Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.7: Su Döngüsü
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
The Water Cycle
 
TRANSCRIPT

27.7: The Water Cycle

27.7: Su Döngüsü

The Earth’s hydrosphere includes all of the areas where the storage and movement of water occurs. Since water is the basis of all living processes, the cycling of water is extremely important to ecosystem dynamics.

The water cycle begins as the sun warms surface water on the land and in oceans, causing it to evaporate and enter the atmosphere as vapor. The water vapor condenses into clouds and eventually falls as precipitation in the form of rain, snow or hail.

After falling back to the Earth, water may enter large bodies of water, evaporate again, remain on the surface as runoff, or seep into the soil, where it may be absorbed by plants and transpired (released from pores in the leaves and evaporated into the atmosphere) or become groundwater. Deep groundwater may form reservoirs, or aquifers, and shallow groundwater eventually reaches a body of water, where it can be evaporated as surface water to continue the cycle.

Long-Term Storage

Human cells are over 70% water, and almost all organisms on land require fresh water to survive. However, 97.5% of the water on Earth is saltwater, and less than 1% of freshwater is accessible through rivers and lakes. Most water on Earth exists as ice, groundwater, or saltwater in the oceans and seas, and is inaccessible to many plants, animals, and fungi, and unavailable for short-term cycling. In these forms, water is stored for extended periods of time—called residence times—before entering the water cycle.

Short-Term Water Cycle

Energy from the sun warms surface water on land and in the ocean, causing it to enter the atmosphere through evaporation, sublimation (ice vaporizing from a solid form), and transpiration (water evaporation from plants). The water vapor then condenses to form clouds and eventually falls to the Earth as precipitation (e.g., rain or snow). The water that returns to the Earth’s surface may: fill bodies of water, evaporate from the ground again, permeate the soil to be absorbed and transpired by plants, flow beneath the surface as groundwater, or be stored for prolonged periods in aquifers.

Dünya'nın hidrosferi, suyun depolandığı ve hareket ettiği tüm alanları içerir. Su tüm yaşam süreçlerinin temelidir, su bisiklet ekosistem dinamikleri için son derece önemlidir.

Su döngüsü, güneş karada ve okyanuslarda yüzey suyunu ısıtarak buharlaşmasına ve buhar olarak atmosfere girmesine neden olarak başlar. Su buharı bulutlar adabı içine yoğunlaşır ve sonunda yağmur, kar veya dolu şeklinde yağış olarak düşer.

Dünya'ya geri düştükten sonra, su büyük su kütlelerine girebilir, tekrar buharlaşabilir, akıntı olarak yüzeyde kalabilir veya bitkiler tarafından emilip transpired (yapraklar daki gözeneklerden salınıp atmosfere buharlaştırılabilir) veya yeraltı suyuna dönüşebilir. Derin yeraltı suları rezervuarlar oluşturabilir, ya da akiferler, ve sığ yeraltı suyu sonunda su bir vücut ulaşır, bu döngüdevam etmek için yüzey suyu olarak buharlaşabilir nerede.

Uzun Süreli Depolama

İnsan hücreleri %70'in üzerinde sudur ve karadaki hemen hemen tüm organizmalar hayatta kalmak için tatlı suya ihtiyaç duyarlar. Ancak, Dünya'daki suyun %97,5'i tuzlu sudur ve tatlı suyun %1'inden azına nehir ve göller yoluyla ulaşılabilir. Dünya'daki çoğu su okyanuslarda ve denizlerde buz, yeraltı suyu veya tuzlu su olarak bulunur ve birçok bitki, hayvan ve mantar için erişilemez ve kısa süreli bisiklet için kullanılamaz. Bu formlarda, su döngüsüne girmeden önce, su uzun süre ler boyunca saklanır-ikamet süreleri olarak adlandırılır).

Kısa Süreli Su Döngüsü

Güneşten gelen enerji karada ve okyanusta yüzey suyu ısıtır, buharlaşma, süblimasyon (katı bir formdan buharlaşma) ve transpirasyon (bitkilerden su buharlaşması) yoluyla atmosfere girmesine neden olur. Su buharı daha sonra bulutları oluşturmak için yoğunlaşır ve sonunda yağış olarak Dünya'ya düşer (örneğin, yağmur veya kar). Dünya yüzeyine geri dönen su olabilir: su kütlelerini doldurmak, yerden tekrar buharlaşmak, bitkiler tarafından emilecek ve geçirilecek toprağa nüfuz etmek, yeraltı suyu olarak yüzeyin altına akar veya akiferlerde uzun süre saklanır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter