Articles by Irina V. Balyasnikova

Other Publications (47)

Articles by Irina V. Balyasnikova in JoVE

Other articles by Irina V. Balyasnikova on PubMed