Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.7: Wat is het weer?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
What is Weather?
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT

29.7: What is Weather?

29.7: Wat is het weer?

Overview

Weather refers to the current state of atmospheric conditions at a specific time and place. Weather is temporary and is influenced by the interactions between the sun, atmosphere (gases around the Earth), hydrosphere (the water bodies of the Earth), and geosphere (the land portion of the Earth). As all of these factors differ across location and time, different weather can be observed across the planet.

Solar Radiation and the Greenhouse Effect

Solar radiation penetrates the atmosphere to interact with surface water and land masses. These surfaces emit the energy as thermal radiation, or heat, warming the air. Heat either escapes through the atmosphere back into space or is trapped in the atmosphere by specific atmospheric gases—continuously warming the planet. This retention of heat in the atmosphere is called the greenhouse effect. So-called greenhouse gases retain more heat than other gases.

Warm air is less dense than cold air, so warm air rises. Rising air creates vertical currents into the upper atmosphere, which has lower atmospheric pressure. As the air gets further away from the source of thermal radiation, it begins to cool, becomes denser, and falls again. This process is known as convection circulation.

Daily Weather

Weather is typically measured by six parameters: temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, precipitation, and cloudiness. Meteorologists measure these conditions and predict the weather of the near future based on trends of past observations. For example, atmospheric pressure reflects the weight of the atmosphere above. High pressure is usually associated with cooler temperatures and clear skies, while low pressure is associated with warmer weather and storms. Observing a drop or a rise in atmospheric pressure allows meteorologists to make short term predictions if you should bring an umbrella or expect a sunny day.

Extreme Weather Events

Extreme weather events include heat waves, cold waves, hurricanes, tornadoes, droughts, and floods. These events are often sudden and are, therefore, harder to predict. Extreme weather events are typically described in relation to conditions observed in the historical distribution for a given location. Using these historical records, research has indicated that anthropogenic climate change has led to an increase in the frequency and intensity of daily temperature and precipitation extremes. Additionally, climate models indicate that with climate change, Earth will experience more extreme weather such as persistent summer weather extremes in northern latitudes.

Overzicht

Weer verwijst naar de huidige toestand van atmosferische omstandigheden op een specifieke tijd en plaats. Het weer is tijdelijk en wordt beïnvloed door de interacties tussen de zon, de atmosfeer (gassen rond de aarde), de hydrosfeer (de waterlichamen van de aarde) en de geosfeer (het landgedeelte van de aarde). Omdat al deze factoren per locatie en tijd verschillen, kunnen er over de hele planeet verschillende weersomstandigheden worden waargenomen.

Zonnestraling en het broeikaseffect

Zonnestraling dringt de atmosfeer binnen om in wisselwerking te treden met oppervlaktewater en landmassa's. Deze oppervlakken zenden de energie uit als thermische straling, of warmte, die de lucht verwarmt. Warmte ontsnapt via de atmosfeer terug de ruimte in of wordt in de atmosfeer vastgehouden door specifieke atmosferische gassen die de planeet continu opwarmen. Dit vasthouden van warmte in de atmosfeer wordt het broeikaseffect genoemd. Zogenaamde broeikasgassen houden meer warmte vast dan andere gassen.

Warme lucht is minder dicht dan koude lucht,dus warme lucht stijgt. Stijgende lucht creëert verticale stromen naar de bovenste atmosfeer, die een lagere atmosferische druk heeft. Naarmate de lucht verder van de warmtestralingsbron verwijderd raakt, begint deze af te koelen, wordt deze dichter en valt weer naar beneden. Dit proces staat bekend als convectiecirculatie.

Dagelijks weer

Het weer wordt doorgaans gemeten aan de hand van zes parameters: temperatuur, atmosferische druk, wind, vochtigheid, neerslag en bewolking. Meteorologen meten deze omstandigheden en voorspellen het weer van de nabije toekomst op basis van trends uit eerdere waarnemingen. De atmosferische druk weerspiegelt bijvoorbeeld het gewicht van de atmosfeer erboven. Hoge druk wordt meestal geassocieerd met koelere temperaturen en heldere luchten, terwijl lage druk wordt geassocieerd met warmer weer en stormen. Door een daling of stijging van de atmosferische druk te observeren, kunnen meteorologen voorspellingen doen op korte termijn als u een paraplu moet meenemen of een zonnige dag moet verwachten.

Extreme weersomstandigheden

Extreweersgebeurtenissen omvatten hittegolven, koudegolven, orkanen, tornado's, droogtes en overstromingen. Deze gebeurtenissen zijn vaak plotseling en daarom moeilijker te voorspellen. Extreme weersomstandigheden worden doorgaans beschreven in relatie tot de omstandigheden die zijn waargenomen in de historische spreiding voor een bepaalde locatie. Met behulp van deze historische gegevens heeft onderzoek aangetoond dat antropogene klimaatverandering heeft geleid tot een toename van de frequentie en intensiteit van dagelijkse temperatuur- en neerslagextremen. Bovendien geven klimaatmodellen aan dat met klimaatverandering de aarde extremer weer zal ervaren, zoals aanhoudende extreme zomerweer op noordelijke breedtegraden.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter