Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.6: Ekolojik Nişler
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Ecological Niches
 
TRANSCRIPT

28.6: Ecological Niches

28.6: Ekolojik Nişler

All organisms have a position within an ecosystem. The complete set of living and nonliving factors—including food resources, climate, and terrain—that define the position of a given organism are collectively referred to as the organism’s ecological niche.

Multiple species cannot occupy the exact same niche within their habitat. If the niches of two or more species overlap to a large extent, the competitive exclusion principle dictates that one species will outcompete the other, forcing it to adapt or die out. However, flexibility in the resources an organism uses can allow similar species to coexist if they modify their realized niches to avoid competition.

Further, it appears that there is often a correlation between niche size and geographical range. Species with niches that are broader are generally found across a larger geographic area. Such larger distributions might give these species more flexibility in the realized niche, allowing them to adapt to environmental changes or the presence of competitors more easily than a species with a narrower niche and smaller geographic range.

Understanding how organisms function together in their ecosystem through their ecological niches can help guide conservation efforts for vulnerable areas and endangered species, as well as limiting the threat posed by invasive species.

Tüm organizmalar ın bir ekosistem içinde bir konumu vardır. Belirli bir organizmanın konumunu tanımlayan gıda kaynakları, iklim ve arazi de dahil olmak üzere, canlı olmayan faktörlerin tam kümesi topluca organizmanın ekolojik niş olarak adlandırılır.

Birden fazla tür kendi yaşam alanı içinde aynı niş işgal edemez. Eğer iki veya daha fazla türün nişleri büyük ölçüde örtüşürse, rekabetçi dışlama ilkesi bir türün diğerinden daha fazla rekabet etmesini ve onu uyum sağlamaya veya yok olmaya zorlanmasını emreder. Ancak, bir organizmanın kullandığı kaynaklardaki esneklik, rekabetten kaçınmak için gerçekleşmiş nişlerini değiştirirlerse benzer türlerin bir arada yaşamasına izin verebilir.

Ayrıca, genellikle niş boyutu ve coğrafi aralığı arasında bir korelasyon olduğu görülmektedir. Nişler daha geniş türler genellikle daha geniş bir coğrafi alanda bulunur. Bu tür büyük dağılımlar, bu türlere çevresel değişikliklere veya rakiplerin varlığına daha dar bir niş ve daha küçük coğrafi aralığı olan bir türe göre daha kolay uyum sağlama olanağı sağlayarak, gerçekleşmiş niş te daha fazla esneklik sağlayabilir.

Organizmaların ekolojik nişleri aracılığıyla ekosistemlerinde nasıl birlikte işlettiğini anlamak, savunmasız alanlar ve nesli tükenmekte olan türler için koruma çabalarına rehberlik edebilir ve istilacı türlerin oluşturduğu tehdidi sınırlandırabilir.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter