Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.2: Distributie en Dispersie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Distributie en Dispersie
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

28.2: Distributie en Dispersie

Om intra-specifieke interacties in populaties te begrijpen, meten wetenschappers de ruimtelijke ordening van individuele soorten. Deze geografische rangschikking staat bekend als de soortverspreiding of -verspreiding. Zeer territoriale soorten vertonen een uniform verspreidingspatroon, waarbij individuen op relatief gelijke afstanden van elkaar staan. Soorten die sterk gebonden zijn aan bepaalde hulpbronnen, zoals voedsel of onderdak, hebben de neiging zich rond die hulpbronnen te concentreren en vertonen dus een samengeklonterd verspreidingspatroon. Ten slotte vertonen organismen die niet worden beïnvloed door de plaatsing van hulpbronnen of andere individuen een willekeurig verspreidingspatroon.

Wijze van verspreiding

Een soortverspreiding beslaat het hele gebied dat wordt gebruikt door individuen van de soort. Organismen kunnen op gelijke afstand van elkaar staan, geclusterd in groepen of willekeurig verspreid door het landschap.

Bij soorten die een uniforme verspreiding vertonen, bevinden de individuen zich op gelijke afstand van elkaar. Planten die rlaat chemicaliën in de grond ontsnappen om de groei van andere individuen in de buurt te voorkomen die een uniforme verdeling vertonen. Territoriale soorten hebben ook de neiging om meer uniform verdeeld te zijn. Poema's zijn bijvoorbeeld een zeer territoriale soort waarin mannetjes de ruimte verdedigen rond vrouwtjes en hulpbronnen.

Organismen die niet veel bewegen of in sociale groepen of clusters leven, vertonen vaak een samengeklonterde verspreiding. Dit type distributie komt het meest voor en kan optreden wanneer bronnen fragmentarisch of regionaal geconcentreerd zijn. Een samengeklonterde verdeling kan ook het gevolg zijn van een kleine populatiegrootte, omdat het paren moeilijk kan zijn voor zeldzame dieren die niet in groepen blijven.

Ten slotte zijn organismen die een willekeurige verspreiding vertonen relatief zeldzaam, maar komen ze vaker voor in habitats met overvloedige hulpbronnen. Voorbeelden van willekeurig verdeelde organismen zijn plantensoorten met door de wind verspreide zaden. Deze organismen vestigen zich overal waar de omstandigheden levensvatbaar zijn, onafhankelijk van de plaatsing van hulpbronnen aen andere individuen.

De verspreiding van soorten kan ook op verschillende ruimtelijke niveaus worden onderscheiden. Binnen een populatie van zich voortplantende pijlstormvogels (een soort zeevogel) vertonen individuen bijvoorbeeld een uniforme verspreiding. Op het niveau van de hele soort vertonen populaties echter een samengeklonterde verspreiding, geclusterd op eilanden die geschikt zijn voor nestbouw en beschermd zijn tegen roofdieren.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter