Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

23.6: Vergelijkende uitscheidingssystemen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Comparative Excretory Systems
 
TRANSCRIPT

23.6: Comparative Excretory Systems

23.6: Vergelijkende uitscheidingssystemen

Animals have evolved different strategies for excretion, the removal of waste from the body. Most waste must be dissolved in water to be excreted, so an animal’s excretory strategy directly affects its water balance.

Nitrogenous wastes are some of the most significant forms of animal waste. Nitrogen is released when proteins and nucleic acids are broken down for energy or conversion into carbohydrates and fats. Proteins are broken down into amino acids and nucleic acids into nitrogenous bases. The nitrogen-containing amino groups of amino acids and nitrogenous bases are then converted into nitrogenous wastes.

Typical nitrogenous wastes released by animals include ammonia, urea, and uric acid. These excretory strategies involve tradeoffs between conserving energy and water.

The various nitrogenous wastes reflect distinct habitats and evolutionary histories. For example, most aquatic animals are ammonotelic, meaning they directly excrete ammonia. This approach is less energy-intensive than converting ammonia into urea or uric acid before excretion, but also requires more water. For terrestrial organisms, which face perhaps no more significant regulatory threat than dehydration, water conservation is worth the extra energy cost.

Ureotelic animals, like mammals and sharks, convert ammonia into urea before excretion. Urea is less toxic than ammonia and requires less water for removal from the body. Many amphibians that move from aquatic to terrestrial habitats excrete ammonia primarily as tadpoles but excrete mostly urea as adults on land.

Uricotelic organisms, including reptiles, birds, and many insects, convert ammonia into uric acid before excretion. Uric acid is not water-soluble and is excreted as a paste or powder, using very little water. Uric acid is even less toxic than urea. However, converting ammonia into uric acid requires even more energy than conversion into urea.

These different excretory strategies allow animals to meet the unique water and energy demands of their environments.

Dieren hebben verschillende strategieën ontwikkeld voor uitscheiding, het verwijderen van afval uit het lichaam. Het meeste afval moet in water worden opgelost om te worden uitgescheiden, dus de uitscheidingsstrategie van een dier heeft rechtstreeks invloed op zijn waterbalans.

Stikstofhoudend afval is een van de belangrijkste vormen van dierlijk afval. Stikstof komt vrij wanneer eiwitten en nucleïnezuren worden afgebroken voor energie of omzetting in koolhydraten en vetten. Eiwitten worden afgebroken tot aminozuren en nucleïnezuren tot stikstofbasen. De stikstofhoudende aminogroepen van aminozuren en stikstofhoudende basen worden vervolgens omgezet in stikstofhoudend afval.

Typische stikstofhoudende afvalstoffen die door dieren vrijkomen, zijn ammoniak, ureum en urinezuur. Deze uitscheidingsstrategieën omvatten afwegingen tussen het besparen van energie en water.

De verschillende stikstofhoudende afvalstoffen weerspiegelen verschillende habitats en evolutionaire geschiedenissen. De meeste waterdieren zijn bijvoorbeeld ammonotelisch, wat betekent dat ze rechtstreeks ammoniak uitscheiden. Deze appvoorn is minder energie-intensief dan het omzetten van ammoniak in ureum of urinezuur voordat het wordt uitgescheiden, maar vereist ook meer water. Voor terrestrische organismen, die misschien niet meer bedreigd worden door regelgeving dan uitdroging, is waterbesparing de extra energiekosten waard.

Ureotelische dieren, zoals zoogdieren en haaien, zetten ammoniak om in ureum voordat ze worden uitgescheiden. Ureum is minder giftig dan ammoniak en heeft minder water nodig om uit het lichaam te worden verwijderd. Veel amfibieën die van aquatische naar terrestrische habitats gaan, scheiden ammoniak voornamelijk uit als kikkervisjes, maar scheiden voornamelijk ureum uit als volwassen dieren op het land.

Uricotelische organismen, waaronder reptielen, vogels en vele insecten, zetten ammoniak om in urinezuur voordat ze worden uitgescheiden. Urinezuur is niet in water oplosbaar en wordt met zeer weinig water als pasta of poeder uitgescheiden. Urinezuur is zelfs minder giftig dan ureum. Het omzetten van ammoniak in urinezuur kost echter nog meer energie dan het omzetten in ureum.

Deze verschillende uitscheidingsstrategieëndieren in staat stellen te voldoen aan de unieke water- en energiebehoeften van hun omgeving.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter