Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

17.5: Bir Reaksiyon için Standart Entropi Değişimi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Standard Entropy Change for a Reaction
 
TRANSKRİPT

17.5: Bir Reaksiyon için Standart Entropi Değişimi

Entropi bir durum fonksiyonudur, bu nedenle bir kimyasal reaksiyon için standart entropi değişimi (ΔS°rxn), ürünler ve reaktanlar arasındaki standart entropi farkından hesaplanabilir.

burada np ve nr sırasıyla ürünlerin ve reaktanların dengelenmiş denklemindeki stokiyometrik katsayıları temsil eder.

Örneğin, oda sıcaklığında aşağıdaki reaksiyon için ΔS°rxn

aşağıdaki gibi hesaplanır:

Tabloda standart entropilerin kısmi bir listesi verilmiştir.

Madde   S° (J/mol·K)  
C (s, grafit) 5,740
  C (s, elmas)   2,38
CO (g) 197,7
CO2 (g) 213,8
CH4 (g) 186,3
C2H4 (g) 219,5
C2H6 (g) 229,5
CH3OH (l) 126,8
 C2H5OH (l 160,7
H2 (g) 130,57
H (g) 114,6
H2O (g) 188,71
H2O (l) 69,91
HCI (g) 186,8
H2S (g) 205,7
O2 (g) 205,03

ΔS°’nin belirlenmesi

1 mol gaz halindeki H2O'nun 1 mol sıvı H2O'ya dönüştüğü suyun yoğunlaşmasını düşünün.

Reaksiyon için standart entropi değişiklikleri (ΔS°rxn) standart molar entropiler ve stokiyometrik katsayılar kullanılarak hesaplanır.

Bu faz geçişi (yoğuşma) için beklendiği gibi ΔS°rxn için değeri negatiftir.
İkinci bir örnek olarak, metanolün yanmasını düşünün, CH3OH:

Aynı prosedür,  reaksiyonun standart entropi değişimini hesaplamak için takip edilir:

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Chapter 16.2: The Second and Third Law of Thermodynamics.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter