Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.3: Yaşam Hikayeleri
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Life Histories
 
TRANSCRIPT

28.3: Life Histories

28.3: Yaşam Hikayeleri

Overview

Constrained by limited energy and resources, organisms must compromise between offspring quantity and parental investment. This trade-off is represented by two primary reproductive strategies; K-strategists produce few offspring but provide substantial parental support, whereas r-strategists produce much progeny that receives little care. These strategies are related to an organism’s survival likelihood across its lifespan, which is represented by a survivorship curve. Three general types of survivorship curves are exhibited by organisms that: tend to live long lives (Type I, K-strategists); are equally likely to die at all ages (Type II); or have high early mortality rates, but long lifespans if they survive into adulthood (Type III, r-strategists).

Life History Strategies Reflect a Trade-Off between Offspring “Quantity” and “Quality”

An organism’s life history includes all the events occurring across its lifespan, including birth, development, sexual maturation, reproduction, and death. Trade-offs involving the patterns and timing of life history events (notably survival and reproduction) across different ages and developmental stages represent different life history strategies. R-strategists and K-strategists make distinct reproductive compromises between the number of offspring and level of parental care, or offspring quantity versus quality. R-strategists (r for rate) tend to have high fecundity (reproductive potential) and produce many offspring that are widely dispersed, receive little parental care, and have low early survival rates. R-strategists typically thrive in unpredictable environments, mature early and have small bodies. K-strategists (K for Kapazitätsgrenze, or capacity-limit in German) produce fewer offspring and devote more parental care than r-strategists, and their progeny thus have higher early survival rates. K-strategists prosper in stable environments. Importantly, most organisms are not strict r- or K- strategists, but lie somewhere on a continuum of these traits. For example, sea turtles have long lifespans and strong competitiveness (K traits), yet produce many offspring that receive little parental care (r traits).

Population Survival and Growth Can Be Visualized on Survivorship Curves and Age Structure Diagrams

A survivorship curve displays the percentage of a population surviving (y-axis) at different age intervals (x-axis). Of the three general types of survivorship curves, two correspond to K- and r- strategists. K-strategists, including humans and most primates and zoo animals, exhibit Type I survivorship and tend to die when elderly. Species displaying Type II survivorship have an equal chance of survival at each age interval. Type II survivorship is highly theoretical, with few real-world examples. Hydras, gulls, and American robins exhibit fairly linear survivorship curves, and rodents, rabbits, many adult birds, and some turtles exhibit a sigmoid or concave curve that approaches linearity. R-strategists, including trees, marine invertebrates, fish, and some insects, display Type III survivorship. These organisms often die young, but those that survive to adulthood generally live long lives. Most species display some combination of these patterns. For example, a species displaying Type III juvenile survivorship may exhibit Type II adult survivorship. On survivorship curves, the number of surviving individuals (y-axis) is often plotted on a logarithmic scale to better display per capita (proportion) effects and allow comparisons with idealized Types I, II, and III.

An age structure diagram shows the proportion of a population (x-axis) at each age interval (y-axis) and can be used to predict whether a population will shrink or grow. For example, greater growth would be expected in a population with more females and young individuals. Different diagram shapes represent distinct patterns of likely population changes (growing, stable, or shrinking).

Genel bakış

Sınırlı enerji ve kaynaklarla sınırlanan organizmalar, yavru miktarı ve ebeveyn yatırımı arasında uzlaşmalıdır. Bu dengeleme iki birincil üreme stratejileri ile temsil edilir; K-stratejistler az sayıda yavru üretirler ama önemli bir ebeveyn desteği sağlarlar, r-stratejistler ise çok az bakım alan çok sayıda soy üretirler. Bu stratejiler, bir organizmanın yaşam süresi boyunca hayatta kalma olasılığıyla ilişkilidir, bu da bir hayatta kalma eğrisi ile temsil edilir. Hayatta kalma eğrilerinin üç genel türü organizmalar tarafından sergilenir: uzun yaşam sürme eğilimindedir (Tip I, K-stratejistler); her yaşta ölme olasılığı eşittir (Tip II); veya yüksek erken mortalite oranlarına sahiptir, ancak yetişkinliğe kadar hayatta kalırlarsa uzun ömürleri vardır (Tip III, r-stratejistler).

Yaşam Geçmişi Stratejileri Yavrular "Miktar" ve "Kalite" Arasındaki Bir Dengeyi Yansıtıyor

Bir organizmanın yaşam öyküsü doğum, gelişme, cinsel olgunlaşma, üreme ve ölüm de dahil olmak üzere, yaşam süresi boyunca meydana gelen tüm olayları içerir. Farklı yaş ve gelişim evrelerinde yaşam öyküsü olaylarının (özellikle hayatta kalma ve üreme) kalıplarını ve zamanlamasını içeren dengeler farklı yaşam öyküsü stratejilerini temsil eder. R-stratejistleri ve K-stratejistleri, yavru sayısı ve ebeveyn bakımı düzeyi veya yavru miktarı ile kalite arasında belirgin üreme tavizleri sağlarlar. R-stratejistleri(r oranı için) yüksek fecundity (üreme potansiyeli) ve yaygın olarak dağınık, az ebeveyn bakımı almak ve düşük erken sağkalım oranları na sahip birçok yavru üretmek eğilimindedir. R-stratejistleri genellikle öngörülemeyen ortamlarda gelişirler, erken olgunlaşırlar ve küçük vücutlara sahiptirler. K-stratejistleri (Kapazitätsgrenze içinK veya Almanca kapasite sınırı) daha az yavru üretir ve r-stratejistlere göre daha fazla ebeveyn bakımı ayırır ve bunların soyundan gelenlerin erken sağkalım oranları daha yüksektir. K-stratejistler istikrarlı ortamlarda başarılı. Daha da önemlisi, çoğu organizma sıkı r- veya K- stratejistler değildir, ancak bu özelliklerin bir sürekliliği üzerinde bir yerde yalan. Örneğin, deniz kaplumbağaları uzun yaşam süreleri ve güçlü rekabet gücü(K özellikleri), henüz az ebeveyn bakımı(r özellikleri) almak birçok yavru üretmek.

PopülasyonDa Hayatta Kalma ve Büyüme Survivorship Eğrileri ve Yaş Yapısı Diyagramlarında Görselleştirilebilir

Kurtulanlık eğrisi, farklı yaş aralıklarında (x ekseni) hayatta kalan bir popülasyonun yüzdesini (y ekseni) görüntüler. Hayatta kalanların üç genel türünden ikisi Kve rstratejistlerine karşılık gelir. K-stratejistler, insanlar ve en primatlar ve hayvanat bahçesi hayvanları da dahil olmak üzere, sergi Tip I kurtulan ve yaşlı zaman ölme eğilimindedir. Tip II hayatta kalma gösteren türler her yaş aralığında eşit hayatta kalma şansına sahiptir. Tip II hayatta kalanlar çok teoriktir ve birkaç gerçek dünya örneği vardır. Hidralar, martılar ve Amerikan robins oldukça doğrusal kurtulanların eğrileri sergilemek, ve kemirgenler, tavşanlar, birçok yetişkin kuşlar, ve bazı kaplumbağalar doğrusallık yaklaşımlar bir sigmoid veya içbükey eğri sergilerler. Ağaçlar,deniz omurgasızları, balıklar ve bazı böcekler de dahil olmak üzere R -stratejistleri Tip III hayatta kalım larını gösterirler. Bu organizmalar genellikle genç yaşta ölürler, ama yetişkinliğe kadar hayatta kalanlar genellikle uzun ömürler yaşarlar. Çoğu tür bu desenlerin bir kombinasyonunu gösterir. Örneğin, Tip III yavru kurtulan gösteren bir tür Tip II yetişkin survivorship sergileyebilir. Hayatta kalan bireylerin sayısı (y-ekseni) genellikle kişi başına daha iyi görüntülemek için logaritmik ölçekte çizilir (oran) etkileri ve idealize Tip I, II ve III ile karşılaştırmalar sağlar.

Yaş yapısı diyagramı, her yaş aralığındaki (y ekseni) bir popülasyonun (x-ekseni) oranını gösterir ve bir popülasyonun küçülüp küçülmeyeceğini veya büyüyeceğini tahmin etmek için kullanılabilir. Örneğin, daha fazla kadın ve genç bireylerin olduğu bir nüfusta daha fazla büyüme beklenebilir. Farklı diyagram şekilleri, olası popülasyon değişikliklerinin (büyüyen, kararlı veya küçülen) farklı desenlerini temsil eder.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter