Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

26.1: Wat is gedrag?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Behavior?
 
TRANSCRIPT

26.1: What is Behavior?

26.1: Wat is gedrag?

Behaviors are actions that an organism engages in—they can be related to finding food, reproducing, defending against threats, and many other possible actions. Behaviors include activities related to the environment around the animal—such as migration—as well as social interactions within a species or population. Many behaviors involve motor output—that is, muscle movements—while others involve less visible actions, such as learning.

Genetic and Environmental Influences

Both genetic and environmental factors influence behavior. For example, some behaviors, such as fixed action patterns, are innate with a strong genetic component. Other behaviors require learning, such as song learning in young birds. Some behaviors, like the imprinting that occurs between some newborn animals and their parents, are a combination of both hard-wired instinct and life experience.

Many behaviors have evolved because they increase fitness. This benefit may be direct, such as a behavior that raises the chance of survival by allowing an animal to find food in a way that optimizes the balance of benefits and costs. Many behaviors, such as careful mate choice, increase the production of healthy offspring and the quality of care for helpless young. Finally, some animals engage in altruistic behaviors by helping close relatives or other members of their social group survive and reproduce.

Gedragingen zijn acties waar een organisme zich mee bezighoudt - ze kunnen verband houden met het vinden van voedsel, het voortplanten, het verdedigen tegen bedreigingen en vele andere mogelijke acties. Gedragingen omvatten activiteiten die verband houden met de omgeving rond het dier - zoals migratie - evenals sociale interacties binnen een soort of populatie. Bij veel gedragingen is motorische output betrokken - dat wil zeggen spierbewegingen - terwijl bij andere gedragingen minder zichtbaar zijn, zoals leren.

Genetische en omgevingsinvloeden

Zowel genetische factoren als omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag. Sommige gedragingen, zoals vaste actiepatronen, zijn bijvoorbeeld aangeboren met een sterke genetische component. Ander gedrag vereist leren, zoals het leren van liedjes bij jonge vogels. Sommige gedragingen, zoals de inprenting die optreedt tussen sommige pasgeboren dieren en hun ouders, zijn een combinatie van zowel vastgebonden instinct als levenservaring.

Veel gedragingen zijn geëvolueerd omdat ze de conditie verbeteren. Dit benefit kan direct zijn, zoals een gedrag dat de overlevingskans vergroot doordat een dier voedsel kan vinden op een manier die de balans tussen baten en kosten optimaliseert. Veel gedragingen, zoals een zorgvuldige partnerkeuze, verhogen de productie van gezonde nakomelingen en de kwaliteit van de zorg voor hulpeloze jongeren. Ten slotte vertonen sommige dieren altruïstisch gedrag door naaste familieleden of andere leden van hun sociale groep te helpen overleven en zich voort te planten.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter