Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.4: Koruma Biyolojisi Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Conservation Biology?
 
TRANSCRIPT

29.4: What is Conservation Biology?

29.4: Koruma Biyolojisi Nedir?

Conservation biology is a scientific field that focuses on the preservation of biodiversity in order to protect ecosystems while meeting the needs of the human population. Humans require properly functioning ecosystems to maintain our supply of natural resources, including food, medicines, and building materials.

Ecosystems also perform critical services, such as purifying our air and water. A large body of evidence indicates that such ecosystem services depend on biodiversity. Furthermore, the importance of conservation extends beyond the material needs of the current human population. Many philosophical and religious traditions argue that we bear the responsibility of preserving healthy environments for future generations of people and that non-human species have an inherent right to exist.

Human activities are the primary threat to biodiversity and ecosystem health. These activities include deforestation, pollution, overharvesting of wild species, the introduction of non-native species, and global climate change caused by the burning of fossil fuels. To mitigate these threats, conservation biology combines genetics, climatology, ecology, social sciences, and many other disciplines to both identify and prevent the loss of biodiversity.

Koruma biyolojisi, insan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılarken ekosistemleri korumak için biyolojik çeşitliliğin korunmasına odaklanan bilimsel bir alandır. İnsanlar gıda, ilaç ve yapı malzemeleri de dahil olmak üzere doğal kaynak tedarikimizi korumak için düzgün işleyen ekosistemlere ihtiyaç duyarlar.

Ekosistemler aynı zamanda hava ve suyumuzu arındırmak gibi kritik hizmetler de gerçekleştirir. Büyük bir kanıt gövdesi, bu tür ekosistem hizmetlerinin biyolojik çeşitliliğe bağlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, korumanın önemi mevcut insan nüfusunun maddi ihtiyaçlarının ötesine uzanır. Birçok felsefi ve dini gelenek, gelecek nesiller için sağlıklı ortamları koruma sorumluluğutaşıdığımızı ve insan olmayan türlerin var olmaya doğal bir hakkı olduğunu savunur.

İnsan faaliyetleri biyolojik çeşitlilik ve ekosistem sağlığı için birincil tehdittir. Bu faaliyetler arasında ormansızlaşma, kirlilik, yabani türlerin aşırı hasat edilmesi, yerli olmayan türlerin tanıtılması ve fosil yakıtların yakılmasının neden olduğu küresel iklim değişikliği yer almaktadır. Bu tehditleri azaltmak için koruma biyolojisi genetik, klimatoloji, ekoloji, sosyal bilimler ve diğer birçok disiplini bir araya getirerek biyolojik çeşitliliğin kaybını hem tanımlar hem de önler.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter