Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

14.4: RNA Yapısı
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
RNA Structure
 
TRANSCRIPT

14.4: RNA Structure

14.4: RNA Yapısı

Overview

The basic structure of RNA consists of a five-carbon sugar and one of four nitrogenous bases. Although most RNA is single-stranded, it can form complex secondary and tertiary structures. Such structures play essential roles in the regulation of transcription and translation.

Different Types of RNA Have the Same Basic Structure

There are three main types of ribonucleic acid (RNA): messenger RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA), and ribosomal RNA (rRNA). All three RNA types consist of a single-stranded chain of nucleotides. Each nucleotide is composed of the five-carbon sugar ribose. The carbon molecules of ribose are numbered one through five. Carbon number five carries a phosphate group and carbon number one a nitrogenous base.

There are four nitrogenous bases in RNA—adenine (A), guanine (G), cytosine (C), and uracil (U). Uracil is the only base in RNA that is not present in DNA, which uses thymine (T) instead. During transcription, RNA is synthesized from a DNA template based on complementary binding of the new RNA bases to the DNA bases; A binds to T, G binds to C, C binds to G, and U binds to A.

RNA Assembly Is Unidirectional

Like DNA, adjacent nucleotides in RNA are linked together through phosphodiester bonds. These bonds form between the phosphate group of one nucleotide and a hydroxyl (–OH) group on the ribose of the adjacent nucleotide.

This structure lends RNA its directionality—that is, the two ends of the chain of nucleotides are different. Carbon number five of ribose carries an unbound phosphate group which gives rise to the name 5’ end (read five prime). The last ribose at the other end of the nucleotide chain has a free hydroxyl (–OH) group at carbon number 3; hence, this end of the RNA molecule is called 3’ end. As nucleotides are added to the chain during transcription, the 5’ phosphate group of the new nucleotide reacts with the 3’ hydroxyl group of the growing chain. Therefore, RNA is always assembled in the 5’ to 3’ direction.

RNA Can Form Secondary Structures

Secondary structures are formed by complementary base pairing between distant nucleotides on the same single-stranded RNA. Hairpin loops are formed by complementary pairing of bases within 5-10 nucleotides of each other. Stem-loops are formed by pairing of bases that are separated by 50 to hundreds of nucleotides. In prokaryotes, these secondary structures function as transcriptional regulators. For instance, a hairpin loop can serve as a termination signal such that when transcription enzymes encounter this structure, they detach from the mRNA and transcription stops. Stem-loops or hairpin loops at the 3’ or 5’ ends also regulate mRNA stability in eukaryotes by preventing the binding of ribonucleases—enzymes that degrade RNA.

Secondary structures can form more complicated tertiary structures called pseudoknots. Pseudoknots are formed when bases in the loop regions of secondary structures interact with complementary bases outside the loop. These tertiary structures play essential roles in RNA structure and function.

The Secondary and Tertiary Structure of tRNA Enables Protein Synthesis

tRNAs serve as adaptor molecules during the translation of mRNA into proteins. At one end, tRNAs carry an amino acid. At the other end, they bind to an mRNA codon—a sequence of three nucleotides that encodes a specific amino acid. tRNA molecules are usually 70-80 nucleotides long and fold into a stem-loop structure that resembles a cloverleaf. Three of the four stems have loops containing 7-8 bases. The fourth stem is unlooped and includes the free 5’ and 3’ ends of the RNA strand. The 3’ end acts as the amino acid acceptor site.

The three-dimensional structure of tRNA is L-shaped, with the amino acid binding site at one end and an anticodon at the other end. Anticodons are sequences of three nucleotides that are complementary to the mRNA codon. This peculiar shape of the tRNA enables it to bind to ribosomes, where protein synthesis occurs.

Genel bakış

RNA'nın temel yapısı beş karbonlu şeker ve dört azotlu bazdan oluşur. Çoğu RNA tek iplikli olmasına rağmen, karmaşık ikincil ve üçüncül yapılar oluşturabilir. Bu tür yapılar transkripsiyon ve çevirinin düzenlenmesinde önemli rol oynarlar.

Farklı RNA Türleri Aynı Temel Yapıya Sahiptir

Ribonükleik asit (RNA) üç ana türü vardır: haberci RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA) ve ribozomal RNA (rRNA). Her üç RNA tipi de tek iplikli nükleotit ler zincirinden oluşur. Her nükleotit beş karbonlu şeker ribozundan oluşur. Ribozun karbon molekülleri 1'den 5'e kadar numaralandırılır. Beş numaralı karbon fosfat grubu ve bir numaralı karbon azotlu baz taşır.

RNA-adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve urasil (U) olmak üzere dört azotlu baz vardır. Urasil, RNA'da DNA'da bulunmayan ve bunun yerine timin (T) kullanan tek bazdır. Transkripsiyon sırasında, RNA dna bazları için yeni RNA bazları tamamlayıcı bağlama dayalı bir DNA şablonu sentezlenir; Bir T'ye, G C'ye, C G'ye, U ise A'ya bağlanır.

RNA Montajı Tek Yönlü

DNA gibi, RNA'daki komşu nükleotitler fosfodiester bağları ile birbirine bağlanır. Bu bağlar bir nükleotitin fosfat grubu ile komşu nükleotitin ribozundaki hidroksil (–OH) grubu arasında oluşur.

Bu yapı RNA'ya yönünü verir, yani nükleotidler zincirinin iki ucu farklıdır. Ribozun beş numaralı karbonu, 5' sonuna (beş asal okunur) yol açan bağlanmamış bir fosfat grubu taşır. Nükleotit zincirinin diğer ucundaki son ribozun karbon numarası 3'te serbest hidroksil (–OH) grubu vardır; bu nedenle, RNA molekülünün bu ucunu 3' sonu olarak adlandırılır. Transkripsiyon sırasında zincire nükleotidler eklendikçe, yeni nükleotitin 5' fosfat grubu büyüyen zincirin 3' hidroksil grubu ile reaksiyona girer. Bu nedenle, RNA her zaman 5'ten 3'e kadar monte edilir.

RNA İkincil Yapılar Oluşturabilir

İkincil yapılar, aynı tek iplikli RNA'daki uzak nükleotitler arasındaki tamamlayıcı baz eşleşmesi ile oluşur. Saç tokası döngüleri, 5-10 nükleotit içindeki bazların birbirini tamamlayan eşleştirmesi ile oluşur. Kök döngüler, 50 ile yüzlerce nükleotit arasında ayrılan bazların eşleşmesi ile oluşur. Prokaryotlarda bu ikincil yapılar transkripsiyonel düzenleyiciler olarak işlev görürler. Örneğin, bir saç tokası döngüsü transkripsiyon enzimleri bu yapıyla karşılaştığında mRNA'dan kopup transkripsiyon durur gibi bir sonlandırma sinyali görevi görebilir. 3' veya 5' uçlarında kök halkaları veya saç tokası döngüleri, rna'yı bozan ribonükleazların bağlanmasını engelleyerek ökaryotlarda mRNA stabilitesini de düzenler.

İkincil yapılar pseudoknot adı verilen daha karmaşık üçüncül yapılar oluşturabilir. Pseudoknot'lar, ikincil yapıların döngü bölgelerindeki bazlar döngü dışındaki tamamlayıcı bazlarla etkileşime girdiğinde oluşur. Bu üçüncül yapılar RNA yapısı nda ve işlevinde önemli roller oynarlar.

TRNA'nın Sekonder ve Tersiyer Yapısı Protein Sentezini Sağlar

tRNA'lar mRNA'nın proteinlere çevrilmesi sırasında adaptör molekülolarak kullanılır. Bir uçta, tRNA'lar bir amino asit taşırlar. Diğer uçta, belirli bir amino asidi kodlayan üç nükleotitten oluşan bir dizi olan bir mRNA kodonuna bağlanır. tRNA molekülleri genellikle 70-80 nükleotit uzunluğundadır ve yonca yaprağına benzeyen bir kök-döngü yapısına katlanır. Dört sapTan üçünde 7-8 baz içeren döngüler vardır. Dördüncü kök unlooped ve RNA iplikçik serbest 5 ' ve 3 ' biter içerir. 3' sonu amino asit kabul sitesi olarak hareket eder.

tRNA'nın üç boyutlu yapısı L şeklindedir, bir ucunda amino asit bağlama alanı, diğer ucunda ise bir antikodon vardır. Antikodonlar, mRNA kodonuna tamamlayıcı olan üç nükleotit dizisidir. TRNA'nın bu tuhaf şekli, protein sentezinin gerçekleştiği ribozomlara bağlanmasını sağlar.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter