Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.6: Korelasyon ve Nedensellik
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Correlation and Causation
 
TRANSCRIPT

1.6: Correlation and Causation

1.6: Korelasyon ve Nedensellik

Overview

Statistical tests can calculate whether there is a relationship, or correlation, between independent and dependent variables. An indirect relationship of the variables signifies a correlation while a direct relationship shows causation. If it is determined that no connection exists between the variables, then the correlation is a coincidence.

Correlation versus Causation

If the dependent variable increases or decreases when the independent variable increases, there is a positive or negative correlation, respectively, between the two variables. If this relationship is indirect, then it is due to a correlation. However, a direct relationship would signify causation.

For example, if a researcher wants to determine the cause of tail-loss in five different gecko populations, and finds a negative relationship between the number of geckos without tails and the number of parasitic ticks in crows, this result would constitute a negative correlation and indicate that the crow parasite is not directly causing tail-loss in geckos.

However, if the crows had been counted near each gecko population, a positive relationship between the number of crows and tailless geckos may have been found. If, after examining the contents of the crows’ stomachs, the missing gecko tails were discovered, the number of crows would have directly determined the number of tails lost by the geckos—indicating causation. If the gecko tails had not been found in the crows’ stomachs, then the correlation could have been coincidental.

Importantly, in this example, there is a negative correlation between the number of crows and the number of parasitic crow ticks. In actuality, the number of crow parasites is likely to increase with increasing numbers of crows, a positive correlation. In this scenario, the number of crow ticks would also be positively correlated with the number of tailless lizards. However, unlike the relationship between populations of crows and tailless lizards, the numbers of ticks and tailless lizards are not causally related.

Genel bakış

İstatistiksel testler, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasında bir ilişki veya korelasyon olup olmadığını hesaplayabilir. Değişkenlerin dolaylı bir ilişkisi bir korelasyon anlamına gelirken, doğrudan bir ilişki nedenselliği gösterir. Değişkenler arasında bağlantı olmadığı tespit edilirse, korelasyon bir tesadüftür.

Korelasyon ve Nedensellik

Bağımsız değişken arttığında bağımlı değişken artar veya azalırsa, iki değişken arasında sırasıyla pozitif veya negatif bir korelasyon olur. Bu ilişki dolaylı ise, o zaman bir korelasyon kaynaklanmaktadır. Ancak, doğrudan bir ilişki nedensellik anlamına getirecektir.

Örneğin, bir araştırmacı beş farklı kertenkele popülasyonunda kuyruk kaybının nedenini belirlemek isterse ve kuyruksuz kertenkele sayısı ile kargalarda parazitke sayısı arasında negatif bir ilişki bulursa, bu sonuç negatif bir korelasyon oluşturur ve karga parazitinin kertenkelelerde kuyruk kaybına doğrudan neden olmadığını gösterir.

Ancak, kargalar her kertenkele popülasyonuna yakın sayılmış olsaydı, karga sayısı ile kuyruksuz kertenkelesayısı arasında olumlu bir ilişki bulunabilirdi. Eğer, kargaların midelerinin içeriği incelendikten sonra, kayıp kertenkele kuyrukları keşfedilmiş olsaydı, kargaların sayısı kertenkelelerin kaybettiği kuyruk sayısını doğrudan belirlemiş olurdu. Eğer kertenkele kuyrukları kargaların midesinde bulunmamış olsaydı, o zaman korelasyon tesadüfi olabilirdi.

Daha da önemlisi, bu örnekte, karga sayısı ile parazitkar karga keneler sayısı arasında negatif bir korelasyon vardır. Gerçekte, karga parazitlerinin sayısı karga ların artan sayıda, pozitif bir korelasyon ile artması muhtemeldir. Bu senaryoda, karga keneler sayısı da olumlu kuyruksuz kertenkele sayısı ile ilişkili olacaktır. Ancak, karga ve kuyruksuz kertenkele popülasyonları arasındaki ilişkinin aksine, kene ve kuyruksuz kertenkele lerin sayısı nedensel olarak ilişkili değildir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter