Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

14.7: Küçük x Varsayımı

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
The Small x Assumption
 
TRANSKRİPT

14.7: Küçük x Varsayımı

Bir tepkimenin denge sabiti küçükse, denge konumu reaktanlardan yanadır. Bu tür reaksiyonlarda, reaktanların başlangıç konsantrasyonları yüksekse ve Kc değeri küçükse, konsantrasyonda ihmal edilebilir bir değişiklik meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda, denge konsantrasyonu yaklaşık olarak başlangıç konsantrasyonuna eşittir.  Bu tahmin, bazı denge konsantrasyonlarının başlangıç konsantrasyonlarına eşit olduğu varsayılarak denge hesaplamalarını basitleştirmek için kullanılabilir. Ancak, bu varsayımı yapmak için, zayıf bir asit veya bazın konsantrasyonundaki değişiklik, yani x, başlangıç konsantrasyonunun %5'inden az olmalıdır. x %5'ten fazlaysa, denge denklemini çözmek için ikinci dereceden formül kullanılmalıdır.  

Cebirsel Sadeleştirme Varsayımı Kullanılarak Denge Konsantrasyonlarının Hesaplanması

0,15 M HCN çözeltisinin dengesindeki konsantrasyonlar nelerdir?

Eq1

Dengedeki her bir ürünün konsantrasyonlarını açıklamak için x’in kullanılması şu ICE tablosunu verir.

 HCN (aq)           H+ (aq) CN(aq)
Başlangıç Konsantrasyonu (M) 0,15 0 0
Değişim (M) −x +x +x
Denge Konsantrasyonu (M) 0,15 − x x x

Denge konsantrasyonu terimlerini Kc ifadesiyle değiştirin

Eq2

kuadratik formu yeniden düzenleyin ve x’i çözün.

Eq3

Bu yüzden, [H+] = [CN] = x = 8,6 × 10–6 M and [HCN] = 0,15 – x = 0,15 M.

Bu durumda konsantrasyondaki değişikliğin ilk konsantrasyondan önemli ölçüde daha az olduğuna (küçük K'nin bir sonucu) ve dolayısıyla ilk konsantrasyonun ihmal edilebilir bir değişiklik yaşadığına dikkat edin:

Eq4

Bu yaklaşım, ikinci dereceden bir denklemin köklerini çözme ihtiyacını ortadan kaldıran hesaplamaya daha uygun bir matematiksel yaklaşım sağlar:

Eq5

Hesaplanan x değeri gerçekten de başlangıç konsantrasyonundan çok daha azdır

Eq6

ve böylece yaklaşım doğrulanmış olur. Bu basitleştirilmiş yaklaşım, x için yaklaşımı doğrulamayan bir değer verecek olsaydı, hesaplamanın yaklaşım yapılmadan tekrarlanması gerekirdi.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 13.4 Equilibrium Calculations.


Önerilen Okuma

Tags

Small X Assumption Equilibrium Expression Quadratic Formula Equilibrium Constant Initial Concentrations Reactants Products Approximation Change In Concentration ICE Table Carbonyl Dichloride Carbon Monoxide Chlorine Gas

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter