Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

23.5: Hormonale regulatie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Hormonal Regulation
 
TRANSCRIPT

23.5: Hormonal Regulation

23.5: Hormonale regulatie

The renin-aldosterone system is an endocrine system which guides the renal absorption of water and electrolytes, thus managing blood pressure and osmoregulation. Activation of the system begins in the kidneys with a small cluster of cells adjacent to the afferent and efferent blood vessels of the renal corpuscle. As the nephrons are filtering blood, juxtaglomerular cells monitor blood pressure. If they detect a decrease in pressure, they release the hormone renin into the bloodstream.

Circulating renin interacts with angiotensinogen, a precursor protein synthesized by the liver, to create angiotensin I. A final step cleaves angiotensin I into angiotensin II, a process achieved by angiotensin-converting enzyme, or ACE, which is released by the lungs.

Angiotensin II temporarily increases blood pressure by contracting smaller blood vessels. It also induces the release of aldosterone from the adrenal cortex of the kidneys. Aldosterone directly stimulates the reabsorption of sodium and the excretion of potassium by the kidneys to maintain electrolyte balance. Moreover, circulating levels of aldosterone stimulate the release of antidiuretic hormone, or ADH, by the hypothalamus in the brain.

Upon reaching the kidneys, ADH upregulates aquaporin channels in the nephrons which increase the water retention in the blood vessels. The combined effects of ADH and aldosterone result in a systemic increase in blood pressure.

High blood pressure, or hypertension, and heart failure are often treated using ACE inhibitors. These drugs prevent the formation of angiotensin II. This lets the blood vessels relax, decreasing blood pressure which in turn reduces the workload of the heart.

The renin-angiotensin-aldosterone system plays an important role during pregnancy where uteroplacental blood flow and salt balance needs to be maintained. During pregnancy, the hormone estrogen stimulates the synthesis of angiotensinogen in the liver. Renin, angiotensin I and II all show progressive increases over the course of pregnancy. In some women, this elevated activation of the renin-aldosterone system results in hypertension and preeclampsia; if not properly managed, a significant source of maternal mortality.

Het renine-aldosteronsysteem is een endocrien systeem dat de opname van water en elektrolyten via de nieren begeleidt en zo de bloeddruk en osmoregulatie regelt. Activering van het systeem begint in de nieren met een klein cluster van cellen grenzend aan de afferente en efferente bloedvaten van het nierlichaam. Terwijl de nefronen bloed filteren, controleren juxtaglomerulaire cellen de bloeddruk. Als ze een verlaging van de druk detecteren, geven ze het hormoon renine af aan de bloedbaan.

Circulerend renine interageert met angiotensinogeen, een precursor-eiwit dat door de lever wordt gesynthetiseerd, om angiotensine I te creëren. Een laatste stap splitst angiotensine I in angiotensine II, een proces dat wordt bereikt door het angiotensine-converterende enzym of ACE, dat wordt afgegeven door de longen.

Angiotensine II verhoogt tijdelijk de bloeddruk door kleinere bloedvaten samen te trekken. Het induceert ook de afgifte van aldosteron uit de bijnierschors van de nieren. Aldosteron stimuleert direct de reabsorptievan natrium en de uitscheiding van kalium door de nieren om de elektrolytenbalans te behouden. Bovendien stimuleren circulerende niveaus van aldosteron de afgifte van antidiuretisch hormoon, of ADH, door de hypothalamus in de hersenen.

Bij het bereiken van de nieren reguleert ADH de aquaporinekanalen in de nefronen, waardoor het vasthouden van water in de bloedvaten toeneemt. De gecombineerde effecten van ADH en aldosteron resulteren in een systemische verhoging van de bloeddruk.

Hoge bloeddruk of hypertensie en hartfalen worden vaak behandeld met ACE-remmers. Deze medicijnen voorkomen de vorming van angiotensine II. Hierdoor kunnen de bloedvaten ontspannen, waardoor de bloeddruk daalt, wat op zijn beurt de belasting van het hart vermindert.

Het renine-angiotensine-aldosteronsysteem speelt een belangrijke rol tijdens de zwangerschap, waarbij de uteroplacentaire doorbloeding en zoutbalans moeten worden gehandhaafd. Tijdens de zwangerschap stimuleert het hormoon oestrogeen de synthese van angiotensinogeen in de lever. Renin, angiotensin I en II vertonen allemaal een progressieve toename in de loop van de zwangerschap. Bij sommige vrouwen leidt deze verhoogde activering van het renine-aldosteronsysteem tot hypertensie en pre-eclampsie; indien niet naar behoren beheerd, een belangrijke bron van moedersterfte.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter