Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.2: Organizasyon Seviyeleri
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Levels of Organization
 
TRANSCRIPT

1.2: Levels of Organization

1.2: Organizasyon Seviyeleri

Overview

Biological organization is the classification of biological structures, ranging from atoms at the bottom of the hierarchy to the Earth’s biosphere. Each level of the hierarchy represents an increase in complexity that builds upon the previous level.

Molecules Are Composed of Atoms and Biomolecules Are Assembled from Molecules

The most basic levels include atoms, molecules, and biomolecules. Atoms, the smallest unit of ordinary matter, are composed of a nucleus and electrons. Molecules comprise two or more atoms held together by chemical bonds, most commonly covalent, ionic, or metallic bonds.

Biomolecules are molecules found in living organisms, including proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates. Biomolecules are often polymers—large molecules that are created from smaller, repeating units. For instance, proteins are composed of amino acids, and nucleic acids are composed of nucleotides.

Biomolecules can be endogenous or exogenous. Endogenous means that the biomolecule is produced inside a living organism. Biomolecules can also be consumed; for example, a cow gets carbohydrates from digesting grass (exogenous), but the grass must produce the carbohydrates through photosynthesis (endogenous).

Organelles Are Cellular Compartments Built from Biomolecules

The next hierarchical level comprises subcellular structures called organelles. Organelles are made up of biomolecules and compartmentalize eukaryotic cells. Organelle means “little organ” as they have specialized functions within a cell. For example, the lysosome allows degradation of molecules without detrimental effects to other structures within the cell, and chloroplasts enable plants to perform photosynthesis.

Organisms Can Have One, Multiple or Several Trillions of Cells

The next level of biological organization is cells. Organisms can be unicellular (i.e., consist of a single cell) or multicellular. Scientists estimated that the human body consists of 37 trillion cells.

Tissues, Organs and Organ Systems Are Formed by Specialized Cells

In complex organisms such as plants and animals, cells form tissues, organs, and organ systems. Tissues are groups of cells that carry out a similar function. For example, connective tissue, one of the four types of animal tissue, is found between organs.

Organs are groups of tissues that carry out a specific function or set of functions and may be comprised of either similar or different types of tissue. The heart, for example, is found in most animals and pumps blood throughout the body to provide other organs with oxygen and nutrients and remove waste products.

Finally, groups of organs make up organ systems that work together to carry out vital processes. For example, the animal cardiovascular system is comprised of the heart, vessels, and blood. In plants, a diverse set of tissues create the root and shoot system that provide different functions.

Individual Organisms Create Populations and Communities

Several organisms of the same species that exist at the same place and time, form populations. Communities are composed of individuals of different species at the same location and time. Communities can include two or dozens of species.

Ecosystems comprise not just the living (biotic) community, but also the non-living (abiotic) environmental factors that influence the community. For example, an oasis is an ecosystem that may contain populations of date palms, fig trees and small lizards found at the same location and time. This community lives and interacts with an environment of fertile soil and fresh water in an otherwise arid environment.

The biosphere comprises all areas (air, soil, and water) of planet Earth that harbors living organisms. As such, the biosphere is composed of many ecosystems.

Genel bakış

Biyolojik organizasyon, hiyerarşinin altındaki atomlardan Dünya'nın biyosferine kadar biyolojik yapıların sınıflandırılmasıdır. Hiyerarşinin her düzeyi, önceki düzeye dayanan karmaşıklık artışını temsil eder.

Moleküller Atomlardan Oluşur ve Biyomoleküller Moleküllerden Biraraya Getirilir

En temel düzeyleri atomlar, moleküller ve biyomoleküller içerir. Atomlar, sıradan maddenin en küçük birimi, bir çekirdek ve elektronoluşur. Moleküller, en sık kovalent, iyonik veya metalik bağlar olan kimyasal bağlar tarafından bir arada tutulan iki veya daha fazla atomu oluştururlar.

Biyomoleküller proteinler, nükleik asitler, lipidler ve karbonhidratlar da dahil olmak üzere canlı organizmalarda bulunan moleküllerdir. Biyomoleküller genellikle polimerlerdir- daha küçük, yinelenen birimlerden oluşturulan büyük moleküllerdir. Örneğin, proteinler amino asitlerden oluşur, nükleik asitler nükleotitlerden oluşur.

Biyomoleküller endojen veya eksojen olabilir. Endojen, biyomolekülün canlı bir organizmanın içinde üretildiği anlamına gelir. Biyomoleküller de tüketilebilir; örneğin, bir ot sindirerek karbonhidrat alır (eksojen), ama çim fotosentez yoluyla karbonhidrat üretmek gerekir (endojen).

Organeller Biyomoleküllerden Yapılmış Hücresel Bölmelerdir

Bir sonraki hiyerarşik düzey organel adı verilen hücre altı yapıları kapsar. Organeller biyomoleküllerden oluşur ve ökaryotik hücreleri bölümlere ayırır. Organel, hücre içinde özel işlevleri olduğu için "küçük organ" anlamına gelir. Örneğin, lizozom hücre içindeki diğer yapılara zararlı etkileri olmadan moleküllerin bozulmasına izin verir ve kloroplastlar bitkilerin fotosentez yapmasını sağlar.

Organizmalar Bir, Çoklu veya Birkaç Trilyon Hücreye Sahip Olabilir

Biyolojik organizasyonun bir sonraki seviyesi hücrelerdir. Organizmalar tek hücreli (yani, tek bir hücreden oluşur) veya çok hücreli olabilir. Bilim adamları insan vücudunun 37 trilyon hücreden oluştuğunu tahmin etti.

Doku, Organ ve Organ Sistemleri İhtisas Hücreleri Tarafından Oluşur

Bitkiler ve hayvanlar gibi karmaşık organizmalarda hücreler dokular, organlar ve organ sistemleri oluşturur. Dokular benzer bir işlevi yürüten hücre gruplarıdır. Örneğin, bağ dokusu, hayvan dokusunun dört tür, organlar arasında bulunur.

Organlar, belirli bir işlevi veya bir dizi işlevi yerine getiren doku gruplarıdır ve benzer veya farklı doku türlerinden oluşabilir. Kalp, örneğin, çoğu hayvan bulunur ve oksijen ve besin ile diğer organları sağlamak ve atık ürünleri kaldırmak için vücuda kan pompalar.

Son olarak, organ grupları hayati süreçleri yürütmek için birlikte çalışan organ sistemlerini oluştururlar. Örneğin, hayvan kardiyovasküler sistem kalp oluşur, damarlar, ve kan. Bitkilerde, dokuların çeşitli bir dizi farklı işlevler sağlayan kök ve sürgün sistemi oluşturmak.

Bireysel Organizmalar Nüfus ve Topluluklar Oluşturun

Aynı yer ve zamanda var olan aynı türden birçok organizma popülasyonoluşturur. Topluluklar aynı yer ve zamanda farklı türlerden bireylerden oluşur. Topluluklar iki veya düzinelerce tür içerebilir.

Ekosistemler sadece yaşayan (biyotik) toplumu değil, aynı zamanda toplumu etkileyen yaşayan olmayan (abiyotik) çevresel faktörleri de kapsar. Örneğin, bir vaha hurma, incir ağaçları ve küçük kertenkele ler aynı yerde ve zamanda bulunan nüfus içerebilir bir ekosistemdir. Bu topluluk, kurak bir ortamda verimli toprak ve tatlı su ortamını yaşar ve etkileşime sokar.

Biyosfer, dünya gezegeninin canlı organizmaları barındıran tüm alanlarını (hava, toprak ve su) kapsar. Bu nedenle, biyosfer birçok ekosistemden oluşur.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter