into neural signals and the initial encoding of the pitch.

Koklea saç hücreleri içeren iç kulakta sarmal bir yapıdır- işitsel sistemin duyureseptörleri. Ses dalgaları kokleaya, iç kulağa giden oval pencereyi titreşen kemikçikadı adı verilen kulak zarına bağlı küçük kemiklerle iletilir. Bu koklea odalarında sıvı hareket neden olur, baziler membran titreşen.

Baziler membran, oval pencerenin yanındaki kokleanın bazal ucundan ucundaki apikal ucuna kadar uzanır. Kokleanın kendisi apikal uca doğru daralsa da, baziler membran zıt geometriye sahiptir ve apikal sona doğru daha geniş ve daha esnek hale gelir.

Öncelikle bu fiziksel özellikler nedeniyle, baziler membranaaaaaaaaaaaa apikal son düşük frekanslı seslere maruz kaldığında maksimum olarak titreşir, daha dar, daha sert bazal uç ise yüksek frekanslara maruz kaldığında maksimum olarak titreşir. Bu frekans tepkisi degradesi kokleada tonotomi yani bir topografik perde haritası oluşturur.

Saç hücreleri, altlarındaki baziler membranın titreşimiyle oluşan kesme kuvveti tarafından, üstlerindeki daha sert tektorial membrana göre uyarılır. Baziler membrantonotopi nedeniyle, saç hücreleri cochlea nerede olduğuna bağlı olarak farklı frekanslarda maksimum uyarılır. Bazal uçtakiler yüksek frekanslara en iyi şekilde yanıt verir, apikal uçtakiler ise en iyi düşük frekanslara yanıt verir. Sonuç olarak, onların postsinaptik hücreleri-işitsel sinir hücreleri- yanıtların aynı tonotopik desen var.

Bu tonotop, işitsel yol boyunca, kokleanın farklı bölgelerinden gelen bilgilerle beyin yoluyla organize, paralel yollarda seyahat edilir. Sonuç olarak, birincil işitsel korteks koklea nın apikal ucuna bazal girdilerin bir "harita" içerir. Bu harita içinde uyarılır nöronlar duyuldu frekansları ile ilişkili, pitch ayrımcılık yardımcı.

Bu nedenle koklea, ses bilgilerinin nöral sinyallere aktarılmasında ve perdenin ilk kodlamasında hayati bir rol oynar.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter