Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.5: Besin Zinciri Verimliliği
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Trophic Efficiency
 
TRANSCRIPT

27.5: Trophic Efficiency

27.5: Besin Zinciri Verimliliği

Trophic level transfer efficiency (TLTE) is a measure of the total energy transfer from one trophic level to the next. Due to extensive energy loss as metabolic heat, an average of only 10% of the original energy obtained is passed on to the next level. This pattern of energy loss severely limits the possible number of trophic levels in a food chain.

Trophic Level Transfer Efficiency

Following the second law of thermodynamics, large amounts of energy are lost from the ecosystem and from one trophic level to the next as it is transferred and transformed. In biological systems, this energy is lost as metabolic heat during respiration as one organism consumes the next. The measurement of energy transfer from one trophic level to the next is known as trophic level transfer efficiency (TLTE) and is a function of energy production of the present trophic level and that at the previous level. This measurement has broad implications concerning the total length of food chains.

The “10s Rule”

In general, only about 10% of energy is transferred from one trophic level to the next, and this number can vary from 5-20% depending on the ecosystem. This means that 90% of obtained energy is lost at each trophic level, greatly affecting the maximum number of possible levels in the ecosystem. For example, if an ecosystem received 600,000 Kcal of solar energy from the sun, primary producers would pass on only 60,000 Kcal to herbivores, which would pass only 6,000 Kcal to secondary consumers, 600 Kcal to tertiary consumers and 60 Kcal to quaternary consumers at the top of the food chain. An apex predator like a wolf—needing an average of 2000 Kcal per day—would need to consume a very high quantity of secondary or tertiary consumers to meet its calorie quota per day.

Trofik seviye transfer verimliliği (TLTE), bir trofik seviyeden diğerine toplam enerji transferinin bir ölçüsüdür. Metabolik ısı olarak yoğun enerji kaybı nedeniyle, elde edilen orijinal enerjinin sadece %10'u bir sonraki seviyeye aktarılır. Bu enerji kaybı modeli, bir besin zincirindeki olası trofik seviye sayısını ciddi şekilde sınırlar.

Trofik Seviye Transfer Verimliliği

Termodinamiğin ikinci yasasından sonra, ekosistemden büyük miktarda enerji kaybedilir ve bir trofik seviyeden diğerine aktarılır ve dönüştürülür. Biyolojik sistemlerde, bir organizma sonraki tüketir gibi solunum sırasında metabolik ısı olarak bu enerji kaybolur. Enerji transferinin bir trofik seviyeden diğerine ölçülmesi trofik seviye transfer verimliliği (TLTE) olarak bilinir ve mevcut trofik düzeyde ki enerji üretiminin bir fonksiyonudur. Bu ölçüm, besin zincirlerinin toplam uzunluğu ile ilgili geniş etkileri vardır.

"10'lar Kuralı"

Genel olarak, enerjinin sadece yaklaşık % 10'u bir trofik seviyeden diğerine aktarılır ve bu sayı ekosisteme bağlı olarak %5-20 arasında değişebilir. Bu, elde edilen enerjinin %90'ının her trofik düzeyde kaybolduğu ve ekosistemdeki maksimum seviye sayısını büyük ölçüde etkilediği anlamına gelir. Örneğin, bir ekosistem güneşten 600.000 Kcal güneş enerjisi alırsa, birincil üreticiler sadece 60.000 Kcal'ı otoburlara aktarır, bu da ikincil tüketicilere sadece 6.000 Kcal, üçüncül tüketicilere 600 Kcal ve besin zincirinin en tepesindeki 60 Kcal'dan quaterary tüketicilere geçer. Günde ortalama 2000 Kcal'a ihtiyaç duyan bir kurt gibi bir yırtıcının, günlük kalori kotasını karşılayabilmek için çok yüksek miktarda ikincil veya üçüncül tüketici tüketmeleri gerekir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter