Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

12.7: Test Çaprazlama
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Test Cross
 
TRANSCRIPT

12.7: Test Cross

12.7: Test Çaprazlama

Alleles are different forms of the same gene. Humans and other diploid organisms inherit two alleles of every gene, one from each parent.

An allele is recessive if its effects are masked by another allele at the same gene location. For example, pea plants can have purple or white flowers. In this case, white flowers are recessive since a single copy of the allele for purple flowers will result in a plant with purple flowers, even if they also have the allele for white flowers.

If an organism exhibits a known recessive trait, determining the organism’s genotype—its pair of inherited alleles—is simple. Only one genotype, pp (two recessive alleles), produces white flowers.

For an organism with a dominant trait—like a pea plant with purple flowers—determining genotype is not as straightforward. Two genotypes, PP and Pp, produce purple flowers.

Scientists use test crosses to determine the genotypes of organisms exhibiting simple dominant traits. A test cross involves breeding, or crossing, the organism in question with one displaying the recessive counterpart of its dominant trait.

In a test cross for a pea plant with purple flowers, the plant is bred with a pea plant that has white flowers (pp genotype). The flower color of the resulting offspring reveals whether the parent with purple flowers is homozygous (PP) or heterozygous (Pp).

If the plant is homozygous, all of the offspring will inherit one of its dominant P alleles and one of the other parent’s recessive p alleles. Since dominant alleles mask recessive alleles, all offspring will have purple flowers, the dominant trait.

If the plant is heterozygous, however, about 50% of the offspring will inherit its recessive p allele, along with another recessive allele from the other parent. Therefore, about half the offspring from this cross will have white flowers. In this way, test crosses can reveal unknown parental genotypes.

Aleller aynı genin farklı formlarıdır. İnsanlar ve diğer diploid organizmalar her genin iki alel, her ebeveynden bir tane miras.

Etkileri aynı gen konumundaki başka bir alel tarafından maskelenirse alel çekingendir. Örneğin, bezelye bitkileri mor veya beyaz çiçekler olabilir. Bu durumda, mor çiçekler için alel tek bir kopyası mor çiçekler ile bir bitki neden olacak beri beyaz çiçekler resesif, onlar da beyaz çiçekler için alel olsa bile.

Eğer bir organizma bilinen bir çekinik özellik sergiliyorsa, organizmanın genotipini belirlemek- kalıtsal alel çifti- basittir. Sadece bir genotip, pp (iki resesif alel), beyaz çiçekler üretir.

Baskın bir özelliği olan bir organizma için-mor çiçekleri olan bir bezelye bitkisi gibi-genotip belirlenmesi kadar basit değildir. İki genotip, PP ve Pp,mor çiçekler üretmek.

Bilim adamları basit baskın özellikler sergileyen organizmaların genotiplerini belirlemek için test haçları kullanırlar. Bir test çapraz ıslah ıslahı içerir, ya da geçiş, bir baskın özelliğinin çekinik muadili gösteren ile söz konusu organizma.

Mor çiçekleri ile bir bezelye bitki için bir test çapraz olarak, bitki beyaz çiçekler(pp genotip) olan bir bezelye bitki ile yetiştirilir. Ortaya çıkan yavruçiçek rengi mor çiçekleri ile ebeveyn homozigot olup olmadığını ortaya koymaktadır (PP) veya heterozigot (Pp).

Bitki homozigot ise, tüm yavrular baskın P alellerinden birini ve diğer ebeveynin çekinik p alellerinden birini devralır. Baskın aleller resesif alelleri maskelediğinden, tüm yavrularda baskın özellik olan mor çiçekler olacaktır.

Bitki heterozigot ise, ancak, yavruların yaklaşık% 50 diğer ebeveyn başka bir resesif alel ile birlikte, onun resesif p alel miras olacaktır. Bu nedenle, bu haçtan yavruların yaklaşık yarısı beyaz çiçeklere sahip olacak. Bu şekilde, test haçlar bilinmeyen ebeveyn genotipleri ortaya çıkarabilir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter