Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.4: Evrimsel Tarih Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Evolutionary History?
 
TRANSCRIPT

33.4: What is Evolutionary History?

33.4: Evrimsel Tarih Nedir?

Scientists record evolutionary history by analyzing fossil, morphological, and genetic data. The fossil record documents the history of life on Earth and provides evidence for evolution. However, both fossil and living organisms offer evidence that outlines Earth’s evolutionary history.

Phylogenetic trees illustrate the evolutionary relationships among these organisms. Scientists infer organisms’ common ancestry by evaluating shared morphological and genetic characteristics. Together, the fossil record and phylogenetic trees help scientists to reconstruct the evolutionary history of life on Earth.

According to evolutionary history, conditions on early Earth set the stage for life to begin. Nearly 4 billion years ago, atmospheric water vapor condensed into rain that filled the planet’s basins to form oceans. Consequently, as documented by fossil evidence, life on Earth began with the advent of unicellular life.

Scientists, such as astrobiologists, use this knowledge to research the potential for life on other planets. The presence of water is presumed to be a universally shared requirement for life. Water found on Mars, for example, suggests that life—most likely bacteria—may exist on that planet as well.

As conditions changed on Earth, organisms’ complexity and variety also changed. Oxygenation of Earth’s atmosphere paved the way for multicellular life and land colonization. Over time, countless species emerged (i.e., speciation) and perished (i.e., extinction) as Earth endured environmental shifts.

Throughout evolutionary time, species developed adaptations to better survive the Earth’s dynamic environment. Adaptations can arise from either a common ancestor or independently via convergent evolution. For example, a common ancestor gave rise to the shared forelimb structure of mammals, while the fins and tails of fish evolved independently from that of whales.

Evolutionary history describes how fossil and living species evolved since life’s emergence on Earth. Scientists aim to understand the environmental forces driving evolution as well as evolutionary relationships between organisms. Establishing Earth’s evolutionary history provides a framework for understanding the process and circumstances surrounding evolution.

Bilim adamları fosil, morfolojik ve genetik verileri analiz ederek evrim tarihini kaydederler. Fosil kayıtları Dünya'daki yaşamın tarihini belgeleve evrim için kanıt sağlar. Ancak, hem fosil hem de canlı organizmalar Dünya'nın evrimsel tarihini özetleyen kanıtlar sunarlar.

Filogenetik ağaçlar bu organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri göstermektedir. Bilim adamları paylaşılan morfolojik ve genetik özellikleri değerlendirerek organizmaların ortak atalarını çıkartıyor. Birlikte, fosil kayıtları ve filogenetik ağaçlar bilim adamlarının Dünya'daki yaşamın evrimsel tarihini yeniden inşa etmek için yardımcı olur.

Evrimsel tarihe göre, Erken Dünya'daki koşullar yaşamın başlamasına zemin hazırlanın. Yaklaşık 4 milyar yıl önce, atmosferik su buharı yağmura yoğunlaşarak gezegenin havzalarını doldurarak okyanusları oluşturdu. Sonuç olarak, fosil kanıtlarla belgelenen, Dünya'daki yaşam tek hücreli yaşamın gelişiyle başladı.

Astrobiyologlar gibi bilim adamları, bu bilgiyi diğer gezegenlerdeki yaşam potansiyelini araştırmak için kullanırlar. Suyun varlığı yaşam için evrensel olarak paylaşılan bir gereklilik olarak kabul edilir. Örneğin Mars'ta bulunan su, yaşamın-büyük olasılıkla bakterilerin- o gezegende de var olabileceğini düşündürmektedir.

Dünya'daki koşullar değiştikçe, organizmaların karmaşıklığı ve çeşitliliği de değişti. Dünya atmosferinin oksijenlenmesi çok hücreli yaşamın ve kara kolonizasyonunun önünü açtı. Zaman içinde, sayısız tür ortaya çıktı (yani, türleşme) ve dünya çevresel değişimlere katlanırken yok oldu (yani yok oluş) yok oldu.

Evrimsel zaman boyunca türler, Dünya'nın dinamik ortamında daha iyi yaşayabilmek için adaptasyonlar geliştirdiler. Adaptasyonlar ya ortak bir atadan ya da yakınsak evrim yoluyla bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, ortak bir ata memelilerin ortak ön ayak yapısına yol açarken, balıkların yüzgeçleri ve kuyrukları balinaların yüzgeçlerinden bağımsız olarak evrimleşmiştir.

Evrimsel tarih, fosil ve canlı türlerinin Dünya'da yaşamın ortaya çıkışından bu yana nasıl evrimleştiğini açıklar. Bilim adamları, evrimi yönlendiren çevresel güçlerin yanı sıra organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri de anlamayı amaçlıyorlar. Dünya'nın evrimsel tarihini kurmak, evrimi çevreleyen süreci ve koşulları anlamak için bir çerçeve sağlar.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter