Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.4: Elektrokimyasal Gradyan Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is an Electrochemical Gradient?
 
TRANSCRIPT

5.4: What is an Electrochemical Gradient?

5.4: Elektrokimyasal Gradyan Nedir?

Adenosine triphosphate, or ATP, is considered the primary energy source in cells. However, energy can also be stored in the electrochemical gradient of an ion across the plasma membrane, which is determined by two factors: its chemical and electrical gradients.

The chemical gradient relies on differences in the abundance of a substance on the outside versus the inside of a cell and flows from areas of high to low ion concentration. In contrast, the electrical gradient revolves around an ion’s electrical charge and the overall charges of the intracellular and extracellular environments.

The electrical gradient of a positively-charged ion flows from positive to negative regions, while the reverse is true for negatively-charged ions. It is the combined action of these electrical and chemical factors that determine the ultimate direction of an electrochemical gradient. When an ion moves along this path, down its electrochemical gradient, energy is freed that can then power diverse biological processes.

Adenozin trifosfat veya ATP, hücrelerde birincil enerji kaynağı olarak kabul edilir. Ancak, enerji de plazma membran arasında bir iyon un elektrokimyasal gradyan saklanabilir, hangi iki faktör tarafından belirlenir: kimyasal ve elektrik gradyanları.

Kimyasal degrade, bir maddenin hücrenin içine karşı dıştaki bolluğundaki farklılıklara dayanır ve yüksekten düşük iyon konsantrasyonuna doğru akar. Buna karşılık, elektrik gradyanı bir iyonun elektrik yükü ve hücre içi ve hücre dışı ortamların genel yükleri etrafında döner.

Pozitif yüklü iyonun elektriksel gradyanı pozitif ten negatif bölgelere akarken, negatif yüklü iyonlar için tersi doğrudur. Bir elektrokimyasal degradenihai yönünü belirlemek bu elektriksel ve kimyasal faktörlerin kombine eylemdir. Bir iyon bu yolda hareket ettiğinde, elektrokimyasal gradyanaşağı, enerji serbest bırakılır ve bu da farklı biyolojik süreçlere güç verebilir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter