Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

34.18: Bitkilerin Beslenmesinde Temel Unsurlar
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Key Elements for Plant Nutrition
 
TRANSCRIPT

34.18: Key Elements for Plant Nutrition

34.18: Bitkilerin Beslenmesinde Temel Unsurlar

Like all living organisms, plants require organic and inorganic nutrients to survive, reproduce, grow and maintain homeostasis. To identify nutrients that are essential for plant functioning, researchers have leveraged a technique called hydroponics. In hydroponic culture systems, plants are grown—without soil—in water-based solutions containing nutrients. At least 17 nutrients have been identified as essential elements required by plants. Plants acquire these elements from the atmosphere, the soil in which they are rooted, and water.

Nine of these essential nutrients—collectively called macronutrients—are needed by plants in more significant amounts. The macronutrients include carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, sulfur, calcium, magnesium, and potassium. Critical plant compounds, such as water, proteins, nucleic acids, and carbohydrates, contain macronutrients. Macronutrients also regulate cellular processes. For example, potassium regulates the opening and closing of stomata for gas exchange.

Plants need micronutrients in smaller amounts. These include chlorine, iron, manganese, boron, zinc, copper, nickel, and molybdenum. Many micronutrients function as cofactors, which enable the activity of enzymes. Therefore, without micronutrients, plants are unable to perform critical functions.

A plant experiencing an essential nutrient deficiency may display symptoms, such as drying and yellowing leaves. Old and young leaves are susceptible to distinct nutrient deficiencies. For example, the younger leaves of a plant are often more affected by iron deficiency than the older leaves.

The effective treatment of nutrient deficiencies in plants is an integral part of agricultural and environmental practices. For example, optical sensors are used to measure the nitrogen content in soil. Nitrogen is critical for plants, but the excessive use of nitrogen-containing fertilizers (i.e., maintaining soil nitrogen levels that exceed what the plants can absorb) negatively influences ecosystem function and may contribute to global warming.

Tüm canlı organizmalar gibi, bitkiler hayatta kalmak için organik ve inorganik besin gerektirir, çoğalmak, büyümek ve homeostazı korumak. Bitki nin çalışması için gerekli olan besinleri belirlemek için araştırmacılar hydroponics adı verilen bir teknik kullandılar. Hidroponik kültür sistemlerinde bitkiler topraksız olarak besin içeren su bazlı çözeltilerde yetiştirilirler. En az 17 besin bitkiler tarafından gerekli temel unsurlar olarak tespit edilmiştir. Bitkiler bu elementleri atmosferden, köksünün dayandığı topraktan ve sudan elde ederler.

Bu temel besinlerin dokuzu-topluca makrobesinler olarak adlandırılır- bitkiler tarafından daha önemli miktarlarda ihtiyaç vardır. Makrobesinler karbon, oksijen, hidrojen, azot, fosfor, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir. Su, proteinler, nükleik asitler ve karbonhidratlar gibi kritik bitki bileşikleri makrobesinler içerir. Makrobesinler de hücresel süreçleri düzenler. Örneğin, potasyum gaz değişimi için stomata açılış ve kapanış düzenler.

Bitkilerin daha küçük miktarlarda mikro besinlere ihtiyacı var. Bunlar klor, demir, manganez, bor, çinko, bakır, nikel ve mobibdeniçerir. Birçok mikro besin kofaktör olarak işlev, hangi enzimlerin aktivitesini etkinleştirmek. Bu nedenle, mikro besinler olmadan, bitkiler kritik işlevleri yerine getiremez.

Temel bir besin eksikliği yaşayan bir bitki, kuruyan ve yaprakları sararken gibi belirtiler gösterebilir. Yaşlı ve genç yaprakları farklı besin eksiklikleri duyarlıdır. Örneğin, bir bitkinin genç yaprakları genellikle daha büyük yaprakları daha demir eksikliği etkilenir.

Bitkilerdeki besin eksikliklerinin etkin bir şekilde tedavisi tarımsal ve çevresel uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin, optik sensörler topraktaki azot içeriğini ölçmek için kullanılır. Azot bitkiler için çok önemlidir, ancak azot içeren gübrelerin aşırı kullanımı (örneğin, bitkilerin emebileceğini aşan toprak azot seviyelerinin korunması) ekosistem işlevini olumsuz etkiler ve küresel ısınmaya katkıda bulunabilir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter