Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

10.9: Kanker
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Cancer
 
TRANSCRIPT

10.9: Cancer

10.9: Kanker

Cancers arise due to mutations in genes involved in the regulation of cell division, which leads to unrestricted cell proliferation. Modern science and medicine have made great strides in the understanding and treatment of cancer, including eradicating cancer in some patients. However, there is still no cure for cancer. This is largely due to the fact that cancer is a large group of many diseases.

Tumors may result in a case where two people have the same mutations in an oncogene or tumor suppressor gene. Initially, the tumors may be very similar. However, the uncontrolled cell division results in new random mutations. As the tumor cells continue to divide, they become more varied. As a result, the two tumors will grow at different rates and undergo angiogenesis and metastasis at different times. The two cancers become so distinct from one another that they will not respond in the same way to the same therapy. This demonstrates why even a particular type of cancer, breast cancer, for example, can be a myriad of different cancers, each disease case with its unique properties, potentially requiring unique treatment approaches.

As such, new cancer research and clinical trials focus on tailoring therapeutic approaches specifically for each patient’s genomic and molecular landscape. This is called personalized medicine. On the other hand, chemotherapy and other general treatments are also still needed and used successfully to treat many cancers. These approaches rely on the characteristic feature of all cancers: abnormal cell proliferation. Chemotherapy targets cell division processes, slowing down proliferation or killing fast-growing cells throughout the body. A different combination of cytotoxic drugs, chemicals that are toxic to cells, are used depending on the type and stage of the cancer.

Kankers ontstaan door mutaties in genen die betrokken zijn bij de regulering van celdeling, wat leidt tot onbeperkte celproliferatie. De moderne wetenschap en geneeskunde hebben grote vorderingen gemaakt bij het begrijpen en behandelen van kanker, waaronder het uitroeien van kanker bij sommige patiënten. Er is echter nog steeds geen remedie voor kanker. Dit komt grotendeels door het feit dat kanker een grote groep van vele ziekten is.

Tumoren kunnen resulteren in een geval waarin twee mensen dezelfde mutaties hebben in een oncogen of tumorsuppressorgen. Aanvankelijk kunnen de tumoren erg op elkaar lijken. De ongecontroleerde celdeling resulteert echter in nieuwe willekeurige mutaties. Naarmate de tumorcellen zich blijven delen, worden ze gevarieerder. Als resultaat zullen de twee tumoren met verschillende snelheden groeien en op verschillende tijdstippen angiogenese en metastase ondergaan. De twee kankers worden zo van elkaar onderscheiden dat ze niet op dezelfde manier op dezelfde therapie zullen reageren. Dit toont aan waarom zelfs een bepaald type kanker, de borst ca.ncer kan bijvoorbeeld een groot aantal verschillende kankers zijn, waarbij elk ziektegeval zijn unieke eigenschappen heeft en mogelijk unieke behandelingsbenaderingen vereist.

Als zodanig richten nieuw kankeronderzoek en klinische proeven zich op het afstemmen van therapeutische benaderingen, specifiek voor het genomische en moleculaire landschap van elke patiënt. Dit heet gepersonaliseerde geneeskunde. Aan de andere kant zijn chemotherapie en andere algemene behandelingen ook nog steeds nodig en worden ze met succes gebruikt om veel kankers te behandelen. Deze benaderingen berusten op het karakteristieke kenmerk van alle kankers: abnormale celproliferatie. Chemotherapie richt zich op celdelingsprocessen, vertraagt de proliferatie of doodt snelgroeiende cellen door het hele lichaam. Afhankelijk van het type en het stadium van de kanker wordt een andere combinatie van cytotoxische geneesmiddelen, chemicaliën die giftig zijn voor cellen, gebruikt.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter