Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.12: Bioremediatie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Bioremediation
 
TRANSCRIPT

27.12: Bioremediation

27.12: Bioremediatie

Bioremediation is the use of prokaryotes, fungi, or plants to remove pollutants from the environment. This process has been used to remove harmful toxins in groundwater as a byproduct of agricultural run-off and also to clean up oil spills.

Agricultural Bioremediation

Bioremediation is a useful process in which microbes and bacteria are used to remove toxins and pollutants from the environment. In agricultural practices, the use of fertilizers and pesticides can result in leaching of chemicals into the groundwater, streams and lakes. For example, atrazine—an environmental toxin found in many fertilizers—can be broken down and removed from soils using two common environmental bacterial species, Rhizobium and Tricoderma sp.

Industrial Bioremediation

Oil spills often contribute to the loss of marine biodiversity. However, nutrient addition to aquatic areas affected by an oil spill promote the growth of hydrocarbon-degrading bacteria that will break down petroleum. For example, in one study, scientists tested the ability of a naturally occurring consortium of bacterial symbionts of the coral Mussismilia hartii, to break down oil. Not only can they degrade petroleum hydrocarbons minimizing effects of oil on the health of the coral species, but they can dually promote photosynthetic efficiency of the coral.

Bioremediatie is het gebruik van prokaryoten, schimmels of planten om verontreinigende stoffen uit de omgeving te verwijderen. Dit proces is gebruikt om schadelijke gifstoffen uit het grondwater te verwijderen als bijproduct van landbouwafvoer en ook om olielozingen op te ruimen.

Agrarische bioremediatie

Bioremediatie is een nuttig proces waarbij microben en bacteriën worden gebruikt om gifstoffen en verontreinigende stoffen uit de omgeving te verwijderen. Bij landbouwpraktijken kan het gebruik van meststoffen en pesticiden leiden tot uitspoeling van chemicaliën in het grondwater, beken en meren. Atrazine - een milieutoxine dat in veel meststoffen wordt aangetroffen - kan bijvoorbeeld worden afgebroken en uit de bodem worden verwijderd met behulp van twee veel voorkomende omgevingsbacteriesoorten, Rhizobium en Tricoderma sp .

Industriële bioremediatie

Olielozingen dragen vaak bij aan het verlies van mariene biodiversiteit. Toevoeging van voedingsstoffen aan aquatische gebieden die zijn getroffen door een olievlek bevordert echter de groei van koolwaterstofafbraakbacteriën die aardolie afbreken. In één onderzoek testten wetenschappers bijvoorbeeld het vermogen van een natuurlijk voorkomend consortium van bacteriële symbionten van het koraal Mussismilia hartii om olie af te breken. Ze kunnen niet alleen petroleumkoolwaterstoffen afbreken en zo de effecten van olie op de gezondheid van de koraalsoorten minimaliseren, maar ze kunnen ook de fotosynthetische efficiëntie van het koraal dubbel bevorderen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter