Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.5: Duurzame ontwikkeling
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Sustainable Development
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT

29.5: Sustainable Development

29.5: Duurzame ontwikkeling

As the human population continues to grow and use resources, we must be mindful of our planet’s natural limits. Sustainable development provides a pathway to maintain and improve human life now while also ensuring that future generations will have the resources that they need. The long-term success of sustainability efforts rests on understanding the interplay between human actions and ecological systems.

The oceans are one important focus of global conservation efforts. Overfishing, pollution, and effects of climate change, such as ocean acidification and rising sea levels, are just a few of the major concerns that must be addressed in order to protect the world’s oceans. In addition to providing vast amounts of food for humans, the oceans are an important source of atmospheric oxygen and provide a carbon sink for CO2 gas. They also help regulate the climate and influence weather patterns all over the globe.

One major focus of sustainable development is ocean fishing. Modern fishing methods allow the collection of large numbers of fish at once, which is efficient in the short term but also causes local depletion of fish populations, which can have effects across the ocean food web. Current large-scale fishing methods also result in the deaths of other animals, such as dolphins and sea birds, which are caught in nets along with the intended target fish. Consequently, conservation organizations are working with the fishing industry to design new fishing gear that prevents unintended catches. Furthermore, regulations have been enacted to prevent the depletion of commercially-valuable fish populations. In the long-term, such efforts are beneficial for people as well, who can only continue to rely on fish as a food source if they are not driven to extinction.

Sustainable development is intended to improve the lives of humans, but in order for it to be successful, it must also involve careful management of ecosystems and the other organisms that share the planet with us.

Terwijl de menselijke bevolking blijft groeien en hulpbronnen gebruikt, moeten we ons bewust zijn van de natuurlijke grenzen van onze planeet. Duurzame ontwikkeling biedt een pad om het menselijk leven nu in stand te houden en te verbeteren en zorgt er tegelijkertijd voor dat toekomstige generaties over de middelen zullen beschikken die ze nodig hebben. Het succes van duurzaamheidsinspanningen op lange termijn berust op inzicht in de wisselwerking tussen menselijk handelen en ecologische systemen.

De oceanen zijn een belangrijk aandachtspunt van wereldwijde inspanningen voor natuurbehoud. Overbevissing, vervuiling en effecten van klimaatverandering, zoals verzuring van de oceaan en stijgende zeespiegel, zijn slechts enkele van de belangrijkste problemen die moeten worden aangepakt om de oceanen van de wereld te beschermen. De oceanen leveren niet alleen enorme hoeveelheden voedsel voor mensen, ze zijn ook een belangrijke bron van zuurstof uit de lucht en vormen een koolstofput voor CO 2 -gas. Ze helpen ook bij het reguleren van het klimaat en beïnvloeden weerpatronen over de hele wereld.

Een belangrijke focus van duurzame ontwikkelinglopment is oceaanvissen. Moderne vismethoden maken het mogelijk grote aantallen vissen tegelijk te verzamelen, wat op korte termijn efficiënt is, maar ook lokale uitputting van de vispopulaties veroorzaakt, wat gevolgen kan hebben voor het voedselweb in de oceaan. De huidige grootschalige visserijmethoden leiden ook tot de dood van andere dieren, zoals dolfijnen en zeevogels, die samen met de beoogde doelvis in netten worden gevangen. Daarom werken natuurbeschermingsorganisaties samen met de visserijsector om nieuw vistuig te ontwerpen dat onbedoelde vangsten voorkomt. Bovendien zijn er voorschriften vastgesteld om de uitputting van commercieel waardevolle vispopulaties te voorkomen. Op de lange termijn zijn dergelijke inspanningen ook gunstig voor mensen, die alleen kunnen blijven vertrouwen op vis als voedselbron als ze niet met uitsterven worden bedreigd.

Duurzame ontwikkeling is bedoeld om het leven van mensen te verbeteren, maar om succesvol te zijn, moet het ook een zorgvuldig beheer van ecosystemen ende andere organismen die de planeet met ons delen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter