Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.1: Duyu Sistemi Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is a Sensory System?
 
TRANSCRIPT

19.1: What is a Sensory System?

19.1: Duyu Sistemi Nedir?

Sensory systems detect stimuli—such as light and sound waves—and transduce them into neural signals that can be interpreted by the nervous system. In addition to external stimuli detected by the senses, some sensory systems detect internal stimuli—such as the proprioceptors in muscles and tendons that send feedback about limb position.

Sensory systems include the visual, auditory, gustatory (taste), olfactory (smell), somatosensory (touch, pain, temperature, and proprioception), and vestibular (balance, spatial orientation) systems.

All sensory systems have receptor cells that are specialized to detect a particular type of stimulus. For example, hair cells in the inner ear have cilia that move in the presence of sound waves, while olfactory receptor neurons in the nasal cavity have receptors that bind to odorant molecules.

The presence of an appropriate stimulus triggers electrochemical changes in the nervous system. This stimulus typically changes the membrane potential of a sensory neuron, triggering an action potential. The information is then transmitted from the sensory organ to the spinal cord and then the brain, or directly to the brain (as in the visual system).

The different types of sensory information—also called modalities—travel in different pathways through the central nervous system, but most are transmitted to the thalamus—a structure in the middle of the brain. From here, sensory information is typically sent to areas of the cerebral cortex dedicated to the analysis of specific modalities—for instance, primary visual cortex or primary auditory cortex.

These areas, in turn, send information to the association cortex, where sensory information is integrated with other types of information for higher-level analysis. Ultimately, the neural processing that occurs throughout these pathways and networks allows for accurate perception of sensory stimuli—such as the identity and location of objects in the visual world, or the understanding of speech.

Duyu sistemleri ışık ve ses dalgaları gibi uyaranları algılar ve sinir sistemi tarafından yorumlanabilecek sinirsel sinyallere aktarAbilir. Duyular tarafından algılanan dış uyaranlara ek olarak, bazı duyu sistemleri iç uyaranları algılarlar(kas ve tendonlardaki proprioseptörler gibi) ekstremite pozisyonu hakkında geri bildirim gönderirler.

Duyu sistemleri görsel, işitsel, tat (tat), koku (koku), somatosensoriyel (dokunma, ağrı, sıcaklık ve propriosepsiyon) ve vestibüler (denge, mekansal yönelim) sistemleri içerir.

Tüm duyu sistemleri uyarıcı belirli bir tür tespit etmek için uzmanlaşmış reseptör hücreleri var. Örneğin, iç kulaktaki saç hücrelerinde ses dalgalarının varlığında hareket eden silya bulunurken, burun boşluğundaki koku reseptör nöronları koku moleküllerine bağlanan reseptörlere sahiptir.

Uygun bir uyarıcının varlığı sinir sistemindeelektrokimyasal değişiklikleri tetikler. Bu uyarıcı genellikle bir duyusal nöronun membran potansiyelini değiştirir, bir eylem potansiyelini tetikleyen. Bu bilgi daha sonra duyu organından omuriliğe ve sonra beyne veya doğrudan beyne (görme sisteminde olduğu gibi) iletilir.

Duyusal bilgi farklı türleri-aynı zamanda modaliteleri denir-merkezi sinir sistemi ile farklı yollarda seyahat, ama çoğu talamus iletilir-beynin ortasında bir yapı. Buradan, duyusal bilgiler genellikle serebral korteksin belirli yöntemlerin analizine adanmış alanlara gönderilir-örneğin, birincil görsel korteks veya birincil işitsel korteks.

Bu alanlar, buna karşılık, duyusal bilgi üst düzey analiz için diğer bilgi türleri ile entegre olduğu dernek korteksine bilgi gönderir. Sonuç olarak, bu yollar ve ağlar boyunca meydana gelen nöral işleme, nesnelerin görsel dünyadaki kimliği ve konumu veya konuşma anlayışı gibi duyusal uyaranların doğru algılanmasına olanak tanır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter