Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

17.1: Monogastrik Sindirim Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Monogastric Digestion?
 
TRANSCRIPT

17.1: What is Monogastric Digestion?

17.1: Monogastrik Sindirim Nedir?

The human body contains a monogastric digestive system. In a monogastric digestive system, the stomach only contains one chamber in which it digests food. Several other animal species also have monogastric digestive systems, including pigs, horses, dogs, and birds. This chapter, however, focuses on the human digestive system.

Saliva and Diagnostics

Saliva is a watery substance secreted by the salivary glands into the mouth. Human saliva contains 99.5% water with electrolytes, mucus, white blood cells, epithelial cells, enzymes, and antimicrobial agents. The enzymes found in saliva are essential in beginning the process of digestion. They also play a role in breaking down food particles trapped around the teeth, protecting them from decay.

Saliva is obtained easily, inexpensively, and non-invasively from patients which spurs research interest. Ongoing research identified novel ways of using saliva in molecular diagnostics. DNA, RNA, and proteins found in saliva serve as useful sources of diagnostic information in the early detection of various cancers including oral, pancreatic, and gastric cancer.

Gastric Acid

The primary component of gastric acid is hydrochloric acid. Hydrogen and chloride ions released by parietal cells lining the stomach react in the stomach cavity to form hydrochloric acid. Parietal cells are coupled to feedback systems that increase and decrease acid production as needed. To prevent the acidic environment from damaging the cells lining the stomach, other cells in the stomach produce mucus, which lubricates the stomach lining and contains bicarbonate that neutralizes the acid.

The Gut Microbiome and Fecal Microbiota Transplant

Immunocompromised patients are at an elevated risk for developing Clostridium difficile infection (CDI). CDI, alarmingly, has increased to epidemic proportions in North America over the past decade. There has been increasing interest in understanding the role of the human gut microbiome in order to counter this epidemic. One potential therapy is fecal microbiota transplant (FMT), or stool transplant. FMT is the process in which fecal bacteria from an individual with a healthy gut microbiome are transferred to a recipient to increase their microbial diversity. Some studies have shown that FMT is an effective treatment for patients with CDI. FMT has also been used experimentally in the treatment of other gastrointestinal diseases such as inflammatory bowel disease.

İnsan vücudunda monogastrik bir sindirim sistemi bulunmaktadır. Monogastrik sindirim sisteminde, mide sadece gıda sindirir hangi bir oda içerir. Diğer bazı hayvan türlerinin de domuzlar, atlar, köpekler ve kuşlar da dahil olmak üzere monogastrik sindirim sistemleri vardır. Bu bölümde, ancak, insan sindirim sistemi üzerinde duruluyor.

Tükürük ve Teşhis

Tükürük ağıziçine tükürük bezleri tarafından salgılanan sulu bir maddedir. İnsan tükürük elektrolitler, mukus, beyaz kan hücreleri, epitel hücreleri, enzimler ve antimikrobiyal ajanlar ile% 99.5 su içerir. Tükürük bulunan enzimler sindirim süreci başında esastır. Ayrıca dişlerin etrafında sıkışmış gıda parçacıkları parçalayarak, çürümeonları korumak bir rol oynamaktadır.

Tükürük kolayca elde edilir, ucuz, ve non-invaziv araştırma ilgi teşvik hastalardan. Devam eden araştırmalar, moleküler tanıda tükürük kullanmanın yeni yollarını belirlemİştir. Tükürükte bulunan DNA, RNA ve proteinler ağız, pankreas ve mide kanseri gibi çeşitli kanserlerin erken teşhisinde yararlı tanısal bilgi kaynakları olarak hizmet vermektedir.

Mide Asidi

Mide asidinin ana bileşeni hidroklorik asittir. Mideyi kaplayan parietal hücreler tarafından salınan hidrojen ve klorür iyonları mide boşluğunda hidroklorik asit oluşturmak için reaksiyona girer. Parietal hücreler gerektiğinde asit üretimini artıran ve azaltan geri besleme sistemleriyle birleştiğinde bulunur. Asidik ortamın mideyi kaplayan hücrelere zarar vermesini önlemek için, midedeki diğer hücreler mukus üretir, bu da mide zarını yağlar ve asidi nötralize eden bikarbonat içerir.

Bağırsak Mikrobiyomu ve Fekal Mikrobiyota Nakli

İmmünodan ödün verilen hastalar Clostridium difficile enfeksiyonu (CDI) gelişme riski yüksektir. CDI, endişe verici, son on yıl içinde Kuzey Amerika'da salgın oranlarda artmıştır. Bu salgına karşı insan bağırsak mikrobiyomunun rolünü anlamaya olan ilgi artmaktadır. Bir potansiyel tedavi dışkı mikrobiyota nakli (FMT), veya dışkı nakli. FMT sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu olan bir bireyden dışkı bakterileri mikrobiyal çeşitliliği artırmak için bir alıcıya transfer edilen bir süreçtir. Bazı çalışmalar FMT'nin CDI'li hastalar için etkili bir tedavi olduğunu göstermiştir. FMT ayrıca inflamatuar barsak hastalığı gibi diğer gastrointestinal hastalıkların tedavisinde deneysel olarak kullanılmaktadır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter