Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.5: İşitme
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Hearing
 
TRANSCRIPT

19.5: Hearing

19.5: İşitme

When we hear a sound, our nervous system is detecting sound waves—pressure waves of mechanical energy traveling through a medium. The frequency of the wave is perceived as pitch, while the amplitude is perceived as loudness.

Sound waves are collected by the external ear and amplified as they travel through the ear canal. When sounds reach the junction between the outer and middle ear, they vibrate the tympanic membrane—the eardrum. The resulting mechanical energy causes the attached ossicles—a set of small bones in the middle ear—to move.

The ossicles vibrate the oval window, the outermost part of the inner ear. In the labyrinth of the inner ear, the sound wave energy is transferred to the cochlea—a coiled structure in the inner ear—causing the fluid within it to move. The cochlea contains receptors that transduce mechanical sound waves into electrical signals that can be interpreted by the brain. Sounds within the hearing range vibrate the basilar membrane in the cochlea and are detected by hair cells on the organ of Corti, the site of transduction.

Along the primary auditory pathway, the signals are sent through the auditory nerve to the cochlear nuclei in the brainstem. From here, they travel to the inferior colliculus of the midbrain and up to the thalamus, and then to the primary auditory cortex. Along this pathway, information about the sound is maintained such that once the signal reaches the primary auditory cortex, basic characteristics (like pitch) can be identified and perceived. From the primary auditory cortex, sound information is sent to nearby areas of the cerebral cortex for higher-level processing—such as Wernicke’s area, which is critical for understanding speech.

Bir ses duyduğumuzda, sinir sistemimiz ses dalgalarını algılar. Dalganın frekansı perde olarak algılanırken, genlik yükseklik olarak algılanır.

Ses dalgaları dış kulak tarafından toplanır ve kulak kanalından geçerken güçlenir. Sesler dış ve orta kulak arasındaki kavşağa ulaştığında, timpanik membranı titreştirerler- kulak zarı. Ortaya çıkan mekanik enerji, orta kulaktaki bir dizi küçük kemik olan bağlı kemikçiklerin hareket etmesini sağlar.

Kemikçikler oval pencereyi titreştirer, iç kulağın en dış kısmı. İç kulağın labirentinde, ses dalgası enerjisi iç kulaktaki sarmal bir yapı olan koklea'ya aktarılır ve içindeki sıvının hareket etmesini sağlar. Koklea, mekanik ses dalgalarını beyin tarafından yorumlanabilecek elektrik sinyallerine aktaran reseptörler içerir. İşitme aralığındaki sesler kokleadaki baziler membranı titreştirir ve transdüksiyon bölgesi Corti'nin organındaki saç hücreleri tarafından tespit edilir.

Birincil işitsel yol boyunca, sinyaller beyin sapındaki koklear çekirdeklere işitsel sinir yoluyla gönderilir. Buradan, orta beynin alt koliulusuna ve talamusa, sonra da birincil işitsel kortekse gidiyorlar. Bu yol boyunca, ses hakkında bilgi, sinyal birincil işitsel kortekse ulaştığında temel özelliklerin (perde gibi) tanımlanabileceği ve algılanabileceği şekilde korunur. Birincil işitsel korteksten, ses bilgileri daha üst düzey işleme için serebral korteksin yakın bölgelerine gönderilir -wernicke's alan gibi, hangi konuşma anlamak için önemlidir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter