Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.8: Vestibüler Sistem
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
The Vestibular System
 
TRANSCRIPT

19.8: The Vestibular System

19.8: Vestibüler Sistem

The vestibular system is a set of inner ear structures that provide a sense of balance and spatial orientation. This system is comprised of structures within the labyrinth of the inner ear, including the cochlea and two otolith organs—the utricle and saccule. The labyrinth also contains three semicircular canals—superior, posterior, and horizontal—that are oriented on different planes.

All of these structures contain vestibular hair cells—the sensory receptors of the vestibular system. In the otolith organs, the hair cells sit beneath a gelatinous layer called the otolithic membrane, which contains otoconia—calcium carbonate crystals—making it relatively heavy. When the head is tilted, the otolithic membrane shifts, bending the stereocilia on the hair cells.

In the semicircular canals, the cilia of the hair cells are contained within a gelatinous cupula, which is surrounded by endolymph fluid. When the head experiences movements, such as rotational acceleration and deceleration, the fluid moves, bending the cupula and the cilia within it.

Similar to the auditory hair cells, displacement towards the tallest cilium causes mechanically-gated ion channels to open, depolarizing the cell and increasing neurotransmitter release. Displacement towards the shortest cilium hyperpolarizes the cell and decreases neurotransmitter release compared to rest. In this way, head movements are transduced into neural signals.

Vestibular hair cells are oriented in different directions within the structures of the labyrinth—which are themselves oriented in different directions—allowing diverse types and directions of head movement to be detected. This information is sent from the labyrinth through the vestibular nerve to parts of the brain, such as the brainstem and cerebellum, as well as certain optic muscles. This enables rapid motor responses, such as the vestibulo-ocular reflex, which adjusts eye position to stabilize gaze while the head is moving.

In the brain, vestibular information from both ears is integrated with other types of sensory information—such as visual information—to aid in spatial orientation. Some vestibular information is sent through the thalamus to the cerebral cortex—aiding in the conscious perception of orientation in space.

Vestibüler sistem denge ve mekansal yönelim duygusu sağlayan iç kulak yapıları kümesidir. Bu sistem iç kulak labirent içinde yapılar oluşur, koklea ve iki otolikat organları da dahil olmak üzere- utricle ve saccule. Labirent aynı zamanda farklı düzlemlere yönlendirilmiş üstün, posterior ve yatay olmak üzere üç yarım daire kanal içerir.

Tüm bu yapıların vestibüler saç hücreleri içeren- vestibüler sistemin duyusal reseptörleri. Otolikit organlarda, saç hücreleri otolitik membran denilen jelatinimsi bir tabaka altında oturup, hangi otokoni içeren-kalsiyum karbonat kristalleri-nispeten ağır hale. Baş eğildiğinde, otolitik membran, saç hücrelerinde stereocilia bükme, vardiya.

Yarım daire kanallarda, saç hücrelerinin silya bir jelatinimsi cupula içinde yer almaktadır, hangi endolenf sıvıile çevrilidir. Kafa dönme ivmesi ve yavaşlama gibi hareketleri deneyimlediğinde, sıvı hareket eder, cupula ve içindeki silya bükme.

İşitsel saç hücrelerine benzer şekilde, en uzun cilium'a doğru yer değiştirme mekanik kapılı iyon kanallarının açılmasına, hücrenin depolarize edilmesine ve nörotransmitter salınımını narttırılmasına neden olur. En kısa cilium'a doğru yer değiştirme hücreyi hiperpolarize eder ve dinlenmeye göre nörotransmitter salınımını azaltır. Bu şekilde, baş hareketleri sinirsel sinyallere geçirilir.

Vestibüler saç hücreleri labirent yapıları içinde farklı yönlere yönlendirilir-kendilerini farklı yönlere yönelik olan-farklı türve yönlere saptanmasını sağlar. Bu bilgiler labirentten vestibüler sinir yoluyla beynin bazı bölümlerine gönderilir, beyin sapı ve beyincik gibi, yanı sıra bazı optik kaslar. Bu hızlı motor yanıtları sağlar, vestibulo-oküler refleks gibi, hangi baş hareket ederken bakışları stabilize etmek için göz konumunu ayarlar.

Beyinde, her iki kulaktan gelen vestibüler bilgi, mekansal yönelime yardımcı olmak için görsel bilgi gibi diğer duyusal bilgi türleri ile bütünleşir. Bazı vestibüler bilgiler talamus yoluyla serebral kortekse gönderilir- uzayda oryantasyon bilinçli algı yardımcı.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter