Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.4: Wat is Conservatie Biologie?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
What is Conservation Biology?
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT

29.4: What is Conservation Biology?

29.4: Wat is Conservatie Biologie?

Conservation biology is a scientific field that focuses on the preservation of biodiversity in order to protect ecosystems while meeting the needs of the human population. Humans require properly functioning ecosystems to maintain our supply of natural resources, including food, medicines, and building materials.

Ecosystems also perform critical services, such as purifying our air and water. A large body of evidence indicates that such ecosystem services depend on biodiversity. Furthermore, the importance of conservation extends beyond the material needs of the current human population. Many philosophical and religious traditions argue that we bear the responsibility of preserving healthy environments for future generations of people and that non-human species have an inherent right to exist.

Human activities are the primary threat to biodiversity and ecosystem health. These activities include deforestation, pollution, overharvesting of wild species, the introduction of non-native species, and global climate change caused by the burning of fossil fuels. To mitigate these threats, conservation biology combines genetics, climatology, ecology, social sciences, and many other disciplines to both identify and prevent the loss of biodiversity.

Behoudbiologie is een wetenschappelijk veld dat zich richt op het behoud van biodiversiteit om ecosystemen te beschermen en tegelijkertijd te voorzien in de behoeften van de menselijke bevolking. Mensen hebben goed functionerende ecosystemen nodig om onze voorraad natuurlijke hulpbronnen, waaronder voedsel, medicijnen en bouwmaterialen, in stand te houden.

Ecosystemen voeren ook kritieke diensten uit, zoals het zuiveren van onze lucht en water. Er is veel bewijs dat aangeeft dat dergelijke ecosysteemdiensten afhankelijk zijn van biodiversiteit. Bovendien gaat het belang van natuurbehoud verder dan de materiële behoeften van de huidige menselijke bevolking. Veel filosofische en religieuze tradities beweren dat wij de verantwoordelijkheid dragen voor het behoud van een gezonde omgeving voor toekomstige generaties mensen en dat niet-menselijke soorten een inherent bestaansrecht hebben.

Menselijke activiteiten vormen de belangrijkste bedreiging voor de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen. Deze activiteiten omvatten ontbossing, vervuiling, overbevissing van wilde soorten, de introductievan niet-inheemse soorten en wereldwijde klimaatverandering veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Om deze bedreigingen te verzachten, combineert conservatiebiologie genetica, klimatologie, ecologie, sociale wetenschappen en vele andere disciplines om het verlies aan biodiversiteit zowel te identificeren als te voorkomen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter