Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

10.9: Kanser
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Cancer
 
TRANSCRIPT

10.9: Cancer

10.9: Kanser

Cancers arise due to mutations in genes involved in the regulation of cell division, which leads to unrestricted cell proliferation. Modern science and medicine have made great strides in the understanding and treatment of cancer, including eradicating cancer in some patients. However, there is still no cure for cancer. This is largely due to the fact that cancer is a large group of many diseases.

Tumors may result in a case where two people have the same mutations in an oncogene or tumor suppressor gene. Initially, the tumors may be very similar. However, the uncontrolled cell division results in new random mutations. As the tumor cells continue to divide, they become more varied. As a result, the two tumors will grow at different rates and undergo angiogenesis and metastasis at different times. The two cancers become so distinct from one another that they will not respond in the same way to the same therapy. This demonstrates why even a particular type of cancer, breast cancer, for example, can be a myriad of different cancers, each disease case with its unique properties, potentially requiring unique treatment approaches.

As such, new cancer research and clinical trials focus on tailoring therapeutic approaches specifically for each patient’s genomic and molecular landscape. This is called personalized medicine. On the other hand, chemotherapy and other general treatments are also still needed and used successfully to treat many cancers. These approaches rely on the characteristic feature of all cancers: abnormal cell proliferation. Chemotherapy targets cell division processes, slowing down proliferation or killing fast-growing cells throughout the body. A different combination of cytotoxic drugs, chemicals that are toxic to cells, are used depending on the type and stage of the cancer.

Kanserler hücre bölünmesinin düzenlenmesinde rol oynayan genlerdeki mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkar ve bu da sınırsız hücre çoğalmasına yol açar. Modern bilim ve tıp, bazı hastalarda kanserin ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere, kanserin anlaşılması ve tedavisinde büyük atılımlar yapmıştır. Ancak, kanser için hala bir tedavi yoktur. Bu kanser birçok hastalığın büyük bir grup olduğu gerçeğinden büyük ölçüde kaynaklanmaktadır.

Tümörler, iki kişinin onkogen veya tümör baskılayıcı gende aynı mutasyonlara sahip olduğu bir duruma neden olabilir. Başlangıçta, tümörler çok benzer olabilir. Ancak, kontrolsüz hücre bölünmesi yeni rastgele mutasyonlar ile sonuçlanır. Tümör hücreleri bölünmeye devam ettikçe, daha çeşitli hale gelir. Sonuç olarak, iki tümör farklı oranlarda büyüyecek ve farklı zamanlarda anjiyogenez ve metastaz geçirecektir. İki kanser birbirinden o kadar farklı hale gelir ki aynı tedaviye aynı şekilde yanıt vermezler. Bu neden kanser belirli bir tip, meme kanseri, örneğin, farklı kanserlerin sayısız olabilir, benzersiz özellikleri ile her hastalık durumda, potansiyel olarak benzersiz tedavi yaklaşımları gerektiren gösterir.

Bu nedenle, yeni kanser araştırmaları ve klinik çalışmalar, her hastanın genomik ve moleküler ortamı için özel olarak terapötik yaklaşımları uyarlamaya odaklanmıştır. Buna kişiselleştirilmiş ilaç denir. Öte yandan, kemoterapi ve diğer genel tedaviler de hala ihtiyaç ve başarıyla birçok kanser tedavisinde kullanılır. Bu yaklaşımlar tüm kanserlerin karakteristik özelliğine dayanır: anormal hücre çoğalması. Kemoterapi, hücre bölünmesi süreçlerini, çoğalmasını yavaşlatmaveya vücutta hızla büyüyen hücreleri öldürmeyi hedefler. Sitotoksik ilaçların farklı bir kombinasyonu, hücreler için toksik kimyasallar, kansertürüne ve evresine bağlı olarak kullanılır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter