Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.3: Bilimsel Yöntem
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
The Scientific Method
 
TRANSCRIPT

1.3: The Scientific Method

1.3: Bilimsel Yöntem

Overview

The scientific method is a detailed, empirical, problem-solving process leveraged by biologists and scientists of other disciplines. This iterative approach involves formulating a question based on observation, developing a testable potential explanation for the observation (called a hypothesis), making and testing predictions based on the hypothesis, and using the findings to create new hypotheses and predictions.

Generally, predictions are tested using carefully-designed experiments. Based on the outcome of these experiments, the original explanation may need to be refined, and new hypotheses and questions can be generated. Importantly, this illustrates that the scientific method is not a stepwise recipe. Instead, it is a continuous refinement and testing of ideas based on new observations, which is the crux of scientific inquiry.

Science is mutable and continuously changes as we learn more about the world around us. For this reason, scientists avoid claiming to ‘prove’ a specific idea. Instead, they gather evidence that either supports or refutes a given hypothesis.

Making Observations and Formulating Hypotheses

A hypothesis is preceded by an initial observation, during which information is gathered by the senses (e.g., vision, hearing) or using scientific tools and instruments. This observation leads to a question that prompts the formation of an initial hypothesis, a (testable) possible answer to the question. For example, the observation that slugs eat some cabbage plants, but not cabbage plants located near garlic, may prompt the question: why do slugs selectively spare cabbage plants near garlic? One possible hypothesis, or answer to this question, is that slugs have an aversion to garlic. Based on this hypothesis, one might predict that slugs will not eat cabbage plants that are surrounded by a ring of garlic powder.

A hypothesis should be falsifiable, meaning that there are ways to disprove it if it is untrue. In other words, a hypothesis should be testable. Scientists often articulate and explicitly test for the opposite of the hypothesis, which is called the null hypothesis. In this case, the null hypothesis is that slugs do not have an aversion to garlic. The null hypothesis would be supported if, contrary to the prediction, slugs eat cabbage plants that are surrounded by garlic powder.

Testing a Hypothesis

When possible, scientists test hypotheses using controlled experiments that include independent and dependent variables, as well as control and experimental groups.

An independent variable is an item expected to have an effect (e.g., the garlic powder used in the slug and cabbage experiment, or treatment given in a clinical trial). Dependent variables are the measurements used to determine the outcome of an experiment. In the experiment with slugs, cabbages, and garlic, the number of slugs eating cabbages is the dependent variable, as this number is expected to depend on the presence or absence of garlic powder rings around the cabbage plants.

Experiments require experimental and control groups. An experimental group is treated with or exposed to the independent variable (i.e., the manipulation or treatment). For example, in the garlic aversion experiment with slugs, the experimental group is a group of cabbage plants that are surrounded by a garlic powder ring. A control group is subject to the same conditions as the experimental group, with the exception of the independent variable. Control groups in this experiment might include a group of cabbage plants in the same area that is surrounded by a non-garlic powder ring (to control for powder aversion) and a group that is not surrounded by any particular substance (to control for cabbage aversion). It is essential to include a control group because without one it is unclear whether the outcome is the result of the treatment or manipulation.

Refining a Hypothesis

If the results of an experiment support the hypothesis, further experiments may be designed and carried out to provide support for the hypothesis. The hypothesis may also be refined and made more specific. For example, additional experiments could determine whether slugs also have an aversion to other plants of the Allium genus, like onions.

If the results do not support the hypothesis, the hypothesis may need to be adjusted based on the new observations. Problems with the experimental design should also be ruled out. For example, if slugs demonstrate an aversion to both types of powdered substance, the experiment can be carried out again using fresh garlic instead of powdered garlic. If the slugs still exhibit no aversion to garlic, the hypothesis may be adjusted. In this example, the new hypothesis may be that slugs have an aversion to powder.

The results of the experiments should be communicated to other scientists and the public, regardless of whether the data support the original hypothesis. This information can guide the development of new hypotheses and experimental questions.

Genel bakış

Bilimsel yöntem, diğer disiplinlerden biyologlar ve bilim adamları tarafından yararlanılan ayrıntılı, ampirik, problem çözme sürecidir. Bu yinelemeli yaklaşım gözleme dayalı bir soru formüle etmeyi, gözlem için test edilebilir bir potansiyel açıklama (hipotez olarak adlandırılır), hipoteze dayalı tahminler oluşturmayı ve test etmeyi ve bulguları yeni hipotezler ve tahminler oluşturmak için kullanmayı içerir.

Genellikle, tahminler dikkatle tasarlanmış denemeler kullanılarak test edilir. Bu deneylerin sonucuna göre, orijinal açıklamanın rafine edilmesi gerekebilir ve yeni hipotezler ve sorular oluşturulabilir. Daha da önemlisi, bu bilimsel yöntem adım adım bir reçete olmadığını göstermektedir. Bunun yerine, bilimsel araştırmanın dönüm noktası olan yeni gözlemlere dayanan fikirlerin sürekli bir inceliği ve test edilmesidir.

Bilim, çevremizdeki dünya hakkında daha fazla bilgi edindikçe değişmez ve sürekli olarak değişir. Bu nedenle, bilim adamları belirli bir fikri 'kanıtlamak' için iddia kaçının. Bunun yerine, belirli bir hipotezi destekleyen veya çürüttüğüne dair kanıtlar toplarlar.

Gözlem Yapma ve Hipotezler Formüle Etme

Bir hipotez, bilginin duyular (örneğin, görme, işitme) veya bilimsel araç ve gereçler kullanılarak toplandığı ilk gözlemden önce gelir. Bu gözlem, bir ilk hipotezin oluşumunu gerektiren bir soruya yol açar, soruya (test edilebilir) olası bir cevap. Örneğin, sümüklüböceklerin bazı lahana bitkilerini yediği, ancak sarımsağın yanında bulunan lahana bitkilerini yediğinigözlemlemek şu soruyu akla getirebilir: Neden sümüklüböcekler sarımsağın yanında lahana bitkilerini seçerek ayırırlar? Olası bir hipotez, ya da bu sorunun cevabı, sümüklüböceklersarımsak bir nefret olmasıdır. Bu hipoteze dayanarak, bir sümüklüböcek sarımsak tozu bir halka ile çevrili lahana bitkileri yemek olmaz tahmin edebilirsiniz.

Bir hipotez tahrif edilebilir olmalıdır, yani doğru değilse bunu çürütmenin yolları vardır. Başka bir deyişle, bir hipotez test edilebilir olmalıdır. Bilim adamları genellikle ifade ve açıkça hipotez, hangi null hipotez denir tersi için test. Bu durumda, null hipotez sümüklüböcekler sarımsak bir nefret yok olmasıdır. Eğer, tahminaksine, sümüklüböcek sarımsak tozu ile çevrili lahana bitkileri yemek eğer null hipotez desteklenebilir.

Bir Hipotezi Test Etme

Mümkün olduğunda, bilim adamları bağımsız ve bağımlı değişkenlerin yanı sıra kontrol ve deneysel grupları içeren kontrollü deneyler kullanarak hipotezleri test.

Bağımsız bir değişken, bir etkiye sahip olması beklenen bir öğedir (örneğin, sümüklüböcek ve lahana deneyinde kullanılan sarımsak tozu veya klinik bir deneyde verilen tedavi). Bağımlı değişkenler, bir deneyin sonucunu belirlemek için kullanılan ölçümlerdir. Sümüklüböcekler, lahanalar ve sarımsak ile yapılan deneyde, lahana yiyen sümüklüböcek sayısı bağımlı değişkendir, çünkü bu sayının lahana bitkilerinin etrafındaki sarımsak tozu halkalarının varlığına veya yokluğuna bağlı olması beklenmektedir.

Deneyler için deney ve kontrol grupları gerekir. Deneysel bir grup bağımsız değişkenle (yani manipülasyon veya tedavi) tedavi edilir veya maruz kalır. Örneğin, sümüklüböcek ile sarımsak kaçınma deney, deneysel grup bir sarımsak toz halka ile çevrili lahana bitkilerin bir gruptur. Bir kontrol grubu, bağımsız değişken dışında deney grubuyla aynı koşullara tabidir. Bu deneydeki kontrol grupları arasında sarımsak sızma tozu halkası (toz dankaçınmayı kontrol etmek için) ile çevrili aynı bölgede bulunan bir grup lahana bitkisi ve belirli bir maddeyle çevrili olmayan bir grup (lahana nefretini kontrol etmek için) yer alabilir. Bir kontrol grubu dahil etmek önemlidir, çünkü bir kontrol grubu olmadan sonucun tedavi nin mi yoksa manipülasyonun mu sonucu olduğu belirsizdir.

Bir Hipotezi İyileme

Bir deneyin sonuçları hipotezi destekliyorsa, hipotezi destekleyecek şekilde başka deneyler tasarlanabilir ve gerçekleştirilebilir. Hipotez de rafine ve daha spesifik hale getirilebilir. Örneğin, ek deneyler sümüklüböceklerin soğan gibi Allium cinsinin diğer bitkilere karşı nefreti olup olmadığını da belirleyebilir.

Sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa, hipotezin yeni gözlemlere göre ayarlanması gerekebilir. Deneysel tasarım ile ilgili sorunlar da göz ardı edilmelidir. Örneğin, sümüklüböcekler her iki toz madde türüne karşı bir nefret gösteriyorsa, deney tekrar toz sarımsak yerine taze sarımsak kullanılarak gerçekleştirilebilir. Sümüklüböcekler hala sarımsak için herhangi bir nefret sergiliyorsa, hipotez düzeltilebilir. Bu örnekte, yeni hipotez sümüklüböceklerin tozdan tiksinmesi olabilir.

Deneylerin sonuçları, verilerin orijinal hipotezi destekleyip desteklemediğine bakılmaksızın diğer bilim adamlarına ve kamuoyuna iletilmelidir. Bu bilgiler yeni hipotezlerin ve deneysel soruların geliştirilmesine rehberlik edebilir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter