Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

12.5: De Splitsingswet
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Law of Segregation
 
TRANSCRIPT

12.5: Law of Segregation

12.5: De Splitsingswet

When crossing pea plants, Mendel noticed that one of the parental traits would sometimes disappear in the first generation of offspring, called the F1 generation, and could reappear in the next generation (F2). He concluded that one of the traits must be dominant over the other, thereby causing masking of one trait in the F1 generation. When he crossed the F1 plants, he found that 75% of the offspring in the F2 generation had the dominant phenotype, while 25% had the recessive phenotype.

Mendel’s model to explain this result had four parts. First, alternative versions of genes, called alleles, account for differences in traits. Second, an organism inherits two copies of each gene, one from each parent. Third, the presence of a dominant allele masks the recessive allele. Fourth, the two alleles for a trait are separated during gamete formation. This last part of the model is called the Law of Segregation. If a parent has two different alleles, or is heterozygous, these alleles will be equally and randomly separated during gamete formation. Scientists now understand that the separation of chromosomes during meiosis accounts for the segregation of parental alleles.

Let us think about the cross between a purple flowering plant (genotype PP) and a white flowering plant (pp). The resulting F1 generation has purple flowers (Pp). This phenotype is accounted for by part (3) of Mendel’s model, as the dominant purple allele masks the recessive white allele. However, when the F1 plants are crossed (Pp x Pp), the offspring can be either purple or white with a ratio of 3 purple to 1 white. The corresponding genotypic ratio is 1 PP : 2 Pp : 1 pp. This result is supported by Mendel’s Law of Segregation, as each plant received one allele from each parent.

Bij het kruisen van erwtenplanten merkte Mendel dat een van de ouderkenmerken soms zou verdwijnen bij de eerste generatie nakomelingen, de F 1- generatie genaamd, en weer zou kunnen verschijnen in de volgende generatie (F 2 ). Hij concludeerde dat een van de eigenschappen dominant moet zijn over de andere, waardoor de ene eigenschap in de F 1- generatie wordt gemaskeerd. Toen hij de F 1- planten kruiste, ontdekte hij dat 75% van de nakomelingen in de F 2- generatie het dominante fenotype had, terwijl 25% het recessieve fenotype had.

Mendel's model om dit resultaat te verklaren, bestond uit vier delen. Ten eerste verklaren alternatieve versies van genen, allelen genaamd, verschillen in eigenschappen. Ten tweede erft een organisme twee exemplaren van elk gen, één van elke ouder. Ten derde maskeert de aanwezigheid van een dominant allel het recessieve allel. Ten vierde worden de twee allelen voor een eigenschap gescheiden tijdens gametenvorming. Dit laatste deel van het model wordt de wet van segregatie genoemd. Als een parent twee verschillende allelen heeft, of heterozygoot is, deze allelen zullen tijdens de gametenvorming gelijk en willekeurig worden gescheiden. Wetenschappers begrijpen nu dat de scheiding van chromosomen tijdens meiose verantwoordelijk is voor de segregatie van ouderlijke allelen.

Denk aan de kruising tussen een paars bloeiende plant (genotype PP ) en een wit bloeiende plant ( pp ). De resulterende F 1- generatie heeft paarse bloemen ( Pp ). Dit fenotype wordt verklaard door deel (3) van Mendel's model, aangezien het dominante paarse allel het recessieve witte allel maskeert. Wanneer de F 1- planten echter worden gekruist ( Pp x Pp ), kunnen de nakomelingen paars of wit zijn met een verhouding van 3 paars tot 1 wit. De overeenkomstige genotypische verhouding is 1 PP : 2 Pp : 1 pp . Dit resultaat wordt ondersteund door de wet van segregatie van Mendel, aangezien elke plant één allel van elke ouder ontving.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter