Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

14.4: RNA Yapısı

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
RNA Structure
 
TRANSKRİPT

14.4: RNA Yapısı

Genel Bakış

RNA'nın temel yapısı, beş karbonlu bir şeker ve dört nitrojenli bazdan birinden oluşur. Çoğu RNA tek sarmallı olmasına rağmen, karmaşık ikincil ve üçüncül yapılar oluşturabilir. Bu tür yapılar, transkripsiyon ve çevirinin düzenlenmesinde önemli rol oynar.

Farklı RNA Türleri Aynı Temel Yapıya Sahiptir

Üç ana ribonükleik asit (RNA) türü vardır: haberci RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA) ve ribozomal RNA (rRNA). Her üç RNA türü de tek sarmallı bir nükleotid zincirinden oluşur. Her nükleotid, beş karbonlu şeker ribozundan oluşur. Ribozun karbon molekülleri birden beşe kadar numaralandırılmıştır. Beş numaralı karbon bir fosfat grubu ve bir numaralı karbon bir azotlu baz taşır.

RNA — adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve urasil (U) içinde dört nitrojenli baz vardır. Urasil, DNA'da bulunmayan ve bunun yerine timin (T) kullanan RNA'daki tek bazdır. Transkripsiyon sırasında RNA, yeni RNA bazlarının DNA bazlarına tamamlayıcı bağlanmasına dayanan bir DNA şablonundan sentezlenir; A, T'ye bağlanır, G, C'ye bağlanır, C, G'ye bağlanır ve U, A'ya bağlanır.

RNA Düzeneği Tek Yönlüdür

DNA gibi, RNA'daki bitişik nükleotidler fosfodiester bağlarıyla birbirine bağlanır. Bu bağlar, bir nükleotidin fosfat grubu ile bitişik nükleotidin ribozundaki bir hidroksil (– OH) grubu arasında oluşur.

Bu yapı RNA'ya yönlülüğünü verir; yani nükleotid zincirinin iki ucu farklıdır. Ribozun beş numaralı karbonu, bağlı olmayan bir fosfat grubu taşır ve bu da 5 ’ end (beş üssü okuyun). Nükleotid zincirinin diğer ucundaki son riboz, 3 numaralı karbonda serbest bir hidroksil (– OH) grubuna sahiptir; bu nedenle, RNA molekülünün bu ucuna 3 ’ son. Transkripsiyon sırasında zincire nükleotidler eklendiğinde, 5 ’ yeni nükleotidin fosfat grubu 3 ’ büyüyen zincirin hidroksil grubu. Bu nedenle, RNA her zaman 5 ’ 3'e ’ yönündedir.

RNA İkincil Yapılar Oluşturabilir

İkincil yapılar, aynı tek sarmallı RNA üzerindeki uzak nükleotidler arasında tamamlayıcı baz eşleşmesiyle oluşturulur. Firkete ilmekleri, birbirlerinin 5-10 nükleotidinde tamamlayıcı baz çiftlenmesiyle oluşturulur. Kök ilmekler, 50 ila yüzlerce nükleotit ile ayrılan bazların eşleştirilmesiyle oluşturulur. Prokaryotlarda, bu ikincil yapılar, transkripsiyonel düzenleyiciler olarak işlev görür. Örneğin, bir firkete ilmeği, transkripsiyon enzimleri bu yapıyla karşılaştığında, mRNA'dan ayrılacak ve transkripsiyon duracak şekilde bir sonlandırma sinyali olarak hizmet edebilir. 3 ’ veya 5 ’ uçlar ayrıca, RNA'yı bozan ribonükleaz enzimlerinin bağlanmasını önleyerek ökaryotlarda mRNA stabilitesini düzenler.

İkincil yapılar, pseudoknot adı verilen daha karmaşık üçüncül yapılar oluşturabilir. Pseudoknotlar, ikincil yapıların döngü bölgelerindeki bazlar, döngü dışındaki tamamlayıcı bazlarla etkileşime girdiğinde oluşur. Bu üçüncül yapılar, RNA yapısı ve işlevinde önemli roller oynar.

tRNA'nın İkincil ve Üçüncül Yapısı Protein Sentezine Olanak Sağlar

tRNA'lar, mRNA'nın proteinlere çevrilmesi sırasında adaptör molekülleri görevi görür. Bir uçta, tRNA'lar bir amino asit taşır. Diğer uçta, belirli bir amino asidi kodlayan üç nükleotidlik bir dizi olan bir mRNA kodonuna bağlanırlar. tRNA molekülleri genellikle 70-80 nükleotid uzunluğundadır ve yonca yaprağına benzeyen bir kök-halka yapısına katlanır. Dört gövdeden üçü, 7-8 baz içeren ilmeklere sahiptir. Dördüncü gövde halkasızdır ve ücretsiz 5 ’ ve 3 ’ RNA sarmalının uçları. 3 ’ end, amino asit alıcı sitesi olarak işlev görür.

tRNA'nın üç boyutlu yapısı, bir ucunda amino asit bağlanma bölgesi ve diğer ucunda bir antikodon olmak üzere L şeklindedir. Antikodonlar, mRNA kodonuna tamamlayıcı olan üç nükleotidin dizileridir. TRNA'nın bu özel şekli, protein sentezinin gerçekleştiği ribozomlara bağlanmasını sağlar.


Önerilen Okuma

Tags

RNA Structure Ribonucleic Acid Nucleotides Ribose Phosphate Group Nitrogenous Bases Adenine Guanine Cytosine Uracil DNA Transcription MRNA Synthesis Complementary Bases Phosphodiester Bonds Sugar-phosphate Backbone Five Prime End Three Prime End Single-stranded RNA Secondary Structures Tertiary Structures Regulation Of Transcription And Translation

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter