Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här beskrivs en headspace-gaskromatografi-tandem-kvadrupolmasspektrometri (HS-GC-MS/MS) metod lämplig för bestämning av trimetylamin (TMA) i animaliska läkemedel. Protokollet omfattar provförbehandling, headspace-behandling, analysförhållanden, metodologisk validering och bestämning av TMA i djurbaserade läkemedel.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter