Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

36.2: Fotoreceptoren en reacties van planten op licht
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Photoreceptors and Plant Responses to Light
 
TRANSCRIPT

36.2: Photoreceptors and Plant Responses to Light

36.2: Fotoreceptoren en reacties van planten op licht

Light plays a significant role in regulating the growth and development of plants. In addition to providing energy for photosynthesis, light provides other important cues to regulate a range of developmental and physiological responses in plants.

What Is a Photoreceptor?

Plants respond to light using a unique set of light-sensitive proteins called photoreceptors. Photoreceptors contain photopigments, which consist of a protein component bound to a non-protein, light-absorbing pigment called the chromophore. There are several different types of photoreceptors, which vary in their amino acid sequences and the type of chromophore present. These types maximally respond to different specific wavelengths of light, ranging from ultraviolet B (280-315 nanometers) to far-red (700-750 nanometers). The chromophore's absorption of light elicits structural changes in the photoreceptor, triggering a series of signal transduction events that result in gene expression changes.

The Phytochrome System

Many types of photoreceptors are present in plants. Phytochromes are a class of photoreceptors that sense red and far-red light. The phytochrome system acts as a natural light switch, allowing plants to respond to the intensity, duration, and color of environmental light.

The phytochrome system plays a significant role in photomorphogenesis—the growth and development of plants in response to light. Bright sunlight contains more red light than far-red light. Chlorophyll strongly absorbs red light, so shaded plant regions receive more far-red light than red light.

Plants use phytochromes to adapt their growth in response to red and far-red light. Exposure to far-red light in shaded regions triggers the elongation of stems and petioles in search of light. On the other hand, exposure to red wavelengths from unfiltered sunlight enhances lateral growth and branching.

Licht speelt een belangrijke rol bij het reguleren van de groei en ontwikkeling van planten. Licht levert niet alleen energie voor fotosynthese, maar levert ook andere belangrijke aanwijzingen om een reeks ontwikkelings- en fysiologische reacties in planten te reguleren.

Wat is een fotoreceptor?

Planten reageren op licht met behulp van een unieke reeks lichtgevoelige eiwitten, fotoreceptoren genaamd. Fotoreceptoren bevatten fotopigmenten, die bestaan uit een eiwitcomponent die is gebonden aan een niet-eiwit, lichtabsorberend pigment dat de chromofoor wordt genoemd. Er zijn verschillende soorten fotoreceptoren, die variëren in hun aminozuursequenties en het type aanwezige chromofoor. Deze typen reageren maximaal op verschillende specifieke golflengten van licht, variërend van ultraviolet B (280-315 nanometer) tot verrood (700-750 nanometer). De absorptie van licht door de chromofoor lokt structurele veranderingen in de fotoreceptor uit, wat een reeks signaaltransductie-events teweegbrengt die resulteren in genexpression verandert.

Het fytochroomsysteem

In planten zijn veel soorten fotoreceptoren aanwezig. Fytochromen zijn een klasse van fotoreceptoren die rood en verrood licht waarnemen. Het fytochroomsysteem werkt als een natuurlijke lichtschakelaar, waardoor planten kunnen reageren op de intensiteit, de duur en de kleur van omgevingslicht.

Het fytochroomsysteem speelt een belangrijke rol bij fotomorfogenese - de groei en ontwikkeling van planten als reactie op licht. Fel zonlicht bevat meer rood licht dan verrood licht. Chlorofyl absorbeert sterk rood licht, waardoor schaduwrijke plantgebieden meer verrood licht ontvangen dan rood licht.

Planten gebruiken fytochromen om hun groei aan te passen in reactie op rood en verrood licht. Blootstelling aan verrood licht in gearceerde gebieden veroorzaakt de verlenging van stengels en bladstelen op zoek naar licht. Aan de andere kant bevordert blootstelling aan rode golflengten door ongefilterd zonlicht de laterale groei en vertakking.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter