Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.4: Wat is de evolutionaire geschiedenis?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Evolutionary History?
 
TRANSCRIPT

33.4: What is Evolutionary History?

33.4: Wat is de evolutionaire geschiedenis?

Scientists record evolutionary history by analyzing fossil, morphological, and genetic data. The fossil record documents the history of life on Earth and provides evidence for evolution. However, both fossil and living organisms offer evidence that outlines Earth’s evolutionary history.

Phylogenetic trees illustrate the evolutionary relationships among these organisms. Scientists infer organisms’ common ancestry by evaluating shared morphological and genetic characteristics. Together, the fossil record and phylogenetic trees help scientists to reconstruct the evolutionary history of life on Earth.

According to evolutionary history, conditions on early Earth set the stage for life to begin. Nearly 4 billion years ago, atmospheric water vapor condensed into rain that filled the planet’s basins to form oceans. Consequently, as documented by fossil evidence, life on Earth began with the advent of unicellular life.

Scientists, such as astrobiologists, use this knowledge to research the potential for life on other planets. The presence of water is presumed to be a universally shared requirement for life. Water found on Mars, for example, suggests that life—most likely bacteria—may exist on that planet as well.

As conditions changed on Earth, organisms’ complexity and variety also changed. Oxygenation of Earth’s atmosphere paved the way for multicellular life and land colonization. Over time, countless species emerged (i.e., speciation) and perished (i.e., extinction) as Earth endured environmental shifts.

Throughout evolutionary time, species developed adaptations to better survive the Earth’s dynamic environment. Adaptations can arise from either a common ancestor or independently via convergent evolution. For example, a common ancestor gave rise to the shared forelimb structure of mammals, while the fins and tails of fish evolved independently from that of whales.

Evolutionary history describes how fossil and living species evolved since life’s emergence on Earth. Scientists aim to understand the environmental forces driving evolution as well as evolutionary relationships between organisms. Establishing Earth’s evolutionary history provides a framework for understanding the process and circumstances surrounding evolution.

Wetenschappers leggen evolutionaire geschiedenis vast door fossiele, morfologische en genetische gegevens te analyseren. Het fossielenbestand documenteert de geschiedenis van het leven op aarde en levert bewijs voor evolutie. Zowel fossiele als levende organismen bieden echter bewijs dat de evolutionaire geschiedenis van de aarde schetst.

Fylogenetische bomen illustreren de evolutionaire relaties tussen deze organismen. Wetenschappers leiden de gemeenschappelijke afkomst van organismen af door gedeelde morfologische en genetische kenmerken te evalueren. Samen helpen het fossielenbestand en de fylogenetische bomen wetenschappers om de evolutionaire geschiedenis van het leven op aarde te reconstrueren.

Volgens de evolutionaire geschiedenis vormden de omstandigheden op de vroege aarde het begin van het leven. Bijna 4 miljard jaar geleden condenseerde atmosferische waterdamp tot regen die de bekkens van de planeet vulde om oceanen te vormen. Bijgevolg, zoals gedocumenteerd door fossiel bewijs, begon het leven op aarde met de komst van eencellig leven.

Wetenschappers, zoals astrobioloogists, gebruik deze kennis om het potentieel voor leven op andere planeten te onderzoeken. De aanwezigheid van water wordt verondersteld een universeel gedeelde levensbehoefte te zijn. Water dat op Mars wordt gevonden, suggereert bijvoorbeeld dat er ook leven - hoogstwaarschijnlijk bacteriën - op die planeet kan voorkomen.

Naarmate de omstandigheden op aarde veranderden, veranderden ook de complexiteit en variëteit van organismen. Oxygenatie van de atmosfeer van de aarde maakte de weg vrij voor meercellig leven en landkolonisatie. In de loop van de tijd kwamen talloze soorten tevoorschijn (dwz soortvorming) en stierven (dwz uitsterven) toen de aarde verschuivingen in het milieu onderging.

Gedurende de evolutionaire tijd hebben soorten aanpassingen ontwikkeld om de dynamische omgeving van de aarde beter te overleven. Aanpassingen kunnen voortkomen uit een gemeenschappelijke voorouder of onafhankelijk via convergente evolutie. Een gemeenschappelijke voorouder leidde bijvoorbeeld tot de gedeelde voorpootstructuur van zoogdieren, terwijl de vinnen en staarten van vissen onafhankelijk van die van walvissen evolueerden.

Evolutionary history beschrijft hoe fossiele en levende soorten evolueerden sinds het ontstaan van het leven op aarde. Wetenschappers willen de milieukrachten die de evolutie aansturen, evenals de evolutionaire relaties tussen organismen begrijpen. Het vaststellen van de evolutionaire geschiedenis van de aarde biedt een raamwerk om het proces en de omstandigheden rondom evolutie te begrijpen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter