Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

32.1: Popülasyon Genetiği Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Population Genetics?
 
TRANSCRIPT

32.1: What is Population Genetics?

32.1: Popülasyon Genetiği Nedir?

A population is composed of members of the same species that simultaneously live and interact in the same area. When individuals in a population breed, they pass down their genes to their offspring. Many of these genes are polymorphic, meaning that they occur in multiple variants. Such variations of a gene are referred to as alleles. The collective set of all the alleles within a population is known as the gene pool.

While some alleles of a given gene might be observed commonly, other variants may be encountered at a much lower frequency. Gene pools are not static. The frequency and occurrence of alleles in a gene pool may change over time. For instance, allele frequencies change due to random mutations, natural selection, migration, and chance.

Population genetics examines genetic variation within and between populations, and changes in allele frequencies across generations. Population geneticists use mathematical models to investigate and predict allele frequencies in populations.

Comparative Population Genetics and Its Implications

The gene pools of natural populations may vary significantly. One goal of population genetics is to determine genetic variation among different populations of the same species. Studying such variations has implications for species health, domestication, management and conservation. For instance, increased urbanization gradually fragments natural landscapes and leads to habitat loss, division, and isolation of natural populations. Comparing the genetic makeup of different populations can provide insights about gene flow, and is important for maintaining wildlife populations. Understanding the gene pool of endangered species is crucial for conserving biodiversity in the global ecosystem.

Human Health and Population Genetics

Population genetics can also be used to investigate the genetic variation within and among human populations. Differences in allele frequencies underlie the variation in the occurrence of certain hereditary diseases, such as Tay-Sachs disease in the Ashkenazi Jewish population or beta-thalassemia in Mediterranean populations.

Population genetics is also used to understand the genetic basis of other human characteristics. For instance, population genetics has been used to study how natural selection has shaped innate immunity, body height, and longevity.

Bir popülasyon aynı anda yaşayan ve aynı bölgede etkileşim aynı türün üyeleri oluşur. Bir popülasyondaki bireyler ürediğinde, genlerini yavrularına aktarabilirler. Bu genlerin çoğu polimorfiktir, yani birden fazla varyantta meydana gelir. Bir genin bu tür varyasyonları alel olarak adlandırılır. Bir popülasyondaki tüm alellerin kolektif kümesi gen havuzu olarak bilinir.

Belirli bir genin bazı alelleri yaygın olarak görülebilirken, diğer varyantlara çok daha düşük bir frekansta rastlanabilir. Gen havuzları statik değildir. Gen havuzundaki alellerin sıklığı ve oluşumu zaman içinde değişebilir. Örneğin, alel frekansları rastgele mutasyonlar, doğal seçilim, göç ve şans nedeniyle değişir.

Popülasyon genetiği popülasyonlar içindeki ve popülasyonlar arasındaki genetik değişimi ve nesiller boyunca alel frekanslarında ki değişiklikleri inceler. Popülasyon genetikçileri popülasyondaki alel frekanslarını araştırmak ve tahmin etmek için matematiksel modeller kullanırlar.

Karşılaştırmalı Popülasyon Genetiği ve Etkileri

Doğal popülasyonların gen havuzları önemli ölçüde değişebilir. Popülasyon genetiğinin bir amacı, aynı türün farklı popülasyonları arasındaki genetik varyasyonu belirlemektir. Bu tür varyasyonların incelenmesi, türlerin sağlığı, evcilleşme, yönetim ve koruma açısından etkileri vardır. Örneğin, artan kentleşme giderek doğal manzaraları parçalarve doğal popülasyonların habitat kaybına, bölünmesine ve izolasyonuna yol açmaktadır. Farklı popülasyonların genetik yapısının karşılaştırılması gen akışı hakkında bilgi verebilir ve yaban hayatı popülasyonlarının korunması için önemlidir. Nesli tükenmekte olan türlerin gen havuzunu anlamak, küresel ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından çok önemlidir.

İnsan Sağlığı ve Nüfus Genetiği

Popülasyon genetiği, insan popülasyonları içindeki ve içindeki genetik varyasyonu araştırmak için de kullanılabilir. Alel frekansları arasındaki farklılıklar, Aşkenaz Yahudisi popülasyonundaki Tay-Sachs hastalığı veya Akdeniz popülasyonlarında beta-talasemi gibi bazı kalıtsal hastalıkların oluşumundaki değişimin altında yatan farklılıklardır.

Popülasyon genetiği diğer insan özelliklerinin genetik temelini anlamak için de kullanılır. Örneğin, popülasyon genetiği doğal seçilimin doğuştan gelen bağışıklığı, vücut yüksekliğini ve uzun ömürlülüğü nasıl şekillendirdiğini incelemek için kullanılmıştır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter