Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

32.1: Wat is Populatiegenetica?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Population Genetics?
 
TRANSCRIPT

32.1: What is Population Genetics?

32.1: Wat is Populatiegenetica?

A population is composed of members of the same species that simultaneously live and interact in the same area. When individuals in a population breed, they pass down their genes to their offspring. Many of these genes are polymorphic, meaning that they occur in multiple variants. Such variations of a gene are referred to as alleles. The collective set of all the alleles within a population is known as the gene pool.

While some alleles of a given gene might be observed commonly, other variants may be encountered at a much lower frequency. Gene pools are not static. The frequency and occurrence of alleles in a gene pool may change over time. For instance, allele frequencies change due to random mutations, natural selection, migration, and chance.

Population genetics examines genetic variation within and between populations, and changes in allele frequencies across generations. Population geneticists use mathematical models to investigate and predict allele frequencies in populations.

Comparative Population Genetics and Its Implications

The gene pools of natural populations may vary significantly. One goal of population genetics is to determine genetic variation among different populations of the same species. Studying such variations has implications for species health, domestication, management and conservation. For instance, increased urbanization gradually fragments natural landscapes and leads to habitat loss, division, and isolation of natural populations. Comparing the genetic makeup of different populations can provide insights about gene flow, and is important for maintaining wildlife populations. Understanding the gene pool of endangered species is crucial for conserving biodiversity in the global ecosystem.

Human Health and Population Genetics

Population genetics can also be used to investigate the genetic variation within and among human populations. Differences in allele frequencies underlie the variation in the occurrence of certain hereditary diseases, such as Tay-Sachs disease in the Ashkenazi Jewish population or beta-thalassemia in Mediterranean populations.

Population genetics is also used to understand the genetic basis of other human characteristics. For instance, population genetics has been used to study how natural selection has shaped innate immunity, body height, and longevity.

Een populatie is samengesteld uit leden van dezelfde soort die gelijktijdig in hetzelfde gebied leven en met elkaar omgaan. Wanneer individuen in een populatie zich voortplanten, geven ze hun genen door aan hun nakomelingen. Veel van deze genen zijn polymorf, wat betekent dat ze in meerdere varianten voorkomen. Dergelijke variaties van een gen worden allelen genoemd. De collectieve set van alle allelen binnen een populatie staat bekend als de genenpool.

Hoewel sommige allelen van een bepaald gen vaak worden waargenomen, kunnen andere varianten met een veel lagere frequentie worden aangetroffen. Genenpools zijn niet statisch. De frequentie en het voorkomen van allelen in een genenpool kan in de loop van de tijd veranderen. Allelfrequenties veranderen bijvoorbeeld als gevolg van willekeurige mutaties, natuurlijke selectie, migratie en toeval.

Populatiegenetica onderzoekt genetische variatie binnen en tussen populaties, en veranderingen in allelfrequenties tussen generaties. Populatiegenetici gebruiken wiskundige modellen om allelfrequenties te onderzoeken en te voorspellenin populaties.

Vergelijkende populatiegenetica en de implicaties ervan

De genenpools van natuurlijke populaties kunnen aanzienlijk variëren. Een doel van populatiegenetica is het bepalen van genetische variatie tussen verschillende populaties van dezelfde soort. Het bestuderen van dergelijke variaties heeft gevolgen voor de gezondheid, de domesticatie, het beheer en het behoud van soorten. Toenemende verstedelijking versnippert bijvoorbeeld geleidelijk natuurlijke landschappen en leidt tot verlies van leefgebied, deling en isolatie van natuurlijke populaties. Het vergelijken van de genetische samenstelling van verschillende populaties kan inzicht geven in de genstroom en is belangrijk voor het in stand houden van populaties in het wild. Inzicht in de genenpool van bedreigde soorten is cruciaal voor het behoud van de biodiversiteit in het mondiale ecosysteem.

Menselijke gezondheid en populatiegenetica

Populatiegenetica kan ook worden gebruikt om de genetische variatie binnen en tussen menselijke populaties te onderzoeken. Verschillen in allelfrequenties liggen ten grondslag aan de variaverband met het voorkomen van bepaalde erfelijke ziekten, zoals de ziekte van Tay-Sachs bij de Ashkenazi-joodse bevolking of bèta-thalassemie bij de mediterrane bevolking.

Populatiegenetica wordt ook gebruikt om de genetische basis van andere menselijke kenmerken te begrijpen. Populatiegenetica is bijvoorbeeld gebruikt om te bestuderen hoe natuurlijke selectie de aangeboren immuniteit, lichaamslengte en levensduur heeft gevormd.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter