Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.1: Biyoçeşitlilik Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Biodiversity?
 
TRANSCRIPT

29.1: What is Biodiversity?

29.1: Biyoçeşitlilik Nedir?

Biodiversity describes the variety of living things at multiple organizational levels: genetic, species and ecosystem diversity. Species diversity includes all branches of the evolutionary tree from single-celled prokaryotic organisms, bacteria, and archaea, to the eukaryotic kingdoms: plants; animals; fungi; and protists. To date, there have been about 1.75 million species identified, and new species are discovered every week.

Biodiversity also includes the interactions that connect organisms to each other and to the environment in which they live. Organisms have evolved together to create the intricate webs of life that involve both cooperative (symbiotic) relationships and predator-prey relationships. Biodiversity is, therefore, a much broader concept than the simple collection of species to which it is often reduced.

All living things depend on the existence and activities of other living things. Groups of populations of different species interacting with one another and with their physical environment constitute an ecosystem. Ecosystems themselves are very diverse: for example forests, ponds, deserts, coral reefs, and even the human intestinal flora. Scientists who study biodiversity are not only interested in the number of different species in an ecosystem, but also in how many individuals of each species is present. Studying biodiversity indicates in which ways organisms are interacting with one another and how local human activities or global climate change are affecting the system in question.

The health of a species and its ability to survive in the face of changing environmental conditions is dependent on biodiversity at the genetic level. Small changes in the genetic makeup of specific individuals within a population can allow them to succeed where others may fail. In sexually reproducing species, genetic biodiversity is essential for maintaining the health of the species so that mating can occur between genetically dissimilar individuals. It is well established that inbreeding results in the expression of unfavorable traits, decreasing the fitness of the species. For this reason, maintaining the genetic biodiversity of a species is essential before it reaches a level of critical endangerment.

Biyolojik çeşitlilik, canlıların çeşitliliğini birden fazla örgütsel düzeyde tanımlar: genetik, türler ve ekosistem çeşitliliği. Tür çeşitliliği, evrim ağacının tek hücreli prokaryotik organizmalar, bakteriler ve arkelerden ökaryotik krallıklara kadar tüm dallarını içerir: bitkiler; hayvanlar; mantarlar; ve protistler. Bugüne kadar yaklaşık 1,75 milyon tür tespit edilmiştir ve her hafta yeni türler keşfedilmektedir.

Biyolojik çeşitlilik aynı zamanda organizmaları birbirleriyle ve yaşadıkları çevreye bağlayan etkileşimleri de içerir. Organizmalar, hem işbirlikçi (simbiyotik) ilişkiler hem de yırtıcı-av ilişkilerini içeren karmaşık yaşam ağları oluşturmak için birlikte evrimleşmiştir. Biyolojik çeşitlilik, bu nedenle, genellikle azalır türlerin basit toplama çok daha geniş bir kavramdır.

Tüm canlılar diğer canlıların varlığına ve faaliyetlerine bağlıdır. Farklı türlerdeki popülasyon grupları birbirleriyle ve fiziksel çevreleriyle etkileşim emerek bir ekosistem oluştururlar. Ekosistemler kendilerini çok çeşitlidir: örneğin ormanlar, göletler, çöller, mercan resifleri, ve hatta insan bağırsak florası. Biyolojik çeşitliliği inceleyen bilim adamları sadece bir ekosistemdeki farklı türlerin sayısıyla değil, aynı zamanda her türün kaç bireyinin bulunduğuyla da ilgileniyorlar. Biyolojik çeşitliliğin incelenmesi, organizmaların birbirleriyle hangi şekillerde etkileşimde bulunduğunu ve yerel insan faaliyetlerinin veya küresel iklim değişikliğinin söz konusu sistemi nasıl etkilediğini gösterir.

Bir türün sağlığı ve değişen çevre koşulları karşısında hayatta kalabilme yeteneği genetik düzeyde biyolojik çeşitliliğe bağlıdır. Bir popülasyon içinde belirli bireylerin genetik yapısında küçük değişiklikler onları başkalarının başarısız olabilir başarılı olmak için izin verebilir. Cinsel olarak çoğalan türlerde, genetik biyolojik çeşitlilik, genetik olarak farklı bireyler arasında üremenin meydana gelebilmeleri için türün sağlığını korumak için gereklidir. Bu de olumsuz özellikleriifade, türlerin fitness azalan inbreeding sonuçları kurulmuştur. Bu nedenle, bir türün genetik biyolojik çeşitliliğini korumak kritik bir tehlike seviyesine ulaşmadan önce esastır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter