Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

26.3: Communicatie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Communication
 
TRANSCRIPT

26.3: Communication

26.3: Communicatie

Communication between two animals occurs when one animal transmits an information signal that causes a change in the animal that receives the information. Organisms communicate with one another in a host of different ways. Signals can be auditory, chemical, visual, tactile, or a combination of these. Communication is a critical behavioral adaptation that promotes survival, growth, and reproduction.

Types of Communication

A common form of communication is visual. Visual communication can be used to attract a mate, like the elaborate dances of the bird-of-paradise, or issue a warning, like the bared teeth of a wolf or the bright aposematic coloration of a banded sea krait (a venomous snake). The waggle-dance of the bee is another crucial visual communication that informs other members of the hive about the location of resources.

Animals also frequently use chemical signals to send messages. For example, canids, like the coyote, will often scent-mark to establish dominance or attract a mate.

Auditory communication is also common, including vocalizations like howls, songs, or chirps. Crickets, for example, use species-specific acoustic signals (typically a series of chirps) to communicate with conspecifics. Elephants use infrasounds, very low frequency sounds below the range of human hearing, to communicate.

The Madagascar hissing cockroach is one of many insect species that use tactile communication. In particular, they employ a technique called antennation—literally the touching of antennae to a prospective partner, in this case. Many other animals also use tactile gestures, including humans.

Communicatie tussen twee dieren vindt plaats wanneer één dier een informatiesignaal uitzendt dat een verandering veroorzaakt bij het dier dat de informatie ontvangt. Organismen communiceren op verschillende manieren met elkaar. Signalen kunnen auditief, chemisch, visueel, tactiel of een combinatie hiervan zijn. Communicatie is een kritische gedragsaanpassing die overleving, groei en voortplanting bevordert.

Soorten communicatie

Een veel voorkomende vorm van communicatie is visueel. Visuele communicatie kan worden gebruikt om een partner aan te trekken, zoals de uitgebreide dansen van de paradijsvogel, of om een waarschuwing te geven, zoals de ontblote tanden van een wolf of de heldere aposematische kleuring van een gestreepte zeekust (een giftige slang). De waggeldans van de bij is een andere cruciale visuele communicatie die andere leden van de korf informeert over de locatie van hulpbronnen.

Dieren gebruiken ook vaak chemische signalen om berichten te verzenden. Canids, zoals de coyote, zullen bijvoorbeeld vaak een geurmarkering hebben om vast te stellenish dominantie of trek een partner aan.

Auditieve communicatie is ook gebruikelijk, inclusief vocalisaties zoals gehuil, liedjes of getjilp. Krekels gebruiken bijvoorbeeld soortspecifieke akoestische signalen (meestal een reeks tjilpen) om met soortgenoten te communiceren. Olifanten gebruiken infrageluiden, geluiden met een zeer lage frequentie onder het bereik van het menselijk gehoor, om te communiceren.

De sissende kakkerlak van Madagaskar is een van de vele insectensoorten die tactiele communicatie gebruiken. In het bijzonder gebruiken ze een techniek die antennatie wordt genoemd - in dit geval letterlijk het aanraken van antennes tegen een potentiële partner. Veel andere dieren gebruiken ook tactiele gebaren, ook mensen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter