Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

17.2: Bağırsak Anatomisi
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Anatomy of the Intestines
 
TRANSCRIPT

17.2: Anatomy of the Intestines

17.2: Bağırsak Anatomisi

Although digestion of proteins, carbohydrates, and lipids may begin in the stomach, it is completed in the intestine. The absorption of nutrients, water, and electrolytes from food and drink also occur in the intestine. The intestines can be divided into two structurally distinct organs—the small and large intestines.

Small Intestines

The small intestine is an ~22 meter-long tube with an inner diameter of just 2.5 cm. Since most nutrients are absorbed here, the inner lining of the small intestine is highly convoluted and covered in finger-like extensions called villi, each containing hundreds of microvilli. The folds, villi, and microvilli of the small intestine amplify the surface area of absorption 60 to 120 times. The increased surface area provides ample opportunity for nutrients to be absorbed.

The small intestine connects to the stomach by the pyloric sphincter, which closes off when chyme moves into the duodenum—the beginning of the small intestine. The middle and largest part of the small intestine is the jejunum. The ileum ends the small intestine, where it attaches to the large intestine by the ileocecal valve.

The Large Intestines

The large intestine starts at the cecum. The appendix, a small lymphatic structure, dangles from the bottom of the cecum. Above the cecum, starts the ascending colon followed by the transverse colon. They absorb most of the remaining water and electrolytes from the chyme, turning it to feces. The descending colon, sigmoid colon, and rectum store feces until elimination through the anus.

Overall the large intestine is about 1.5 m long with an inner diameter of 4.8 cm. It does not contain folds and villi, but the absorptive epithelial cells have microvilli. The large intestine is home to a bacterial ecosystem, which performs the final stages of digestion—breaking down cellulose and fiber, compounds which the stomach and small intestine are ill-equipped to process.

Bacterial Diversity

The large intestine contains over 700 different species of bacteria. Bacterial diversity is thought to be related to obesity and the development of Type 2 diabetes. Obese individuals have fewer bacterial strains than their non-obese counterparts. Low bacterial diversity has also been associated with insulin resistance. The intestinal bacterial ecosystem—the gut biome—is established shortly after birth, with those babies being breastfed developing their gut biome from bacteria present in breast milk. After birth, the biome is shaped by an individual’s genetics, diet, age, sex, and their immune system. External factors like diet, health status, medications, and geographical location also significantly influence the complexity of the gut biome.

Proteinlerin, karbonhidratların ve lipidlerin sindirimi midede başlasa da bağırsakta tamamlanır. Besin, su ve yiyecek ve içecek elektrolitlerin emilimi de bağırsakta meydana gelir. Bağırsaklar iki yapısal olarak farklı organlara ayrılabilir- ince ve kalın bağırsak.

İnce Bağırsaklar

İnce bağırsak sadece 2,5 cm bir iç çapı ile ~ 22 metre uzunluğunda tüp. Çoğu besin burada emilir bu yana, ince bağırsağın iç astar ı son derece kıvrık ve her biri yüzlerce mikrovilli içeren villi adı verilen parmak benzeri uzantılarla kaplıdır. İnce bağırsağın kıvrımları, villi ve mikrovilleri emilimin yüzey alanını 60-120 kez arttırır. Artan yüzey alanı besinlerin emilmesi için yeterli fırsat sağlar.

İnce bağırsak pilorik sfinkter tarafından mideye bağlanır, chyme duodenum içine hareket ettiğinde kapanır- ince bağırsağın başlangıcı. İnce bağırsağın orta ve en büyük kısmı jejunumdur. Ileum ince bağırsak biter, onunlaoselal kapak tarafından kalın bağırsak bağlanır nerede.

Kalın Bağırsaklar

Kalın bağırsak çekumbaşlar. Apandis, küçük bir lenfatik yapı, çekum altından sallanır. Çekum un üzerinde, enine kolon takip eden yükselen kolon başlar. Kalan suyun ve elektrolitlerin çoğunu şimden emerler ve dışkıya çevirirler. Azalan kolon, sigmoid kolon, ve rektum anüs ile ortadan kaldırılması kadar dışkı saklamak.

Genel olarak kalın bağırsak yaklaşık 1,5 m uzunluğunda ve iç çapı 4,8 cm'dir. Kıvrımlar ve villi içermez, ancak ezit epitel hücreleri mikrovilli vardır. Kalın bağırsak sindirim son aşamalarında gerçekleştirir bir bakteri ekosistemi ev-selüloz ve lif yıkmak, mide ve ince bağırsak işlemek için kötü donanımlı olan bileşikler.

Bakteriyel Çeşitlilik

Kalın bağırsak bakteri 700'den fazla farklı tür içerir. Bakteriyel çeşitliliğin obezite ve Tip 2 diyabet gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Obez bireylerin olmayan obez meslektaşlarıdaha az bakteriyel suşları var. Düşük bakteriyel çeşitlilik de insülin direnci ile ilişkili olmuştur. Bağırsak bakteri siken ekosistemi-bağırsak biyomu- doğumdan kısa bir süre sonra kurulur, bu bebekler anne sütünde bulunan bakterilerden bağırsak biyomlarını geliştirerek emzirilirler. Doğumdan sonra, biyom bireyin genetik, diyet, yaş, cinsiyet ve bağışıklık sistemi tarafından şekillendirilir. Diyet gibi dış faktörler, sağlık durumu, ilaçlar, ve coğrafi konumu da önemli ölçüde bağırsak biyomu karmaşıklığını etkiler.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter